Besked i rätt riktning om arbetsmarknadspolitiken
 
Arbetsmarknadsdepartementet har presenterat en skrivelse med förslag om Arbetsförmedlingens fortsatta reformering. Fler frågor behöver besvaras i vårens proposition innan SKR kan ta ställning till helheten.
− Det är positivt att regeringen öppnar för överenskommelselösningar, precis som SKR under lång tid förordat, säger Anders Knape, SKR:s ordförande. 
Departementsskrivelse om fortsatt reformering av Arbetsförmedlingen
 
Vd-krönika
 
 
Alla vägar leder bort från cd-Rom
 
En framgångsrik digital omställning är avgörande för att klara välfärdens utmaningar. Genom att effektivt utnyttja tekniken kan vi underlätta vardagen för invånare, företagare och medarbetare. Men för att lyckas krävs omfattande satsningar på den digitala infrastrukturen.
 
Viktiga budgetbesked om äldreomsorgen
 
SKR välkomnar regeringens besked om extra medel till äldreomsorgen 2022. För att möta äldreomsorgens utmaningar krävs fortsatta långsiktiga satsningar.
− Vi välkomnar regeringens besked i dag, de medel regeringen aviserar är viktiga för att fortsätta utveckla en god vård och omsorg till äldre i hela landet, säger SKR:s ordförande Anders Knape.
Långsiktiga tillskott behövs för att stärka äldreomsorgen
 
De allra flesta är nöjda med sjukhusvården
 
Under våren 2021 genomfördes Nationell patientenkät inom sjukhusvården. Resultaten visar att patienterna i stor utsträckning varit nöjda med den vård de har fått på något av Sveriges sjukhus.
Drygt 90 procent har goda upplevelser av vistelser och besök på sjukhus
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering.
Covid-19 och SKR:s arbete med coronaviruset
 
Förslag för att få fler ska få jobb efter komvux
Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att anvisa fler arbetslösa till studier. I en ny rapport ser SKR över hur systemet fungerar och kommer med förslag på åtgärder för att fler ska få jobb.
Anvisad till reguljära studier, och sen då?
 
Dubblering av väntetidsdata kan skapa oreda
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utveckla datainsamlingen för att följa upp tillgänglighet i vården. SKR och regionerna har redan uppdraget att samla in data genom väntetidsdatabasen.
Nytt uppdrag om väntetidsstatistik skapar otydlighet
 
Viktigt budgetbesked om stöd till Sveriges kulturliv
SKR är positiva till regeringens förslag om att stärka kultursektorn med 940 miljoner kronor. Många kulturverksamheter har drabbats hårt av pandemin och behöver stöd för att komma ur krisen.
Positivt med förslag till stöd för kulturlivet
 
Välkommet tillskott till kultursamverkansmodellen
SKR välkomnar regeringens förslag om 100 miljoner kronor i permanent förstärkning till regional kultur. Förslaget är ett viktigt led i att säkra ett livskraftigt kulturliv i hela landet.
Glädjande satsning på regional kultur
 
Det behövs mer för att bryta långtidsarbetslösheten
Långtidsarbetslösheten är uppe på rekordnivåer och Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att få fler att studera på komvux. Det är en bra väg att gå men det räcker inte. Regeringen behöver vidta ytterligare åtgärder för att fler ska klara studierna och få ett jobb. Det skriver Monica Sonde, SKR, i en debattartikel i Dagens Samhälle. 
Stor risk att individer fastnar i långtidsarbetslöshet
 
Ny vägledning för jämställd upphandling
Att varor, tjänster, byggnader och anläggningar ska svara mot både kvinnors och mäns villkor och behov är en självklarhet i ett jämställt samhälle. SKR har tillsammans med Upphandlingsmyndigheten tagit fram en vägledning för att ställa jämställdhetskrav i upphandlingen. 
Vägledning och checklista för jämställd upphandling
 
Att möta ett vårdbehov som varierar över tid
Satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård har analyserat hur förmågan att möta vårdbehov som varierar över tid kan stärkas. Resultaten presenteras i en ny rapport som bland annat beskriver ett antal lärande exempel på innovativa arbetssätt.
Rapport om att möta behov i vården under och efter graviditet
 
Att förebygga och rehabilitera i praktiken
Det är viktigt att fokusera på att skapa möjligheter till återhämtning för att förebygga utmattning men också skapa en hållbar rehabilitering för medarbetare som mår dåligt. SKR bjuder den 29 september in verksamhetschefer och HR-experter till ett webbinarium om återhämtning, det första i en serie av fyra som anordnas under hösten. 
Webbinarium om återhämtning 29 september
 
Bloggar från SKR
 
 
I väntan på budgetproposition och äldreomsorgspengar
Budgetproppen är på intågande och det är hög tid att ansöka om det stora statsbidraget till äldreomsorgen. Det är därmed också vad dagens ekonomiblogg kommer att handla om, skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
 
Samverkan bygger på tillit och tillit leder till bra beslut
Samverkan är inte ett arbete som kan göras klart och läggas åt sidan. Det är en ständigt pågående process som kräver uthållighet och engagemang från alla som är involverade. Det skriver SKR:s förhandlingschef Jeanette Hedberg.
Arbetsgivarbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av covid-19-pandemin. Följ myndighetens webbplats för aktuell information, statistik samt information om vaccinering. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Förslag om att införa vaccinbevis som möjlig åtgärd mot covid-19
Regeringen föreslår att ett vaccinationsbevis ska kunna användas som en smittskyddsåtgärd mot covid-19, vid vissa sammankomster och tillställningar. Förslaget är ute på remiss till den 24 september. 
Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd
 
Satsningar på psykisk hälsa förlängs 
Regeringen föreslår i budgetpropositionen att ytterligare medel ska satsas på området psykisk hälsa. För 2023 och 2024 räknar regeringen med att avsätta 1,5 miljarder kronor per år för att ge förutsättningar för förlängda satsningar inom området, såsom överenskommelsen mellan regeringen och SKR. 
Regeringen föreslår medel för fortsatt satsning på psykisk hälsa
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 21 september.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00