SKR:s nyhetsbrev om Regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Hälsofrämjande samhällsplanering
 
Region Norrbotten har etablerat en mötesplats för att i samverkan med kommuner och regionala aktörer hitta gemensamma budskap som förenar ett mer hälsofrämjande perspektiv i fysisk samhällsplanering. Syftet är att utveckla samverkan mellan fysisk samhällsplanering och folkhälsa - mellan beslutsnivårer - mellan politiker och tjänstepersoner samt mellan offentlig, privat sektor och akademin. Ett arbete som bland annat sker genom att ta fram regionala planeringsunderlag.
 
 
Från utjämning till konkurrenskraft
 
Tillväxtanalys studie undersöker regionalpolitiken i våra nordiska grannländer. Ett resultat som fallstudierna visar genomgående är att samarbete som bygger tillit mellan aktörerna och ett platsbaserat och väl fungerande flernivåstyre tycks vara de viktigaste nycklarna för att hantera såväl strukturomvandling som ekonomiska kriser eller chocker.
Nordisk studie om regionalpolitik och omställningsförmåga
 
 
I korthet 
 
Det regionala exportfrämjandet stärks
Regeringen presenterade i budgetpropositionen mer resurser till regionalt exportfrämjande genom en särskild satsning. Regionerna beklagade den omorganisering som gjordes våren 2020 där Business Swedens regionala närvaro försvann. Positivt med en återetablering av regionala exportrådgivare som nu kommer att samlokaliserar på Almis regionala kontor. Ambitionen är att alla län ska få tillgång till likvärdiga tjänster till stöd för internationalisering och export
Regeringens budgetproposition 2022

Att integrera ett landsbygdsperspektiv i kommuner och regioners arbete 
Ny r
apport från Tillväxtverket och Sveriges lantbruksuniversitet om att sätta fokus på landsbygder. Kommuner och regioner över hela Sverige tillämpar särskilda arbetssätt för att integrera ett landsbygdsperspektiv i sina verksamheter. Fallgroparna i arbetet är många – men det finns också tydliga framgångsfaktorer att lära av.
Att sätta fokus på landsbygder

Stärk tillväxten i forskningsintensiva startup-företag
Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) och Tillväxtverket i uppdrag att utveckla förutsättningarna för forskningsintensiva startupföretag med långa utvecklingscykler (s.k. deep tech) att växa i Sverige. Ett särskilt fokus ska läggas på dels företag som bidrar till den gröna omställningen.
Uppdrag till Vinnova
 
 
 
Kommande evenemang
 
 
De regionala effekterna av distansarbete och att leda grön omställning
Två seminarier och tillfälle att diskutera med nordiska experter. Ny verklighet efter pandemin, fler distansarbetar - vad blir effekterna av det? Vilken är potentialen för stads- och landsbygdsregioner?  Rättvis och grön regional utveckling - hur ska det gå till? Kan grön omställning vara en renässans för landsbygden? Arrangör Nordregio.
När 23 och 24 november 2021
Var Online
Hur Nordregio Forum
 
Statistikforum 2021 - statistiken i ett nationellt dataekosystem
Årets Statistikforum handlar om att förstå skillnaden mellan data och statisitk och att förfina metoderna för framställning och – inte minst viktigt – få fler att vilja och kunna ta del av resultaten. Det handlar bla. om nya källor och metoder, hur data förädlas och kommer till använding. Arrangör SCB. 
När  11 november 13.00-16.00
Var Online
Hur Statistikforum 2021
 
Besöksnäring på agendan 2021 - nationell dialog om samhällets roll för utveckling 
Besöksnäring på agendan är en konferens som har strategier, kunskapsutveckling och innovationer på programmet. Under två halvdagar, lunch till lunch, lyfter vi tillsammans det offentligas roll för att utveckla en hållbar svensk besöksnäring på en ny spelplan. Konferensen arrangeras av SKR i samarbete med Tillväxtverket och Regionala nätverket för turism.
När 24 - 25 november  2021
Var  Online
Hur Besöksnäring på agendan
 
 
Lite blandade tips
 
 
Innovation ska bygga ett starkare Europa 
Lyssna på podd där Mikael Östling, prorektor vid KTH och Karin Aase Vinnova samtalar om världens största forskningsprogram - Horisont Europa - med en budget på 95 miljarder euro under 2021-2027. Hur kan det stärka Europas och Sveriges konkurrenskraft och bidra till att lösa vår tids samhällsutmaningar? Vad har företag, universitet och andra för nytta av att vara med?
Horisont Europa
 
En kris, en region, två kommuner
En artikel om Olofström och Karlshamn och olikheter mellan kommuner. Hur ändrar kommuner och regioner sin utvecklingsväg efter en exceptionell nedgång? Hur formar, stödjer och begränsar lokala institutioner, både formella och informella?   
Geoforum Lunds universitet
 
Samarbete om och med forsknings- och innovationsfrågor
Missa inte intervjuen med Eva-Marie Rigné och Dag Håkansson i Vetenskapsrådets och Vinnovas nyhetsbrev.
Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel
 
 
Michaela har ordet
 
 
Lättade restriktioner!
 
Äntligen kom de efterlängtade lättnaderna och vi är många som jublar, inte minst inom kultur. Förra veckan lämnade Linda Zachrisson sitt slutbetänkande om kulturens återstart, Från kris till kraft, som vi ser fram emot att läsa. Denna vecka hålls nationell dialog (kultursamverkan) där vi på kansliet tillsammans med ordförande i Kultur och fritidsberedningen koordinerat ett förmöte tidigare i veckan, bland annat för att förbereda den punkt som SKR ansvarar för om konstnärlig frihet.

Tidigare i september publicerades departementsskrivelsen om Arbetsförmedlingen; Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27). Kansliet har haft dialoger med de regioner och kommuner som liksom SKR har fått skrivelsen på remiss och vi fortsätter nu med beredningen av ärendet som ska besvaras senast den 12 november.

Vi har fortfarande inte sett till Besöksnäringsstrategin, men Regeringen föreslog i budgetpropositionen ett nytt mål för turismpolitiken som ska ersätta målformuleringen som legat fast sedan 2004. Hållbart resande och platsers attraktivitet lyfts fram på ett nytt sätt: ”Målet för turismpolitiken ska vara att Sverige ska ha en hållbar turism, med ett hållbart resande och en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring som växer och bidrar till sysselsättning och attraktiva platser för besökare, boende, företag och investeringar i hela landet.” Förslaget ger en bättre samstämmighet med Parisavtalet, Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling där hållbarhet i resor särskilt nämns. Även målsättningen att bidra till platsers breda attraktivitet är nytt och är mer i linje med hur våra medlemmar ser på besöksnäringens bidrag till lokal och regional utveckling än det tidigare turistpolitiska målet.

// Michaela Stenman, sektionschef SKR
 
Redaktör
Lisbet Mellgren
Lisbet.mellgren@skr.se
08-452 78 22
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se