Augusti 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kickoff Kraftsamling för psykisk hälsa
 
Den 21 september 14.00-16.00 är det dags för SKR:s årliga kickoff: Kraftsamling för psykisk hälsa. Vilka huskurer för psykisk hälsa bör alla känna till? Hur kan skolan användas som arena för att stödja existentiell hälsa? Vilka argument kan motivera unga att avstå från narkotika? Det är några av frågorna som kommer att diskuteras. Välkommen att delta!
Kickoff Kraftsamling för psykisk hälsa
 
En hälsning från Ing-Marie Wieselgren
 
En ny höst är här. Med moln och regn men också med chans till soliga dagar, vackra färger och klar hög luft. I år känns det mer än någonsin, att vi inte bara kan gå tillbaka till det gamla efter sommaren utan att det handlar om att hitta det ”nya normala”. En ny termin innebär en chans att ta nya tag, att rensa ut en del gammalt och våga tänka nytt. För att få plats med nya arbetssätt och metoder måste vi sluta göra en del av det gamla. Rensa bort det som skymmer så att vi kan ta in nyheter, vara innovativa och sprakande.

Tillsammans klarar vi det om vi kraftsamlar kring hälsofrämjande insatser, stöd till individer för ökad motståndskraft och resurseffektiva insatser i skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård. Allt i samarbete med hela civilsamhället.


Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR
 
Stöd till jämställd hälso- och sjukvård
 
Forskning visar att vården ibland gör skillnad mellan kvinnor och män på ett sätt som inte är medicinskt motiverat. Resultatet kan bli felaktiga diagnoser och behandlingar, bristande rehabilitering eller en upplevelse av att inte bli sedd och lyssnad på.
SKR stöder jämställdhetsarbete inom hälso- och sjukvården med faktaunderlag, lärande exempel och inspirerande filmer.

Stöd till jämställd hälso- och sjukvård
 
Webbsändningar/webbseminarier 2021
 
Psykiatrisk tvångsvård och mänskliga rättigheter
Den 6 september arrangerar SKR ett webbseminarium för att ge en fördjupad insikt i vad tvång kan innebära, ge en bild av nuvarande initiativ, inspireras av goda exempel på pågående utvecklingsarbeten, och bjuda in regioner och brukarföreningar till ett fortsatt utvecklingsarbete.
Psykiatrisk tvångsvård och mänskliga rättigheter

Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa
Vid tre tillfällen under hösten 2021 arrangerar SKR webbseminarier om Nära vård och stöd till psykisk hälsa. Vid första tillfället, den 21 september handlar seminariet om att organisera utbildning för vårdpersonal i primärvården. De andra två tillfällena 19 oktober och 30 november, har teman barn och unga och äldre.
Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa

Analyskraft som gör skillnad
Ett lokalt och regionalt analysarbete som ger kraft i det förebyggande och främjande arbetet är särskilt viktigt i utmanande tider. Med vilka arbetssätt och samverkansformer kan tillgänglig statistik och befolkningsdata omsättas för att göra skillnad? Välkommen till detta webbseminarium som äger rum den 23 september.
Analyskraft som gör skillnad

Återhämtning, inte utmattning – förebygga och rehabilitera i praktiken
Den 29 september bjuder SKR in verksamhetschefer och HR-experter till ett webbseminarium om praktiskt arbete med att skapa förutsättningar för återhämtning och förebygga utmattning på arbetsplatserna.
Återhämtning, inte utmattning – förebygga och rehabilitera i praktiken

Utbildning i barnkonsekvensanalys inom socialtjänst
Den 29-30 september arrangerar SKR en utbildning i genomförande av prövning av barnets bästa - barnkonsekvensanalyser. Under en och en halv dag blandas teori med workshops som innehåller konkreta case inom socialtjänsten.
Utbildning i barnkonsekvensanalys inom socialtjänst

Ledarskap under lång tids stress
Den 22 oktober bjuder SKR in 
verksamhetschefer och HR-experter till ett webbseminarium om ledarskap under perioder av lång tids stress. Webbinariet handlar om att bygga kultur av tillit, föra svåra samtal samt svåra prioriteringar och beslut.
Ledarskap under lång tids stress

Psykisk hälsa och skolan – teori och praktik
Den 1 november arrangerar SKR en webbaserad heldagskonferens om psykisk hälsa i skolan. Under dagen får du lära dig mer om olika arbetssätt som prövas i svenska skolor för att främja välmående. 
Psykisk hälsa och skolan – teori och praktik


Att skapa tillit och hantera konflikter
Den 12 november bjuder SKR in verksamhetschefer och HR-experter till ett webbseminarium om hur du praktiskt kan arbeta med att förebygga och hantera konflikter och kränkningar på arbetsplatsen.
Att skapa tillit och hantera konflikter
 
Missa inte höstens samordningsmöten om psykisk hälsa
 
Nu har vi startat upp höstens öppna samordningsmöten, korta möten under lunchtid för alla som arbetar med frågor kring psykisk hälsa. Näst ut är tema suicidprevention den 31 augusti, därefter är temat barn och unga den 7 september och äldre den 8 september. När kommande möten äger rum kan du se på Uppdrag Psykisk Hälsas hemsida.

Den öppna samordningen är öppen för alla och skapades under 2020 i syfte att dela erfarenher och samordna under pandemin.
Öppen samordning
 
Nytt från omvärlden
 
 
Minds nationella återhämtningsplan
Mind har lanserat en ritning för en nationell återhämtningsplan som tar ett helhetsgrepp kring vad som krävs för att främja psykiskt välbefinnande under covid-decenniet.
Minds nationella återhämtningsplan
 
Folkhälsomyndighetens rapport om att förebygga psykisk hälsa i arbetslivet
Folkhälsomyndighetens rapport ger en övergripande bild av kunskapsläget om universella arbetsplatsbaserade interventioner som syftar till att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet.
Folkhälsomyndighetens rapport om att förebygga psykisk hälsa i arbetslivet
 
Indragna aktiviteter har bidragit till ökad psykisk ohälsa bland personer med funktionsnedsättning
Indraget stöd, ökad isolering och psykisk ohälsa. En rapport från Socialstyrelsen visar att pandemin slagit hårt mot personer som har insatser enligt LSS, lagen om stöd och service.
Socialstyrelsen, Indragna aktiviteter och ökad psykisk ohälsa
 
Gymnasieskolan behöver förbättra arbetet mot psykisk ohälsa
Skolrelaterad stress och psykisk ohälsa ökar enligt forskning. Trots det saknas ofta hälsoperspektivet i gymnasieskolornas utbildning. Det visar en ny granskning från Skolinspektionen.
Gymnasieskolan behöver förbättra arbetet mot psykisk ohälsa
 
Digital konferens på den suicidpreventiva dagen 2021
Under förmiddagen den 10 september 2021 arrangerar Folkhälsomyndigheten, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention vid Karolinska institutet, Region Stockholm, (NASP) och Socialstyrelsen, en digital konferens på temat samordning, samverkan och samarbete.
Digital konferens på den suicidpreventiva dagen 2021
 
Redaktör
Malin Vallentin Harman
malin.vallentinharman@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
Uppdrag Psykisk Hälsa
www.uppdragpsykiskhalsa.se