Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Avfall
 
 
Bidrag till kommuner för flyttning av fordonsvrak
Den 1 september träder en ny förordning i kraft, som ger kommuner möjlighet att söka ersättning för att flytta fordonsvrak som ska skrotas. Bidrag lämnas endast för de fordonsvrak som har skrotats från och med bidragsförordningens ikraftträdande den 1 september 2021. Första ansökningstillfället planeras till november 2021. Naturvårdsverket administrerar det nya bidraget, som kan uppgå till högst 5 000 kronor per fordon.
 
Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner
Naturvårdsverket i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten genomför en utlysning om bidrag för strandstädning. Kommuner, enskilt eller tillsammans, kan ansöka om bidrag för strandstädning. Naturvårdsverket genomför en extra utlysning av strandstädningsbidrag med sista ansökningsdag 17 september 2021. Utlysningen för 2022 planeras till november 2021.
 
Energi och klimat
 
 
Sök stöd från Klimatklivet i november
Klimatklivet är ett brett stöd till fysiska investeringar inom bland annat transport och infrastruktur, avfall, uppvärmning, biogas- och vätgas, lustgastdestruktion och samhällsbyggnad. Nästa ansökningsperiod är 8-18 november. Ansökan skickas till länsstyrelsen.

Publika laddstolpar kan få stöd via Klimatklivet. Stolpar för anställda, boende eller lokalhyresgäster kan få stöd via Ladda bilen.
 
Krav på Individuell mätning och debitering för flerbostadshus
Från 1 juli 2021 finns krav på flerbostadshusen med högst energianvändning att installera individuell mätning och debitering (IMD) för värme eller att som alternativ visa att detta inte är lönsamt eller att energieffektivisera. Energieffektivisering är det alternativ de flesta aktörer hoppas på, inte minst mot bakgrund av det aviserade Energieffektiviseringsstödet på 4,3 miljarder. Kommunernas byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet.
 
Resultat från forskningsprojektet Värmemarknad Sverige
Nya publikationer är på gång att publiceras av projektet Värmemarknad Sverige.
 
Fit for 55 och EU-konsultationer till 26 oktober
EU-kommissionen presenterade i juli paketet ”Fit for 55”, kopplat till EU:s klimatmål för 2030. Förslagen omfattar direktiv för energieffektivisering, förnybar energi, energiskatter, bördefördelning mellan medlemsstater, markanvändning, utsläppshandel etc. Exempel på föreslagna detaljkrav omfattar att offentlig sektor per år ska spara 1,7% av sin energianvändning och renovera 3% av sin golvarea. Regeringskansliet har sänt ut remisser kring flera av direktiven för svar i mitten av september, medan EU-kommissionens konsultationer löper till slutet av oktober.SKR avser att svara både själv och genom CEMR och SGI Europe och tar gärna emot synpunkter!
 
EU:s taxonomi för hållbara aktiviteter – ny remiss till 24 september
Ett första förslag till Taxonomi för EU:s kvarvarande 4 miljömål, förutom klimat och klimatanpassning, är på konsultation till 24 september. SKR planerar att svara tillsammans med andra aktörer. En grov bedömning är att förslaget kan ge vissa nya intressanta möjligheter för VA och avfall, medan alternativen för byggnader och bioenergi är mycket krävande. För transporter kvarstår krav på nollutsläpp från avgasröret, utan utrymme för biogas och annan bioenergi.
 
Hållbarhet
 
 
Webbinarier om hållbar konsumtion
RUS, länsstyrelsernas Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet, bjuder tillsammans med nationella myndigheter in till fem olika frukostwebbinarier som tar upp olika delar av konsumtionsområdet.
 
Världens Agenda – kunskaps- och metodstöd
Glokala Sverige har tagit fram ett nytt kunskaps- och metodstöd för kommuner och regioner som är med i Glokala Sverige. Det är möjligt att använda för alla för ytterligare kunskap, analys och praktiskt arbetet med Agenda 2030.
 
Tillsyn och kontroll
 
 
En effektiv miljöbalkstillsyn
SKR drar igång en grupp för att organisera kommunernas arbete med regeringsuppdragen. Gruppen, heter Strategiska rådet för miljöbalkstillsyn (SRM), och är kopplad till vårt nätverk för miljöchefer. Deltagande kommuner i rådet kommer att presenteras under oktober. Tanken är att skapa en överblick och iordningställa arbetsgrupper/referensgrupper för de olika regeringsuppdragen. De olika regeringsuppdragen är: Strategi, Tillsynsvägledning, Uppföljning, Digitalisering samt Kompetens.

Är er kommun intresserad av att deltaga i en arbetsgrupp eller referensgrupp kontakta gärna oss. Ange vilket av regeringsuppdragen ni är intresserade av att deltaga i. Naturvårdsverket som leder arbetet kommer att få SKRs förslag på deltagande kommuner och beslutar vilka kommuner som kontaktas.
 
Vatten
 
 
Sverige fällt för överträdelse av avloppsdirektivet
EU-domstolen fällde Sverige för överträdelse av avloppsdirektivet. Tre svenska orter anses inte klara utsläppskraven. EU-domstolen godkände inte Sveriges tillämpning av avloppsdirektivets undantag från BOD-kravet p.g.a. kallt klimat.
 
Konferenser och seminarier
 
 
SKR - Miljö- och hållbarhetsstrateger - nätverkskonferens den 14 september
SKR bjuder in till en nätverkskonferens för miljö- och hållbarhetsstrateger i kommuner och regioner den 14 september kl. 09.00-12.00. Temat denna gång är Klimatsmart konsumtion och hållbar upphandling. Välkomna!
Mer information och anmälan
 
Tuffare krav på grön finansiering: Hur ska kommunsektorn hantera EU-taxonomin? 15 september
Kommuninvest anordnar ett webbinarium som del i Finansforum den 15 september kl. 09.00-10.00. Deltagandet är kostnadsfritt.
Mer information och anmälan
 
SKR - Tillsynsdagarna 2021 den 22-23 september
Under två förmiddagar bjuder vi på ett späckat och aktuellt program för dig som jobbar med tillsyn och kontroll på ett kommunalt miljökontor. Den 22 september är tillägnad livsmedelskontroll och den 23 september fokuserar vi på miljötillsyn. Du väljer själv om du vill vara med under båda dagarna eller bara deltar under en dag.
Mer information och anmälan
 
SKR - Presidiedagar för plan- bygg-, och miljönämnder den 12 oktober och 19 oktober
SKR fortsätter att erbjuda digitala halvdagsseminarier till politiker i plan-, bygg- och miljönämnder. Den 12 oktober har vi fokus på plan- och bygg frågor och den 19 på klimat- och miljöfrågor. Programmet är nu klart! Varmt välkomna!
Mer information och anmälan 12 oktober
Mer information och anmälan 19 oktober
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
 
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se