Nyheter från SKR
 
 
Inget barn ska fara illa på sitt HVB-hem
Kompetens och kvalitet måste bli bättre på de HVB-hem som inte fungerar. Men det krävs också bättring från kommunerna, regeringen, IVO och SKR. Det nya HVB-registret är ett steg på vägen
 
Tilläggsöverenskommelse för ökad tillgänglighet i vården
SKR och regeringen har träffat en tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021.
Ge regionerna förutsättningar att förbättra tillgängligheten utifrån rådande omständigheter
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Bättre affärer för 782 miljarder! Seminarium 1: Vad är kategoristyrning?
På temat "Bättre affärer för 782 miljarder!" håller Svenskt näringsliv, Sveriges Kommuner och Regioner och Upphandlingsmyndigheten en serie digitala frukostseminarium under hösten. Detta första seminarietillfälle hålls av Sveriges Kommuner och Regioner och har rubriken: Vad är kategoristyrning?
Välkommen 16 september 2021 klockan 8:30-9:30, online
 
Översiktskurs i offentlig upphandling
En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 16 september 2021 klockan 9:00-16:00
 
Nytt från omvärlden
 
 
Ställningstagande inom konkurrensområdet
Konkurrensverket publicerar ställningstaganden om verkets uppfattning i rättsliga frågor där lagregler och rättspraxis inte ger tillräckligt uttömande vägledning. I detta aktuella ställningstagande utvecklas grunden för verkets bedömning av konkurrensskadeavgiftens storklek.
Metod för att fastställa konkurrensskadeavgiftens storlek - Konkurrensverket
 
Rapport till regeringen om tillsyn av tillgänglighet i vården
IVO har haft regeringens uppdrag att beskriva risker med bristande tillgänglighet i vården och lämna förslag på hur tillsynen kan utvecklas. IVO föreslår bland annat befogenheter att besluta om sanktioner mot vårdens huvudmän vid allvarliga brister.
Mångfacetterat och komplext område - IVO
 
Effekter av New Public Management i välfärden – vad säger forskningen?
Sedan 1980-talet har politiker världen över försökt förbättra effektiviteten i offentlig sektor med metoder såsom upphandling, kundval och mål- och resultatstyrning. Tillsammans kallas denna inriktning för New Public Management (NPM). I den här rapporten går Gabriel Heller-Sahlgren och Nima Sanandaji igenom forskningsläget om NPM:s effekter i sjukvård, skola och äldreomsorg. De visar att medan kritiken mot NPM ofta grundas i teorier om marknadsmisslyckanden och inkompletta kontrakt visar empiriska studier från både Sverige och andra länder att NPM-inspirerade reformer ofta haft positiva effekter.
Det behövs robusta kvalitetsmått och incitament för att bry sig om att upprätthålla kvalitet i olika dimensioner - Timbro
 
Krom når storstäderna
Alla tre storstadskommunerna knackar på dörren när Arbetsförmedlingens valfrihetssystem Krom (Kundval rusta och matcha) står inför den största utvidgningen.
Leverantörerna får ökat fokus på att rusta långtidsarbetslösa - Inköpsrådet
 
Konkurrens ingen patentlösning på samhällsproblemen
Konkurrens har länge setts som universallösningen på många samhällsproblem. Men konkurrens är ingen patentlösning och kräver kunskap för att ge önskat resultat, konstaterar forskare vid Uppsala universitet.
Överraskande resultat - Kvalitetsmagasinet
 
Aktuell debatt
 
 
"Förtroende för upphandlingsprocessen skapas inte med lagstiftning"
Aktuella domar om mutbrott i samband med offentliga upphandlingar visar att straffrättsliga påföljder inte är tillräckligt avskräckande för att förhindra korruption. Därför är förslaget till en europeisk standard för integritet och ansvarighet i offentlig upphandling som nu går ut på remiss viktigt.
Sista dag för svar är 1 september - Upphandlingsmyndigheten
 
"Ja, svensk skola är unik"
Det unika med den svenska skolpengen är att det ger människor alternativ och att alla kan välja skola oavsett plånbok. Det stämmer inte att friskolor skulle få lika mycket betalt som kommunala skolor men ha ett enklare uppdrag, vilket hävdas. Skolverkets statistik visar att skolpengen till friskolor är cirka elva procent lägre.
Vi faktiskt inte vet på vilka grunder skolpengen idag beräknas - Friskolornas Riksförbund
 
”Den privat drivna sjukvården kan och vill bidra mer”
Gör en temporär lagändring som ger patienter rätt att, över regiongränserna, också söka slutenvård. Det föreslår Karin Liljeblad, näringspolitisk expert vid Vårdföretagarna.
Tre snabba åtgärder föreslås - Dagens Medicin
 
"Egenfinansiering i vården"
De offentliga vårdutgifterna ökar stadigt, samtidigt som patienter ställer allt högre krav på vården. För att hantera kostnadstrycket behövs ett tydligare definierat offentligt åtagande och större möjligheter för enskilda att själva finansiera hälso- och sjukvård. I den här rapporten presenterar Frida Gommel och Emanuel Örtengren fem förslag för att underlätta med- och egenfinansiering i vården.
Svensk vård: Vad är problemet? - Timbro
 
"Omfamna den tillitsbaserade styrningen med försiktighet!"
Tillitsbaserad styrning kan mycket väl leda till kvalitetsbrister, försämrad styrning, större risktagande och sämre förmåga och kapacitet att möta utmaningar, skriver professorerna Björn Brorström och Gustaf Kastberg Weichselberger.
Bör inte vara en fortsatt ledstjärna för styrning och ledning av offentlig verksamhet - Dagens Samhälle
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se