Nyhetsbrev nr.11 år 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Hösten närmar sig! 
Hej igen nu är det full fart, häromveckan hade vi träffar med våra kunskaps- och professionsnätverk. Vi fick alla en spännande inledning av Bi Puranen som gav oss viktiga insikter utifrån World Values Survey och ett arbete med fokus på migranter. I våra pass på eftermiddagen berättade Knivsta kommun om sitt medborgarråd, Tierp om en komplex skoldialog och social ekonomi ett ämne som även Malmö stad berättade om.  

I detta nyhetsbrev hittar du länkar till två nya "poddar" från Demokratiresan.

Vi har också med några länkar till filmer från några kommuner, alltid roligt med visualisering. 

Vi uppmärksammar också Demokratins genombrott för 100 år sedan, nedan hittar du information om SKR:s regionala konferenser under hösten samt den skolutmärklese vi bjuder in till.

Om ni vill ta direkt kontakt med oss är våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Malin Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Nytt nätverk - Medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt
För att stödja kommuner och regioner i fortsatt utveckling av medborgardialog bjuder SKR in kommuner och regioner till att delta i ett nätverk för att utveckla system som innebär att medborgardialogen blir en naturlig del i organisationens styr- och ledningssystem.

Målgrupp: Målgruppen är ledande politiker och tjänstepersoner samt ansvariga för medborgardialog i kommuner och regioner.
 
Start: 29 september 2021 nätverket avlsutas i januari 2023

Mer info på SKR:s hemsida

Har du frågor om nätverket kontakta:
nils.munthe@skr.se, anders.nordh@skr.se
 
 
SKR: Demokratiresan en podcast -
Avsnitt 45 samverkan med Trossamfund
I podcasten Demokratiresan fokuserar vi denna gång på kommuner och regioners samverkan med trossamfund. Vi kommer samtala om vad som skiljer trossamfund från andra civilsamhällesorganisationer, hur kan man få till ett hållbart samarbete på lokal nivå och så kommer Malmö stad berätta om den resa de gjort i sin samverkan med trossamfunden.
Medverkande: Örjan Wallin, Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) och Malin Martelius, Malmö Stad
Länk till Demokratiresan avsnitt 45

Avsnitt 46 - Kommuners politiska organisation
SKR har i en kartläggning undersökt vilka olika typer av politisk organisation som förekommer bland landets kommuner och regioner. I detta avsnitt deltar Bo-Per Larsson, författare till rapporten, och Martin Lidhamn från SKR. De berättar om resultatet samt de dilemman som en organisation ställs inför vid val av politisk organisering.

Medverkande: Bo- Per Larsson, senior konsult, och Martin Lidhamn, SKR

Länk till Demokratiresan avsnitt 46
 
 
SKR: Demokratins genombrott 100 år
Under 2021 anordnar SKR digitala konferenser runtom i landet för att diskutera hur vi tillsammans kan uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet.

För att uppmärksamma demokratins genombrott för 100 år sedan startar höstens konferensserie den 10 september vilket 1921 var startdatum för andrakammarvalet, som pågick fram till 26 september.

Målgrupp för konferensen är ledande förtroendevalda i kommuner och regioner samt företrädare från civilsamhället som deltar i ett viktigt samtal om demokratins framtid tillsammans. Vid varje konferens medverkar även ett statsråd, företrädare från SKR:s styrelse och forskare utifrån olika teman såsom demokratiska samtalet, digital delaktighet och mänskliga rättigheter.

Läs mer på SKR:s hemsida 
 
SKR: Demokratiutmärkelse för skolklasser
SKR utlyser en andra omgång för en Demokratiutmärkelse för skolklasser. Högstadieskolor och gymnasier erbjuds att utarbeta förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden.

Elever i högstadieskolor och gymnasium kan lämna förslag på hur de tycker demokratin skulle kunna utvecklas i sin region eller i sin kommun. Förslagen kan vara smala och beröra specifika frågeställningar, eller breda och systemövergripande. Men fokus i förslagen ska särskilt vara på den nära demokratin i kommuner och regioner.

Läs mer på SKR:s hemsida
 
 
SKR: Kunskaps- och professionnätverk
Vi har tre nätverk som du är välkommen att ansluta till, mer info och anmälningslänk på SKR:s hemsida.
  1. SKR driver ett kunskapsnätverk för förtroendevalda i kommuner och regioner som är intresserade av att utveckla och systematisera användningen av medborgardialog och samverkan med civilsamhället. Mer info på SKR:s hemsida
     
  2. SKR driver ett nätverk för tjänstepersoner i kommuner och regioner som har ett särskilt ansvar för att hantera och utveckla system för medborgardialog. Mer info på SKR:s hemsida
  3. SKR dirver ett professionsnätverk för tjänstepersoner som arbetar med att stärka och utveckla kommunens, eller regionens samverkan med civilsamhället. Mer info på SKR:s hemsida
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här

Frågor: anna-Lena.pogulis@skr.se
 
 
Kalix: Ny översiktsplan
Samhällsbyggnadsförvaltningen håller just nu på att ta fram en ny översiktsplan för Kalix kommun, och här är det inte minst viktigt att kommunens invånare bidrar med sin lokalkännedom. 

Se film om möjligheten att påverka översiktsplanen
 
 
Göteborg: Påverka i Göteborg
Det finns många sätt som du kan vara med och påverka din vardag, ditt närområde och hur Göteborg utvecklas.

Se film och läs mer på Göteborgs hemsida
 
Tierp: Dialog om skola och förskola i Hållnäs och Skärplinge
Tierps kommun har genomfört en medborgardialog om situationen med skola och förskola i Hållnäs och Skärplinge.
Varför en medborgardialog?
Syftet är att samla in och ta tillvara på medborgarnas kunskaper och idéer. Det som kommer fram i medborgardialogen blir en del av underlaget när politikerna ska fatta beslut. Det är politikerna i kommunen som fattar det slutgiltiga beslutet i frågan.
 
Den fråga som var i fokus under dialogen var: Vad ska vi göra åt situationen med skola och förskola i Hållnäs och Skärplinge?

Läs mer på Tierps hemsida
 
Örnsköldsvik: Rektor nominerad till priset Årets demokratiarbete på Skolledargalan 2021
Tuovi Silvola rektor för Skärpe- och Ängsmarkens förskolor i Örnsköldsviks kommun är nominerad till utmärkelsen Skolledare21 i kategorin årets demokratiarbete.
Nomineringen lyder: ”Med kraften från ett helt yrkeslivs erfarenhet och en tydlig vision om barnets bästa i centrum, bygger Tuovi sitt ledarskap på en barnsyn som utgår från övertygelsen om det kompetenta barnet. Som ledare har hon förverkligat visionen om möjligheternas förskola, en förskola i tiden som är mer Ferrari än Volvo – en förskola att längta till. Under Tuovis ledarskap blir förskolan en kulturell, demokratisk och social mötesplats där barnets alla hundra språk får blomstra.”
social mötesplats där barnets alla hundra språk får blomstra.
Läs mer på Örnsköldsviks hemsida
 
 
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se