Bland rubrikerna i höstens nyhetsbrev finns kommande kurser för överförmyndare samt annat som är till nytta för dig med intresse för överförmyndarfrågor.
 
För oss med intresse i överförmyndarfrågor är det nu en spännande tid. Remissvar har inkommit avseende Ställföreträdarutredningen. Troligtvis kan en lagrådsremiss bli aktuellt redan innan årsskiftet.
SKR kommer med start 16/12 erbjuda en gratis webbsändning, ”Aktuellt för överförmyndare” som blir ett nyhetsprogram 1-2 gånger per termin framgent.

Rubriker i höstens nyhetsbrev:
 • Förvaltare och gode män är i vissa fall behöriga att ansöka om äktenskapsskillnad
 • Godmanskap ska upphöra om huvudmannen återkallar samtycke
 • Inget godmanskap – den enskilde kan få hjälp genom mindre ingripande åtgärder
 • Huvudmannen fick inte möjlighet att höras och själv lägga fram sin sak för den domare som avgjorde ärendet – rättegångsfel och återförvisning
 • Interimistiskt förvaltarskap när externa personer använde huvudmannens konto för betalningar eller överföringar till kasinospel
 • Relativt nyligen anordnat förvaltarskap kvarstår
 • Bristfällig utredning hos tingsrätten gör att fråga om upphörande av förvaltarskap återförvisas
 • Inte obehövligt att höra den enskildes son inför anordnande av förvaltarskap
 • Äkta makar kan ha samma förvaltare
 • Förvaltarskap när hyra förblev obetald i flera månader
 • Inget godmanskap då de enskildes hälsotillstånd inte medför att godmanskap nödgas
 • Förvaltarskap kvarstår trots brist på aktuellt läkarintyg gällande förmåga att vårda sin egendom
 • Tingsrättens beslut undanröjs då förordnad god man inte blivit tillfrågad eller lämnat åtagande
 • Överklagan gällande utlämnande av allmän handling avvisas när myndigheten lämnat ut samtliga årsräkningar som begärts
 • Avslag på förordnad god mans begäran att få ta del av social utredning
 • Avslag på en enskilds begäran avseende handlingar som inkommit vid utredning av ett eventuellt godmanskap
 • Förvaltare har i vissa situationer rätt att få ta del av uppgifter hos socialtjänsten rörande sin huvudman
 • Remissvar gällande Ställföreträdarutredningen
 • Kattregister kan medföra att barn sätts i skuld
 • Uppdaterad handbok om att utreda och fastställa faderskap med mera
 • Kurser och seminarium för överförmyndare.

Framgent önskas att frågor till SKR:s juridiska rådgivning mejlas till info@skr.se så att rätt handläggare är medlemmarna behjälpliga med svar.
 
 
Redaktör
Kalle Larsson 
kalle.larsson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se