Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Energi och klimat
 
 
Sök stöd från Klimatklivet i november
Klimatklivet är ett brett stöd till fysiska investeringar inom bland annat transport och infrastruktur, avfall, uppvärmning, biogas- och vätgas, lustgastdestruktion och samhällsbyggnad. Nästa ansökningsperiod är 8-18 november. Ansökan skickas till länsstyrelsen.

Publika laddstolpar kan få stöd via Klimatklivet. Stolpar för anställda, boende eller lokalhyresgäster kan få stöd via Ladda bilen.
 
Vägledning för stöd till energieffektivisering i flerbostadshus
I samband med att stödet träder i kraft och kan sökas från den 1 oktober har Boverket publicerat sin vägledning. SKR ser det som positivt att den innehåller en generös tolkning av att hela investeringskostnaden omfattas för energieffektiviserande åtgärder, såsom fasadrenovering och fönsterbyte. Mer problematiskt är att Boverkets tolkning av ”huvudsaklig energibärare” anger att andelen ska räknas den oviktade energin. Det medför i praktiken att runt 2/3 av byggnadens energi för värme och varmvatten kan konverteras från fjärrvärme till värmepumpar, utan att el blir huvudsaklig energibärare och utan att det innebär någon minskad använd energi över huvud taget. Vägledningen ger dock ingen uttrycklig uppmaning eller exemplifiering av konvertering till värmepumpar.
 
Fit for 55 och EU-konsultationer till 16 november
EU-kommissionen presenterade i juli paketet ”Fit for 55”, kopplat till EU:s klimatmål för 2030. Förslagen omfattar direktiv för energieffektivisering, förnybar energi, energiskatter, bördefördelning mellan medlemsstater, markanvändning, utsläppshandel etc. Exempel på föreslagna detaljkrav omfattar att offentlig sektor per år ska spara 1,7% av sin energianvändning och renovera 3% av sin golvarea, något som riskerar att bli mycket kostsamt för svenska kommuner och regioner. EU-kommissionens konsultationer är nu förlängda till 16 november. Mer information finns att läsa i EU-kommissionens "Att leverera den gröna given" och i SKRs publikation "På gång inom EU hösten 2021".

SKR avser att svara både själv och genom CEMR och SGI Europe och tar gärna emot synpunkter!
 
Hållbarhet
 
 
Miljömässig hållbar konsumtion
Hushållens konsumtion står för en stor miljöpåverkan, både i och utanför Sveriges gränser.På Hallå konsument finns information och tips för en mer miljömässigt hållbar konsumtion. Nu finns också sidor på Konsumentverkets webbplats som ett stöd för aktörer som vill sprida.
 
Ansökan till Glokala Sverige
Glokala Sverige öppnar för nya ansökningar för de kommuner och regioner som ännu inte är med. Ansökan ska vara Svenska FN-förbundet till handa senast den 22 november.
 
Tillsyn och kontroll
 
 
Kemikalietillsyn
Kemikalieinspektionen, KEMI, kommer under året att upphöra med tillsynsvägledning inom kemikaliekontroll samt med gemensamma tillsynsprojekt tillsammans med kommunerna, vilket myndigheten informerat samtliga kommuner om i ett utskick. Anledningen är bland annat EU:s förändrade regelverk för marknadskontroll, som började gälla i Sverige den 16 juli 2021. SKR har ingen tillsynsvägledande roll men har gjort en analys över hur kommunernas kemikalietillsyn kan komma att påverkas av de förändrade reglerna för marknadskontroll.
 
Konferenser och seminarier
 
 
Workshop myndigheters uppdrag i smittskyddskedjan den 20 oktober
Den 20 oktober genomför Jordbruksverket (SJV) och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) en workshop i syfte att diskutera ansvar, roller och utmaningar i smittskyddsarbetet. Workshopen är uppdelad i två delar: förmiddagen ägnas åt förebyggande smittskyddsarbete (kontroll, tillsyn, information etc.) medan eftermiddagen ägnas åt smittskyddsarbete vid utbrott av smittsamma djursjukdomar.

Arrangörerna vill gärna ha med deltagare från kommuner som har erfarenhet från offentlig kontroll och miljötillsyn på gårdar. Om din kommun är intresserad av att delta, eller om ni vill veta mer om workshopen kontakta Johanna Lindahl (SVA) eller Johannes Erlandsson (SJV). Anmälan stänger den 19 oktober kl. 12.00
 
SKR - Webbmöte Tillsyn och taxor den 28 oktober
Varmt välkommen till webbmöte för Tillsyn och taxor den 28 oktober. Miljösamverkan Sverige kommer närvara för att berätta om sitt nya handläggarstöd för tillsyn av industriutsläppsverksamheter (IED). Passa på att ställa dina frågor i samband med presentationen. 
Mer information och anmälan
 
Municipal climate leadership nordisk klimatkonferens  11 november
Välkommen till en digital nordisk klimatkonferens med goda exempel och samtal i samverkan mellan finska och norska kommunförbunden, Klimatkommunerna och SKR. Oslos klimatbudget, Borgås långsiktiga arbete, Uppsala klimatprotokoll, Klimat 2030 i VGR m.fl. samt samtal och jämförelser om framgångsfaktorer. (Engelska)
Anmälan senast den 9 november
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
 
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se