Välfärden behöver långsiktiga, generella statsbidrag
 
SKR välkomnar de omfattande tillskotten till välfärdsverksamheterna för 2022–24. SKR oroas dock över att de riktade statsbidragen fortsätter att vara omfattande, kortsiktiga och detaljerade.
− Många riktade och detaljstyrande statsbidrag är inte ett effektivt sätt att finansiera välfärden då behoven ser olika ut i olika kommuner och regioner, bidragen ökar kostnaderna, och skapar mer administration, säger Anders Knape, SKR:s ordförande.
SKR kommenterar budgetpropositionen 2022
 
Vd-krönika
 
 
Ett fyrfaldigt leve för demokratin
 
Just nu pågår firandet av en alldeles särskild hundraåring. För ett sekel sedan genomfördes det första demokratiska riksdagsvalet i Sverige, med allmän rösträtt för både kvinnor och män.
 
Reformerad arbetsrätt innebär omförhandlingar av avtal
 
De lagstiftningsförslag kring flexibilitet, omställning och trygghet på arbetsmarknaden som regeringen lagt fram innebär omförhandlingar av kommunsektorns kompetens- och omställningsavtal.
Kompetens- och omställningsavtal behöver omförhandlas
 
Förstärkt stöd för att öka vaccinationstäckningen
 
SKR och regeringen har presenterat en tilläggsöverenskommelse om insatser för ökad vaccinationstäckning. Målsättning är att vaccinationstäckningen i Sverige ska bli så hög som möjligt.
Tilläggsöverenskommelse mellan SKR och staten
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering.
Covid-19 och SKR:s arbete med coronaviruset
 
Positivt med tioårig grundskola men utmaningar på vägen
Förslaget om tioårig grundskola kan gynna elevers kunskapsutveckling. Samtidigt kan förslaget få negativa konsekvenser för fritidshemmens kompetensförsörjning.
Förslaget riskerar skapa utmaningar för kompetensförsörjningen
 
Viktigt med hälsofrämjande insatser för barn och unga
SKR ser i huvudsak positivt på betänkandet Börja med barnen! En sammanhållen god och Nära vård för barn och unga. Huvudförslaget om ett nationellt hälsovårdsprogram för alla barn och unga är välkommet anser SKR.
Samverkan är särskilt viktigt när det rör barn och unga
 
Nära vård kräver en helhetssyn på människan
SKR har i sitt remissvar i stort sett ställt sig bakom utredningen God och Nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa. SKR instämmer i betänkandets bedömning att stärka förutsättningarna för primärvården att ge stöd till psykisk hälsa, på ett mer strukturerat och systematiskt sätt än idag.
Viktigt med mer proaktivitet i betänkandets modell
 
Mer att önska av översyn av bygglovsreglerna
SKR är positiva till att bygglovsutredningen genomfört en översyn av regelverket. Men för att kunna ta fram ordentligt genomarbetade förslag borde utredningen fått mer tid.
Ett nytt regelverk för bygglov
 
Ingen miljönytta i avfallsutredningens förslag
SKR ser stora brister i utredningen om avfallshantering. Förslagen ger ökad arbetsbelastning för kommunerna och otydlighet i förutsättningarna för tillsyn, utan att skapa större miljönytta.
Det behöver klargöras vad kommunalt avfall innebär
 
Ris och ros till förslagen i ställföreträdarutredningen
SKR ser positivt på flera av ställföreträdarutredningens förslag. De kommer att stärka rättssäkerheten för den enskilde, skydda huvudmannen och ge överförmyndaren fler uppgifter. SKR beklagar dock att regeringen inte tagit initiativ till en förutsättningslös översyn av regelverket om överförmyndare och gode män.
SKR:s yttrande på ställföreträdarutredningens betänkande
 
Viktigt med mångfald för att säkra jämlik tandhälsa
Tandhälsan behöver bli mer jämlik och tandvården mer tillgänglig för alla. SKR är positiva till flera förslag i utredningen, men saknar bland annat ett tydligare barnperspektiv.
Ersätt inte ett komplext system med ett annat
 
Svag ökning av köp av verksamhet inom välfärden
Som en följd av pandemin ökade kostnaderna för köpt verksamhet i löpande priser svagt under 2020. Det visar SKR:s genomgång av regioner och kommuners köp av verksamhet.
Kommuners och regioners köp av verksamhet 2020
 
Inspirationsföreläsningar för toppolitiker
Vid tre tillfällen under hösten ges möjligheten att lyssna på digitala inspirationsföreläsningar med olika teman om ledarskapet och uppdraget som toppolitiker – att styra, leda och stärka demokratin i kommuner och regioner. Den första föreläsningen sker den 8 oktober. 
Föreläsningar om det politiska ledarskapet
 
Ny podcast om välfärdsteknik
Kompetenscenter för välfärdsteknik på SKR är nu igång med sin nya podcast. Första avsnittet heter "Vad är välfärdsteknik?" och podcasten kommer att innehålla intervjuer med intressanta personer som på olika sätt arbetar med digital transformation inom äldreomsorgen.
Podden om välfärdsteknik
 
Ledare i samtal om innovation
Möt fyra engagerade ledare från Vinnova, DIGG, SKR och Upphandlingsmyndigheten och hör deras tankar och idéer hur vi kan skapa förutsättningar för innovation. Samtalet är en del av Innovationsveckan och sker den 5 oktober.
Toppledarsamtalet 5 oktober
 
Bloggar från SKR
 
 
Regionerna redo att vaccinera barn redan i oktober
Nu förbereder sig regioner, i samverkan med kommuner, för vaccinering av ytterligare en grupp, barn 12-15 år. Samtidigt fortsätter det prioriterade arbetet att säkerställa en hög och jämn vaccinationstäckning bland alla vuxna. Det skriver Emma Spak, SKR. 
Vårdbloggen
 
Kommuner och regioner har kontroll på pensionsskulden
Skandia har nyligen presenterat sin årliga rapport om den kommunala pensionsskulden, som vid utgången av 2020 var 486 miljarder. Tyvärr har denna rapport några gånger tidigare skapat oro och förvirring. Det skriver Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom. 
Ekonomibloggen
 
Vårda vården för kvinnan - var hon än är i livet
Den 17 september uppmärksammade SKR Världshälsoorganisationen WHO:s Internationella patientsäkerhetsdag som i år har fokus på säker mödrahälso- och förlossningsvård. Det skriver Eva Estling, SKR. 
Vårdbloggen
 
MR-fokus på demokratikonferens i Gävleborg
För att uppmärksamma att det är 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott anordnar SKR regionala konferenser där vi diskuterar hur vi tillsammans kan säkerställa en stark och uthållig demokrati. Det skriver Cecilia Ramqvist, SKR. 
Mänskliga rättigheterbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av covid-19-pandemin. Följ myndighetens webbplats för aktuell information, statistik samt information om vaccinering. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Vaccin mot covid-19 rekommenderas från 12-års ålder
Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 för personer från 12 års ålder i Sverige. Myndigheten rekommenderar att regionerna börjar vaccinationen av barn i början av oktober.
 
Så fördelas satsningar i budgetpropositionen 2022
Regeringen har presenterat budgetpropositionen för 2022 samt fördelningen av de föreslagna åtgärderna till kommuner och regioner.
Fördelning av satsningar i budgetpropositionen
Regeringens budgetproposition för 2022
 
Nationell uppföljning om patientsäkerhet
Socialstyrelsen har genomfört en uppföljning utifrån den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Enligt rapporten, som bland annat tittar på förekomst av vårdskador, pekar flera faktorer på en förbättrad patientsäkerhet inom vården.
Socialstyrelsens uppföljning inom patientsäkerhet
 
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 28 september.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00