Nyheter från SKR
 
 
Statlig kommitté ökar inte vårdens tillgänglighet
SKR är kritiska till flera av Tillgänglighetsdelegationens förslag som frångår ansvarsförhållanden. Regionerna ansvarar för vården och därmed tillgängligheten för patienterna.
Patienten ska involveras
 
Nej till nationellt meriteringssystem för lärare
Förslaget till professionsprogram för lärare, förskollärare och rektorer går för långt på det arbetsgivarpolitiska området och lämnar många frågor obesvarade. Det skriver SKR i ett yttrande.
Oöverskådliga konsekvenser
 
Ekonomirapporten
Ekonomirapporten ger en sammanfattning av sektorns ekonomi de senaste åren, liksom förväntade utmaningar och konsekvenser av statliga satsningar och reformer som kommuner och regioner åläggs att göra.
Kommentarer om det ekonomiska läget i kommuner och regioner
 
Podden om välfärdsteknik
I podden sker intervjuer med intressanta personer som på olika sätt arbetar med digital transformation av äldreomsorgen. Syftet är att öka kunskapen om digitala hjälpmedel samt att inspirera äldreomsorgsutveckling.
Verksamhetsutveckla äldreomsorgen med stöd av digitala tjänster
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Vässa kunskaperna om hållbar upphandling med ny utbildning
SKR, regionerna och Adda har tillsammans tagit fram en webbaserad utbildning i hållbar upphandling. Utbildningen riktar sig till alla funktioner som är del av upphandlingsprocessen, exempelvis politiker, beslutsfattare, upphandlare, hållbarhetsstrateger och avtalsansvariga.
Ny webbutbildning inom hållbar upphandling
 
Vad har kategoristyrning med samhällsservice att göra?
Vid detta seminarietillfälle är Upphandlingsmyndigheten föredragshållare. Kategoristyrning bidrar till att organisationen når sina verksamhetsmål, kan erbjuda en väl fungerande samhällsservice och samtidigt gör goda affärer.
Välkommen 11 november klockan 8.30 – 9.30
 
Intern upphandling samt upphandling mellan upphandlade myndigheter
SKR bjuder in till ett förmiddagsseminarium om intern upphandling, även kallat teckal och in-house. Vid seminariet behandlas också upphandling mellan upphandlade myndigheter vad som också kallas "Hamburgsamarbeten". Seminariet är en repris på det som hölls i juni i år.
Välkommen 12 november klockan 9.30 – 12.00
 
Översiktskurs i offentlig upphandling
En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 23 november 2021 klockan 9:00-16:00
 
Lanseringswebbinarium av Primärvårdsuppföljning
SKR har tagit fram ett metodstöd för dialogbaserad verksamhetsuppföljning. Detta är en uppföljare till Basmodellen som publicerades 2014. Primärvårdsuppföljning har grunderna i tillitsbaserad ledning och styrning.
Välkommen 24 november klockan 10.00-12.00
 
Nytt från omvärlden
 
 
Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar överlämnar sitt slutbetänkande
Fredag den 8 oktober överlämnade den särskilda utredaren Karin Lewin slutbetänkandet från utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar till socialminister Lena Hallengren.
Se slutbetänkandet här - Regeringen
 
Välkommen på konferens om att främja konkurrens i upphandlingar
Nu kan du anmäla dig till Konkurrensverkets digitala konferens om att främja konkurrens i upphandlingar som vi arrangerar den 2 december.
Välkommen torsdag 2 december 2021, klockan 9:00-15:00
 
Digitalt seminarier på temat hållbar upphandling
Region Uppsala bjuder in till ett kostnadsfritt digitalt kunskaps-och inspirations-seminarie på temat hållbar upphandling. Offentlig upphandling står inför sin kanske största utmaning, att ställa om till hållbart. Runtom i Sverige pågår arbete med att använda offentlig upphandling som ett viktigt verktyg på vägen mot en cirkulär ekonomi och hållbar upphandling inom alla tre perspektiv, miljö, ekonomi och social.
Välkommen 12 november klockan 9:00-12:00
 
Beslutet: Ja till privata aktörer inom BUP i Dalarna
Vid ett extra regionfullmäktige på tisdagseftermiddagen togs det historiska beslutet som öppnar den psykiatriska vården av barn och unga för privata vårdval och kliniker i Dalarna.
Patienter ska få välja - SVT
 
Vill få regionerna att samverka
Upphandla tillsammans, är budskapet från Socialstyrelsen när regionerna försöker beta av vårdskulden från pandemin. Enligt Socialstyrelsen har regionövergripande upphandlingar av privata vårdgivare ett särskilt värde för små regioner.
SKR:s tidsplan bygger på annonsering av en gemensam upphandling i december i år med sikte på tilldelningsbeslut i mars 2022 - Upphandling 24
 
Ledas lika, ledas rätt?
Vårdanalys har tagit fram ett kunskapsunderlag om erfarenheter av standardiserade vårdförlopp. Man redovisar vilka effekter de har och vad som är viktigt för ett framgångsrikt införande samt sammanställer också områden för en fortsatt uppföljning av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen.
Kunskapsunderlag om standardiserade vårdförlopp - Vårdanalys
 
Bra att regeringen sätter press på IVO om långa handläggningstider
Långa handläggningstider för att få tillstånd hos IVO har länge varit ett problem. Därför är det välkommet att regeringen nu sätter press på IVO att göra något åt saken.
Digitalisering ska minska handläggningstiderna - Vårdföretagarna
 
Stopp för finsk journalupphandling
Den finska upphandlingen av ett nytt vårdinformationssystem stoppas efter massiv läkarkritik. Två svenska regioners upphandling av ett sjukvårdssystem från samma leverantör påverkas dock inte av detta.
Cerner är leverantör av sjukvårdssystemet Millennium - Upphandling 24
 
En ökad frihet – så kan den användas
I regeringens proposition föreslås större frihet att utforma förfarandet för icke-direktivstyrda upphandlingar. Johan Lidén på Front Advokater ser möjligheter att använda förfarandet i sig som ett verktyg för att öka andelen utvärderingsbara anbud.
Huvuddragen i förfarandet är fem faser - Inköpsrådet
 
Utvärdering av omställningen till en god och nära vård
I delrapporten Nära vård i sikte? – Utvärdering av omställningen till en god och nära vård beskriver Myndigheten för vård- och omsorgsanalys utvecklingen hittills ur patientperspektivet, systemperspektivet och yrkesverksammas perspektiv.
Omställningen tycks inte hittills lösa grundproblemen i primärvården - Vårdanalys
 
Aktuell debatt
 
 
”Nationella taxan behöver ändras nu”
Nu måste regeringen skyndsamt ge återkoppling på förslaget för en reformering av nationella taxan som SKR, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna är överens om.
Saknar fortfarande respons på våra förslag från regeringen - SKR
 
”Hälsosamtal är ett exempel på hur riktlinjer blir verkstad”
Hur ska vi kunna möta framtidens hälso- och sjukvårdskris om vi inte arbetar mera preventivt, undrar Mai-Lis Hellénius och Malin Skogström.
För närvarande erbjuds riktade hälsosamtal i 10 av landets 21 regioner - Dagens Medicin
 
"Partnerskap med den privat drivna vården kortar vårdköer"
Den privat drivna sjukvården är viktiga partners för att öka tillgängligheten i sjukvården och Vårdföretagarna ser en rad åtgärder som bör vidtas för att korta väntetiderna. Det är Vårdföretagarnas huvudbudskap i remissvaret till Tillgänglighetsdelegationens delbetänkande.
Patienter rätt att fritt söka öppenvård över landet - Vårdföretagarna
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se