Aktuell information inom plan- och byggfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Detaljplanekonferens den 7-8 oktober 
 
Välkommen till SKR:s årliga detaljplanekonferens, där vi under två halvdagar får ta del av kommunexempel, information från Boverket, inspel från SKR:s jurister med mera. På programmet kommer frågor kring digitalisering, upphandling och framtidsspaningar.
 
Socialt hållbar bostadsförsörjning den 11 november 
 
SKR anordnar den 11 november ett webbseminarium om aktuella bostadssociala frågor. Information om pågående och nyligen avslutade utredningar, kommunala exempel och pågående arbete inom myndigheter, i regeringskansliet och på SKR.

Program och möjlighet till anmälan kommer senare
 
Mötesplats Socialt byggande i Floda utanför Göteborg den 18-19 november
 
Socialt Byggande är mötesplatsen för inkluderande former av byggande och boende. Här bjuds inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte kring byggemenskaper, bogemenskaper, modernt självbyggeri, deltagandeplanering, social finansiering, offentlig-civilsamverkan och sociala projektformer. Konferensen har i år både ett fysiskt och ett digitalt deltagandespår. Den fysiska varianten äger rum på Garveriet i Floda, Göteborg. Socialt byggande arrangeras i samverkan mellan ett 20-tal organisationer, bland annat Boverket, SKR, Egnahemsbolaget, Coompanion, Chalmers, RISE, Bergsjön2021, Föreningen för Byggemenskaper med flera.
Mer information och anmälan
 
SKR – ny studie på gång om kommunernas planering för att tillgodose behovet av småhus/egnahem
 
SKR har inlett ett arbete i syfte att få fram mer fakta om förutsättningarna för planering och byggande av småhus/egnahem för hushåll med normala inkomster. I ett första steg kommer vi att fördjupa kunskapen om hur ett antal kommuner med olika förutsättningar i praktiken tar sig an frågan om att tillgodose behovet av småhus/egnahem på den lokala bostadsmarknaden. I arbetet kommer vi också uppmärksamma problem och hinder för att möta den faktiska efterfrågan.
 
SKR – exempelsamling på gång om hur kommuner möter äldres behov av bostäder och boendeformer
 
SKR planerar att ta fram en exempelsamling kring hur kommuner arbetar för att tillgodose behovet av bostäder och boendeformer för äldre.
 
Vägval för framtiden 4 – Trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget fram emot 2030
 
Vägval för framtiden 4 är SKRs fjärde omvärldsanalys som syftar till att ge en bättre förståelse och nya förhållningssätt till hur olika trender och förändringskrafter påverkar oss lokalt, regionalt och nationellt i Sverige. Analysen utgör professionella bedömningar och är ett inspirerande material för användning i exempelvis en ledningsgrupp eller en budgetberedning.
Läs mer och ladda ner i SKRs webbutik
 
Höstens budgetnyheter
 
Regeringen föreslår i den kommande höständringsbudgeten att anslag för investeringsstödet för byggande av hyresbostäder och bostäder för studerande höjs med 650 mnkr för innevarande år. Boverket har uppmärksammat regeringen på att anslaget för 2021 beräknas förbrukas, vilket också påverkar möjligheten att bevilja stöd till nya ansökningar.

Regeringen önskar satsa på samhällsbyggande bland annat för att möta behov i samband med företagsetableringar i norra Sverige och ge kommunerna förutsättningar att skapa långsiktigt hållbara livsmiljöer och föreslår att medel avsätts för innovativa, inkluderande och hållbara samhällsbyggnadsprojekt i Norrbotten och Västerbotten. Stödet för 2022 föreslås uppgå till 15 miljoner och sedan trappas upp för att omfatta 40 miljoner per år fram till 2030. Regeringen vill också förstärka Rådet för hållbara städer med 2 miljoner kronor per år. Rådet ses som en viktig resurs i den statliga samordningen för hållbar stadsutveckling.

Regeringen föreslår också flera riktade åtgärder för att främja ett mer hållbart byggande och stärka samhällets motståndskraft inom råvaruförsörjning för byggsektorn. Tio miljoner kronor per år föreslås avsättas till och med 2024 för att Boverket ska utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi inom byggsektorn. Som en del i arbetet ska Boverket arbeta för att möjliggöra byggande med mindre cementanvändning och främja återvinning och återbruk av befintligt byggmaterial. Regeringen föreslår vidare en riktad satsning på forskning och innovation om återbruk, återvinning, respektive nya och alternativa material i bygg- och anläggningssektorn innebärande att Vinnovas forskningsanslag förstärks med 35 miljoner kronor 2022. Anslaget föreslås även förstärkas med 35 miljoner kronor per år 2023–2024 för att Vinnova tillsammans med Formas ska bidra till forskning och innovation om hållbara byggmaterial. Regeringen föreslår härutöver att ett bidrag på 2 miljoner kronor ges till föreningen Trästad Sverige under 2022 för att fortsätta stötta utvecklingen av klimatsmart och rationellt byggande i samhället och att anslaget till Sveriges geologiska undersökning, SGU, ökas med 4 miljoner kronor 2022 för att identifiera åtgärder som kan öka tillgången på, och underlätta tillhandahållandet av alternativa bindemedel till betong från så kallade materialbanker, till exempel i befintliga byggnader. Naturvårdsverket ska kunna ta del av dessa medel.
 
Regeringsbeslut - två uppdrag till Boverket
 
Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att inrätta och förvalta ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering. Syftet är att främja energieffektivisering vid renovering och förvaltning i det befintliga byggnadsbeståndet. Arbetet ska ske i nära samråd med Statens energimyndighet samt med andra berörda aktörer.
Läs mer här
Regeringen ger Boverket i uppdrag att utreda om och hur ett införande av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas och hur tillämpningen av klimatdeklarationer kan utvidgas. Boverket anvisas 5 miljoner kronor för detta uppdrag.
Läs mer här
 
Ansvarig utgivare 
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se 
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se