Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du läsa om pågående FoU-projekt och samarbeten, kurser och arrangemang, mer från SKR samt några axplock från omvärlden.
 
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
Är du intresserad av att delta i styrgrupp för projekt om Agenda 2030-arbete i kommunala fastighetsorganisationer?
Kommunfondens styrelse har beslutat att genomföra ett projekt om hur kommunala fastighetsorganisationer kan arbeta med Agenda 2030. Ambitionen är att fånga upp och genom diskussioner ta fram goda exempel. Workshops kommer genomföras under arbetets gång och utannonseras senare. Vi söker nu inledningsvis deltagare till en styrgrupp som ska bidra till att arbetet läggs upp och genomförs på ett ändamålsenligt sätt. Är du intresserad av att delta i styrgruppen? Arbetet inleds efter sommaren.
Anmäl ditt intresse till kerstin.blom.bokliden@skr.se
 
Kurser och arrangemang
 
 
Workshop i riskutvärdering av försörjningskedjor
Få bättre koll på sårbarheter i din verksamhets försörjningskedjor. Under workshopen utarbetar vi tillsammans strategier för att minska risker i försörjningen och förbättra beredskapen. Workshopen hålls den 28 september, 21 oktober och 30 november.
Läs mer och anmäl dig här

Bostadsbyggande - varför är det så dyrt och hur kan vi bygga nytt för fler?
Under ett webbseminarium den 14 september ställer vi frågan hur vi ska kunnna bygga bostäder till rimliga kostnader som minskar trycket på det befintliga bostadsbeståndet och öka rörligheten.
Läs mer och anmäl dig här

Markanvisning, exploatering och hyresundantag - frågor om LOU och fastigheter
En eftermiddagskurs den 23 september fördjupar vi oss i frågor kring hyresundantaget i LOU och hur/om LOU ska tillämpas vid exploatering. Kursen tar framförallt upp frågor av juridisk karaktär.
Läs mer och anmäl dig här

Kommunsamarbete om nyproduktion av välfärdslokaler - uppstartsmöte
Efter vårens workshop Nya lokaler - gökungen som äventyrar kvaliteten i välfärden bjuder SKR tillsammans med Sollentuna och Uppsala kommuner,
Kommunalekonomiska föreningen och Kommuninvest in till ett digitalt möte den 24 september för att komma överens om nästa steg.
Läs mer och anmäl dig här
 
 
Mer från SKR
 
 
Ny medarbetare i fastighetsgruppen
Fredrik Johansson är ny i Fastighetsgruppen sedan början av augusti. Fredrik kommer närmast från Region Uppsala där han arbetat som fastighetsstrateg. Han ersätter Helén Örtegren och kommer främst att arbeta inom områdena lokalresursplanering, verksamhetsfastigheter och inhyrning av verksamhetslokaler.

Nya rättsfall kring inhyrning och LOU
En dom i EU-domstolen kan påverka svensk tolkning av hyresundantaget i LOU. Addas medarbetare analyserar domen i ett rättsfallswebbinarium. Rättsfallswebbinarium 8 - Våren 2021 på Addas webbplats

I våras kom en dom i svensk domstol som också kan påverka tolkningen av hyresundantaget. Addas medarbetare kommenterar rättsfallet i en tidningsartikel.
Svår gräns – hyra eller entreprenad? (Inköpsrådets tidning)

Fit for 55 - EU:s direktiv för energieffektivisering och krav på 3 % renovering årligen
Under sommaren presenterade EU-kommissionen paketet Fit for 55, som ska förverkliga EU:s mål om 55 procent minskade klimatutsläpp till år 2030. Det omfattar bördefördelning mellan medlemsstaterna, utsläppshandeln (ETS), utsläpp från mark (LULUCF), en gränsjusteringsmekanism för koldioxid från import inom vissa sektorer, minskat avtryck från transportsektorn etc. Det föreslår skärpningar av flera mål för energieffektivitet och förnybar energi samt en detaljreglering som i delar är klart problematisk. SKR ser samtidigt positivt på ökade stödmöjligheter för att uppmuntra en ökad renoveringstakt.

Energieffektiviseringsdirektivet (EED) höjer EU:s bindande mål och stärker uppföljningen av medlemsländernas bidrag. Principen energieffektivitet först ska tillämpas vid beslut om planer, policy och investeringar. Medlemsstaterna får ökade krav att spara 1,5% per år även framöver. Offentlig sektor ska reducera energianvändningen med 1,7% per år, en takt som ligger över praktiken i Sverige. Energy Efficiency Directive, EED

Medlemsstaterna ska också se till att offentliga organ renoverar 3% av sin golvyta per år till Near Zero Energy Building (NZEB), vilket i Sverige omsatts i Boverkets byggregler för nya byggnader (BBR 29). Det är kanske det mest problematiska av kraven. SKR har tidigare motsatt sig ett sådant krav då det inte tar hänsyn till hur energieffektivisering bedrivs i kommuner och regioner och riskerar bli mycket kostsamt. BBR29

Efterlysning – Vad skulle renoveringskravet innebära för er?
Det vore mycket värdefullt att få input från några kommuner och regioner på vad kravet på årlig renovering av 3% av ytan till BBR-nivå skulle innebära för er! Med vilken takt renoveras er area idag? Till vilken nivå jämfört med BBR? Vad kan kravet tänkas kosta?
SKR ska svara till regeringskansliet i samband med hearing 15 september och med feedback till EU-kommissionen senast 25 oktober.

I Förnybarhetsdirektivet (RED) kan de ökade kraven på att biobränslen ska vara hållbara leda till betydande administration även för mindre energianläggningar. Renewable Energy Directive, RED

I Energiskattedirektivet föreslås skatt baserat på energiinnehåll och hållbarhet. Även hållbara biobränslen ska beskattas, på halva nivån för fossil energi. Energy Tax Directive, ETS

Direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD) som ska presenteras i december 2021 kommer sannolikt omfatta nya krav på byggnaders minimala energiprestanda.

Genomförandet av EU:s gröna giv

Kontakt på SKR: andreas.hagnell@skr.se
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
S 2019:03 Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård
Utredningen lämnade 1 september sitt betänkande till regeringen. Utredningen föreslår bl a att en lag om riksintressen på hälso- och sjukvårdsområdet införs. Samt föreslås att ett statligt fastighetsbolag skapas för att äga och förvalta hela, eller delar av, regionernas bestånd av vårdlokaler.
Regeringens pressmeddelande
SKR:s kommentar om utredningens förslag

Arena Bygga Skola 2021
Forum Bygga Skola arrangerar Arena Bygga Skola den 14 oktober i Stockholm.
Mer information och anmälan

Boverksdagarna 2021 – En samhällsbyggnadssektor i förändring
Boverksdagarna den 9-10 december är en ny digital konferens för arbetet med hållbart samhällsbyggande.
Mer information på Boverkets webbplats

CVA, Centrum för vårdens arkitektur
I samband med forskningsprojektet Kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilt boende – från kartläggning till arbetsmetod för design och planering genomförs ett 10% seminarium med doktoranden Madeleine Liljegren. Projektet innebär samverkan mellan Byggnadsdesign/CVA/Chalmers, Sahlgrenska Akademin/Göteborgs Universitet och Miljöpsykologi/Sveriges lantbruksuniversitet. Seminariet genomförs digitalt den 18 oktober 09.00-10.30 och är riktat till forskare, doktorander och intresserade och genomförs på svenska.
Till anmälan
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se