Nu tar nyhetsbrevet Konkurrens och valfrihet sommaruppehåll och är åter vecka 34.

Trevlig sommar!
 
Nyheter från SKR
 
 
Ett beslut att säga upp ett vårdavtal regleras inte i LOV
En region sa upp ett vårdavtal med ett bolag och detta bolag klagade till förvaltningsrätten. Nu har HFD prövat frågan och kommit fram till att bolaget hade rätt att ansöka om rättelse av beslutet men eftersom beslutet inte bryter mot någon bestämmelse i LOV ska en sådan ansökan avslås.
Regionen baserade sin uppsägning på att bolaget inte uppfyllde ett obligatoriskt krav
 
Praxis om icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse
Tjänster som är icke-ekonomiska (NESGI) omfattas inte av EU:s regler om statsstöd eller upphandling. Två avgöranden lyfter medlemsstaternas befogenheter att utforma sina system för social trygghet och utbildning. Avgöranden från EU- och EFTA-domstolen 
 
Nytt om upphandlingsrätt
Fler nyheter om upphandlingsrätt, SKR juni 2021.
Domar, kurser och övrigt
 
Lagrådsremiss om förenklade upphandlingsregler
Förenklade regler om nationell upphandling föreslås införas 1 februari 2022. Inga reglerade förfaranden och höjning av beloppsgränsen för direktupphandling är några av förslagen.
Definitionen av begreppet direktupphandling ändras
 
Kontraproduktiva miljökrav för upphandling
Regeringens förslag till genomförande av EU:s direktiv om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster riskerar att bli dyrt och kontraproduktivt.
De krav som ställs på regioner och kommuner riskerar istället att leda till dåliga lösningar och i värsta fall ökade utsläpp
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Bättre affärer för 782 miljarder! Seminarium 1: Vad är kategoristyrning?
På temat "Bättre affärer för 782 miljarder!" håller Svenskt näringsliv, Sveriges Kommuner och Regioner och Upphandlingsmyndigheten en serie digitala frukostseminarium under hösten. Detta första seminarietillfälle hålls av Sveriges Kommuner och Regioner och har rubriken: Vad är kategoristyrning?
Välkommen 16 september 2021 klockan 8:30-9:30, online
 
Översiktskurs i offentlig upphandling
En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 16 september 2021 klockan 9:00-16:00
 
Nytt från omvärlden
 
 
Proposition om Idéburna aktörer i välfärden
Det blev ingen proposition om idéburna aktörer i välfärden under maj månad som regeringen hade utlovat.
Ärendet befinner sig hos regeringen - Altinget
 
Få söker vård digitalt – trots pandemi: ”Vi borde lyckats bättre”
När pandemin kom och smittspridningen tog fart ökade antalet distansbesök i primärvården kraftigt. Ändå är digitala besök fortfarande sällsynta i de flesta regioner.
Strulande teknik är en orsak - Dagens Samhälle
 
Regeringen föreslår förenklade upphandlingsregler
Torsdagen den 3 juni 2021 överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet med förslag om ett förenklat regelverk för icke direktivstyrda upphandlingar. Flera av de förslag som lämnas ligger i linje med vad vi tidigare argumenterat för.
Ett enklare och mer flexibelt regelverk - Upphandlingsmyndigheten
 
Tar bredare grepp över gränserna
Regeringen öppnar för ytterligare en höjning av direktupphandlingsgränsen för LOU, utöver den nya föreslagna nivån på 700 000 kronor.
Statskontoret får i uppdrag att utreda frågan - Upphandling 24
 
Hållbar upphandling bevisat effektiv
Nyligen släppte Nordiska ministerrådet rapporten Sustainable Public Procurement and the Sustainable Development Goals som visar på ett konkret samband mellan offentlig upphandling och globala hållbarhetsmål.
Påverkan på samhället i stort – inte bara i den enskilda upphandlingen - Inköpsrådet
 
Hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre
I förra veckan lämnade utredningen för en hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg sina förslag. Tryggare anställningar, utbildning i svenska och modern teknik är exempel på några av de många förslag som föreslås, som tillsammans ska bidra till att göra äldreomsorgen till en attraktivare bransch att jobba inom.
Vilja välja vård och omsorg - Regeringen
 
Aktuell debatt
 
 
”Lärarfack ska utreda hur skolaktiebolagen kan fasas ut”
Anne-Marie Pålsson: Efter Ilmar Reepalus icke godtagbara förslag vill Lärarnas riksförbund nu komma vidare med mig som extern utredare. Trots ett tydligt motstånd hos allmänheten mot vinstuttag i skolan har regeringen på grund av partipolitiska låsningar varit passiv. Jag ska i början av nästa år lämna mitt förslag på hur aktiebolagen ska kunna fasas ut ur skolväsendet.
 
"Privatiseringarna har gjort välfärden bättre"
Att låta medborgare välja vårdcentral, skola och äldreboende och att både offentliga och privata utförare får tävla om deras gunst har höjt kvaliteten i välfärden överlag. Privatiseringar och valfrihet är inga universallösningar, men de har i debatten fått oförtjänt dåligt rykte, skriver Emanuel Örtengren.
 
”En bisarr vårdmarknad – något måste göras”
Vi har en generation som nu växer upp med vårdreklam där man uppmuntras att söka vård för insektsbett och soleksem. Tyvärr tar få politiker aktivt avstånd från denna osunda marknad, skriver läkaren Magnus Isacson.
Fler uppgifter lastas över på vårdcentralerna utan motsvarande resurstillskott - SvD
 
"Civilsamhället presenterar 100 förslag för ett bättre Sverige efter pandemin"
När Sverige nu tar sig ur pandemins grepp behöver civilsamhället spela en större roll. Dess verksamheter har lång tradition av att möta samhällsutmaningar med innovation och nytänkande. Det menar företrädare för initiativet Nysta, som idag presenterar en rapport med över hundra förslag till förändringar.
Sverige har nu har ett gyllene tillfälle att bättre dra nytta av civilsamhällets förmåga - Forum
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se