SKR:s nyhetsbrev om Regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ny nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring
 
Strategin för hållbar turism och växande besöksnäring är en värdefull start men det behöver också visa sig i praktisk handling enligt SKR. Detta gäller inte minst finansieringsfrågorna där besökskommuner och regioner bär en stor del av kostnaderna kopplat till turism- och besöksnäring, samtidigt som skatter och avgifter tillfaller staten till största del. Enligt regeringen är nästa steg att ta fram handlingsplaner. I det arbetet förväntar vi oss dialog och samverkan med regioner och kommuner
Mycket bra i regeringens besöksnäringsstrategi

Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring
 
 
 
 
 
Svenskt deltagande
i forskning och innovation - Horisont Europa
2021-2027
För att stärka svenskt deltagande i EU:s forsknings och innovationsprogram Horisont Europa har regeringen tagit fram en ny strategi. Fokus är att höja kvaliteten på svensk forskning samt stärka näringslivets konkurrenskraft och innovationsförmåga. Samt att kunskapen och resultat från forskningen ska i större utsträckning komma till använding i det svenska samhället. Många behöver bidra till att förverkliga målen; forskningsfinanisärer, projektdeltagare, universitet och högskolor samt många fler aktörer i det omgivande samhället.
En nationell strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa 2021-2027
Ett ramprogram med olika inriktningar
  1. Vetenskaplig spetskompetens
  2. Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft
  3. Innovation Europa
Frågor om Horisont Europa och hur man söker stöd - Vinnova
 
 
I korthet 
 
Lyssna till Rurban Planning Talks
Dacapo - en kommunal utbilndingsplattform bjuder på dialog mellan akademin och planeringspraktiken för att klargöra de problem som pågående urbana och regionala omvandlingar medför. De vill utveckla och diskutera samhällsutmaningar, konflikter och möjligheter som uppstår i skärningspunkten mellan landsbygd och stad. Fokus är alla de kommuner som kännetecknas av både landsbygder och städer och deras gemensamma arbete för en hållbar utveckling.
Talk 1,2 and 3

Hur resonerar väljarna när de väljer parti?  
Ny r
apport från SOM-institutet som utmanar en gängse bild av partiledres påverkan på svenska val,  Forskarna drar slutsatsen att väljares bild av partiledare innefattar både sakfrågor och egenskaper och troligen har en underskattad betydelse i svenska val, vilket går emot en tidigare samlad bild inom (svensk) statsvetenskap.
Väljarnas egna ord förklarar valet av parti

EU-kommissionens arbetsprogram för 2022
Många nya initaitiv redovisas - bland annat;
  • att 2022 ska bli Europaåret för ungdomar. Nytt initiativ kallat ALMA (aim, learn, master, achive) med syfte att hjälpa unga människor hitta vägen till arbetsmarknaden genom att kombinera stöd för utbildning, yrkesutbildning och anställning i sitt hemland med praktik i ett annat EU-land.
  • en ny översyn av konkurrenspolitiken för att förhindra framtida störningar förslag på ett krisinstrument för den inre marknaden.
  • arbeta för den cirkulära ekonomin genom att stärka möjligheterna att reparera produkter i stället för att ersätta dem.
Kommissionens arbetsprogram
 
 
Kommande evenemang
 
 
Europa låt oss samarbeta
Nytt Interreg Europe-program (2021-2027) tar form och det bjuds in till ett event. Här kommer framgångsrika samarbetsberättelser att presenteras. Möjligheter för det interregionala samarbetet för de kommande åren redovisas och där kan du möta potentiella projektpartners att dela idéer med. 
När 24 - 25 november 2021
Var Online
Hur Interregionalt samarbetsforum
 
Besöksnäring på agendan 2021 - nationell dialog om samhällets roll för utveckling
Det är en ny spelplan för besöksnäringen och även för det offentliga systemet som främjar och skapar förutsättningar för näringens utveckling. Nya konsumtionsmönster, ny nationell strategi, ny samverkansarena, ny programperiod för EU:s strukturfonder och naturligtvis, Decade of Action mot målen i Agenda 2030. Nya strategier, kunskapsutveckling och innovationer har aldrig varit viktigare än idag. Konferensen arrangeras av SKR i samarbete med Tillväxtverket och Regionala nätverket för turism.
När  24-25 november 2021
Var Online
Hur Besöksnäring på agendan
 
Lärdagar i kölvattnet av coronapandemin
Två dagar med fokus på lärande och strategiska ledarskapsfrågor i kölvattnet av coronapandemin. Inriktning på frågor inom kultur och fritidsfrågor i kommuner och regioner. Den 14 och 15 december
När 14 och 15 decemberr  2021
Var  Online
Hur  Lärdagar SKR Kultur och fritid
 
 
Lite blandade tips
 
 
På gång inom EU hösten 2021
SKR:s skrift om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner. I denna utgåva kan du bland annat läsa det senaste om ett klimatneutralt Europa, den digitala framtiden, EU:s sammanhållningspolitik och om tillräckliga minilöner.
På gång inom EU
 
Att stärka innovationsförmågan
Erfarenheter och lärdomar från 13 kommuner som stärkt sina förmågor att jobba med förnyelse och innovation genom så kallade Idéslussar i kommuner.
Lärdomar från kommunala idéslussprojekt
 
Ekonomirapporten oktober 2021
Expansiv finanspolitik och konjunkturåterhämtning stärker ekonomiska resultat i kommuner och regioner i år och 2022. Viktigt att starkt ekonomiskt läge får stärkta förutsättningar kommande år, t.ex. mer förebyggande verksamhet, ny teknik, ökad samverkan.
Om kommunernas och regionernas ekonomi
 
 
 
Michaela har ordet
 
 
Mitt i höstens händelser!
 
Många frågor väntar på att hanteras. Flera regioner jobbar intensivt med elförsörjning ex.Västra Götalandsregionen som i sin nya RUS kraftsamlar för hållbar omställning. Den regionala utvecklingsstrategin innehåller fyra tvärsektoriella kraftsamlingar - elektrifiering, digitalisering, cirkulära affärsmodeller o fullföljda studier.” Elektrifieringskommissionens arbete pågår med att påskynda elektrifieringen. Arbetsförmedlingens omställning pågår och OECDs analys av den kommer att vara högintressant. Handlingsplanen till nationella strategin för hållbar regional utveckling är under framtagande och där vill vi med våra medlemmar såklart göra bra inspel. Till detta kommer också arbete kring aktuella remisser, bland annat Tobias Krantz SOU 2021:65 Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur. För att fånga in många kloka synpunkter för vi på kansliet en dialog med berörda parter och regionernas FoU-chefer. Ansvarig beredning och SKRs styrelse hanterar yttrande i slutet på månaden. 
På återhörande!
// Michaela Stenman, sektionschef SKR
 
Redaktör
Lisbet Mellgren
Lisbet.mellgren@skr.se
08-452 78 22
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se