Framtidskonferensen drar igång
 
Framtidskonferensen är ett gemensamt initiativ frånkommissionen, rådet och Europaparlamentet att öppna upp för dialog kring EU och EU:s framtid med EU:s medborgare. Tanken och förhoppningen är att framtidskonferensen ska möjliggöra att medlemsstaterna anordnar olika evenemang där medborgardialoger är grunden. Runt om i Europa kommer då synpunkter på EU-samarbetet och olika sakfrågor samlas in till en gemensam plattform. Inspel kommer sedan att samlas ihop till en rapport av de tre ansvariga institutionerna för konferensen.

Det är möjligt och önskvärt att enskilda kommuner, regioner eller i samarbete med varandra att anordna evenemang med medborgardialoger inom ramenför Framtidskonferensen.

Europa direkt kontoren är en viktig kanal i arbetet med Framtidskonferensen och är mer än gärna behjälpliga bollplank i diskussionerna kring eventuella evenemang.

Hitta ditt närmsta Europa direkt kontor här

Läs mer om konferensen här
 
Det hållbara Sverige skapas lokalt
 
Som en del av FN:s uppföljning av Agenda 2030 har SKR och fyra svenska städer i år genomfört frivilliga granskningar av genomförandet på lokal nivå.

SKR:s rapport ”Det hållbara Sverige skapas lokalt” syftar till att komplettera och stärka kopplingen mellan lokal och nationell nivå. I rapporten presenteras också stöd och initiativ från SKR som kan underlätta arbetet med Agenda 2030.

Agenda 2030 antogs av FN i september 2015. FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling, HLPF, utgör en årlig plattform för uppföljning och utvärdering av medlemsstaternas arbete med Agenda 2030. Sverige bidrar i år med frivillig rapport till FN om arbetet med Agenda 2030 som ska redovisas på FN:s högnivåforum i juli. SKR:s rapport kan förstås som ett komplement till den nationella granskningen. SKR kommer att delta i den svenska delegationen till HLPF genom SKR:S 1:e vice ordförande Carola Gunnarsson och 4:e vice ordförande Karin Thomasson.

Ta del av SKR:s rapport här

Den 22 juni anordnades ett lanseringsseminarium av SKR:s rapport, du kan se den i efterhand här (länken tillgänglig två veckor efter sändningstillfälle)
 
Skrivelse antagen inför Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023
 
Under våren 2023 ska Sverige vara ordförande i EU. Ordförandeskapet innebär att Sverige till viss del kan påverka EU:s agenda genom möjligheten att lyfta upp frågor som vi vill belysa och ge mer utrymme på den gemensamma dagordningen. Sverige ingår tillsammans med Frankrike och Tjeckien i en trio.
 
EU påverkar svenska kommuner och regioner, det råder det ingen tvekan om, därav har SKR identifierat ett antal frågor som är av stor vikt för kommuner och regioner de kommande åren och som kommuner, regioner samt SKR anser bör prioriteras och därmed belysas och ges extra utrymme våren 2023. Budskapen finns i en skrivelse antagen av SKR:s styrelse den 18 juni.

Skrivelsen kommer inom kort kunna läsas här
 
Sveriges nationella återhämtningsplan
 
Sveriges nationella återhämtningsplan lämnades in till kommissionen den 28 maj. Kommissionen har nu två månader på sig att granska planen och därefter lämna över ett förslag till beslut till EcoFin-rådet, som samlar medlemsstaternas finansministrar. Beslutsförslaget gällande vår plan väntas i slutet av september.
 
SKR har läst och analyserat planen, liksom flertalet kommuner och regioner. Sammantaget kan sägas att planen har ett relevant innehåll med tydliga motiveringar till varför nationell nivå valt att satsa på de föreslagna fokusområdena. Det är mycket glädjande att jämställdhet och jämlikhet lyfts fram på ett tydligt och bra sätt.
 
SKR har flera synpunkter gällande innehållet men framför allt oroas vi över de överlappningar som verkar kunna bli av stora nationella satsningar som Klimatklivet och Industriklivet, vilka finns med i återhämtningsplanen. Vi har i kontakter med Regeringskansliet förstått att man mellan raderna hoppas på justeringar i förhandlingen med kommissionen. Klart är i alla fall att om dessa insatser fortsatt ligger med i återhämtningsplanen kan de inte användas som medfinansiering till Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning. Regeringen kommer då att behöva avsätta andra medel i höstens budget för detta ändamål. Det har vi inte lyckats få klarhet i ännu.
 
 
SKR söker handläggare för samordning av EU:s Regionkommitté
 
Vi på internationella sektionen på SKR söker just nu en handläggare för samordning av EU:s Regionkommitté!
 
Är du eller någon du känner intresserad av tjänsten, finner ni mer information i annonsen nedan.
 
 
 
Kommissionen presenterar lagstiftningspaketet ”Fit for 55” i juli
 
Som en del av den gröna given har EU enats om målet att EU ska vara klimatneutralt senast 2050 och en ny klimatlag som fastställer att EU ska minska sina växthusgasutsläpp med minst 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Det nuvarande målet ligger på 40 procent.

För att EU ska kunna nå sina klimatmål har kommissionen aviserat en rad initiativ för stöd och regleringar, bland annat en översyn av de centrala direktiven på energi-och klimatområdet. I mitten av juli förväntas kommissionen presentera hur den nuvarande klimat- och energilagstiftningen ska anpassas för att EU ska nå det nya målet.

Fit for 55 eller 55%-paketet som kommissionens lagstiftningspaketet också kallas väntas bland annat innehålla förslag till ändringar av direktivet för energieffektivitet (EED), direktivet om förnybar energi (REDII) och direktivet för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen. I höst väntas ytterligare initiativ, bland annat en översyn av i direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD). SKR har tidigare besvarat kommissionens samråd om EED, REDII och EPBD genom CEMR och bevakar frågan aktivt.
 
 
Slovenien tar över Rådets ordförandeskap
 
Från den första juli så tar Slovenien över Rådets roterande ordförandeskap från Portugal.
 
Slovenien har nu presenterat sina prioriterade frågor inför ordförandeskapet som löper fram till årsskiftet. Fyra prioriteringsområden har presenterats: 1) Att stärka Europas återhämtning och motståndskraft, 2) Konferensen om Europas framtid, 3) Att stärka rättsstatsprincipen och de europeiska värderingarna, samt 4) Att öka säkerheten och stabiliteten i det europeiska grannskapet.
 
Frågor som man särskilt lyfter inom de här fyra områdena är bland annat stärkandet av EU som hälsounion, cybersäkerhet, AI-frågor, närmare samarbete med USA och NATO, samt en närmare relation med västra balkanländerna.
 
 
 
Plenum i Regionkommittén 30 juni - 2 juli
 
Nästa vecka är det dags för Regionkommitténs sista plenum innan sommaruppehållet. Bland de yttranden som ska tas upp finns bland annat handlingsplanen för den sociala ekonomin, framtidsplanen för vård- och omsorgspersonal, samt höjningen av Europas klimatambitioner. Flera ämnen ska även diskuteras under mötet, däribland den gröna given, Europas framtid samt EU:s handlingsplan för demokrati.
 
Efter sommaruppehållet sammanträdet regionkommittén åter i plenum 12-14 oktober.
 
 
Trevlig sommar!
 
Likt Regionkommittén gör även det här nyhetsbrevet ett sommaruppehåll. Vi på internationella sektionen på SKR vill därmed passa på att önska er alla en riktigt glad midsommar och härlig sommar! Vi ses till hösten!
 
 
Redaktör
Lukas Andreasson
lukas.andreasson@skr.se
+46 72 998 11 74
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se