Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du läsa om avslutade och pågående FoU-projekt och samarbeten, kurser och arrangemang, inspiration från medlemmar, mer från SKR samt några axplock från omvärlden.

Vi önskar alla våra läsare en Trevlig sommar!
 
Avslutade projekt
 
 
Regionernas fastighetsnyckeltal avseende 2020
Nu är äntligen den årliga rapporten med regionernas fastighetsnyckeltal färdigställd. Regionerna rapporterar årligen in en mängd nyckeltal till databasen Kolada för att kunna jämföra med varandra och aktivt arbeta mot förbättring. I rapporten hittar du några av de nyckeltal som är särskilt utvalda. Där kan du bland annat läsa om investeringar som efter flera år av ökning nu har två år av nedgång. Du kan också läsa om de minskade kostnaderna för media. Rapporten finns att hämta i SKR:s webbutik och samtliga nyckeltal går att hitta i Kolada.
Regionernas fastighetsnyckeltal 2020, SKR:s webbutik
Kolada

Frågor om innehållet: Felix Krause, felix.krause@skr.se, 08-452 70 42
Gränsdragningslista för kommuner och regioner
Nu är skriften Gränsdragningslista för kommuner och regioner publicerad. En gränsdragningslista används för att ta reda på vilka föremål i en lokal som ska bekostas av hyresvärden respektive hyresgästen.

I denna skrift kan du läsa om grunderna för gränsdragningen och resonemanget kring var ansvaret ska ligga. Vår förhoppning är att denna lista ska utgöra ett bra stöd för dig som arbetar med gränsdragningslistor. Skriften finns att hämta i SKR:s webbutik. Som bilaga finns även en bruttolista i form av ett excelblad.
Gränsdragningslista för kommuner och regioner, SKR:s webbutik

Frågor om innehållet: Bo Baudin, bo.baudin@skr.se, 08-452 78 53
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
Är du intresserad av att delta i styrgrupp för projekt om Agenda 2030-arbete i kommunala fastighetsorganisationer?
Kommunfondens styrelse har beslutat att genomföra ett projekt om hur kommunala fastighetsorganisationer kan arbeta med Agenda 2030. Ambitionen är att fånga upp och genom diskussioner ta fram goda exempel. Workshops kommer genomföras under arbetets gång och utannonseras senare. Vi söker nu inledningsvis deltagare till en styrgrupp som ska bidra till att arbetet läggs upp och genomförs på ett ändamålsenligt sätt. Är du intresserad av att delta i styrgruppen? Arbetet inleds efter sommaren.
Anmäl ditt intresse till kerstin.blom.bokliden@skr.se
 
Projekt Energieffektivisering i offentlig sektor - EnOff
Idéer blir till verklighet i Think tank om energieffektivisering
Idéer, erfarenhetsutbyte och diskussioner om energieffektivisering – det är några av ingredienserna i den think tank som startades av EEF förra året. Genom deltagarnas åtaganden ska think tanken bidra till verklig förändring.
Från SKR medverkar Peter Haglund, peter.haglund@skr.se
Läs mer här
 
Kurser och arrangemang
 
 
Workshop i riskutvärdering av försörjningskedjor
Få bättre koll på sårbarheter i din verksamhets försörjningskedjor. Under workshopen utarbetar vi tillsammans strategier för att minska risker i försörjningen och förbättra beredskapen.
Läs mer och anmäl dig här
 
Inspiration från medlem
 
 
Pilotprojekt med ny upphandlingsmodell för energieffektivisering är igång
Enköpings kommun är först ut med att testa den nya upphandlingsmodellen som är framtagen inom projekt EnOff. Modellen hjälper kommuner och regioner att nå uppsatta miljö- och energimål. Enköping har ett mål att spara 10 % energi och EnOff är den enskilt största åtgärden för att uppnå målet (ca 1/3). Offentlig sektor vill genomföra mer energieffektivisering och det här är ett sätt att enklare komma igång.
Här kan du läsa mer om Enoff-modellen
 
Mer från SKR
 
 
Kontroll av trycksatta anordningar
I enlighet med AFS 2017:3 behöver pannoperatörer från och med den 1 december 2022 vara certifierade för att hantera anläggningar som till exempel matas med pellets eller flis. Detta kan påverka kommuner och regioner då certifieringen totalt sett kan bli kostsam beroende på förutsättningarna i respektive organisation. Detta kan i sin tur leda till premiering av andra typer av anläggningar som till exempel el eller oljepannor. Med anledning av detta kan det vara aktuellt att driva frågan om att tillbakavisa obligatoriska krav på certifiering och göra den frivillig.

Eftersom certifieringskraven kan visa sig vara problematiska för flera av våra medlemmar är vi på SKR intresserade av att komma i kontakt med kommunala eller regionala fastighetsorganisationer som drabbas av detta för att höra mer om det och eventuellt ta frågan vidare.
AFS 2017:3

För vidare dialog och synpunkter är ni välkomna att kontakta Felix Krause, felix.krause@skr.se, 08-452 70 42

Handbok i kommunal krisberedskap: 2. Kommunala verksamheter, elektroniska kommunikationer
MSB och SKR har lanserat ytterligare ett kapitel i handboken i kommunal krisberedskap. Denna gång om elektroniska kommunikationer.

Sverige ligger långt fram i digitaliseringen och är ett av världens mest uppkopplade länder. Elektroniska kommunikationer såsom datakommunikation och telefoni möjliggör digitaliseringen och är nödvändigt för att det moderna samhället ska fungera. Det gäller både för den enskilda individen och för företag och offentliga organisationer.

Beroendet av fungerande elektroniska kommunikationer kommer fortsatt öka i takt med förbättrad kommunikationskapacitet. Fiberutbyggnaden och 5G-tekniken gör det möjligt att skicka större datamängder och att förkorta svarstider, vilket bidrar till ökade möjligheter inom de flesta samhällssektorer. Det gäller i allra högsta grad också för kommunala verksamheter. Elektroniska kommunikationer har en avgörande roll i krishantering och krisberedskap. De är viktiga för att hantera samhällsstörningar samtidigt som störningar i elektroniska kommunikationer också kan ge upphov till samhällsstörningar.
Kapitel 2. Kommunala verksamheter, elektroniska kommunikationer

EU:s taxonomi för hållbara aktiviteter – ny remiss och webbinarium 30 juni
Ett första förslag till Taxonomi för EU:s fyra miljömål förutom klimat och klimatanpassning väntas på konsultation den 25 juni–23 juli. SKR planerar tillsammans med flera andra parter ett webbinarium på förmiddagen den 30 juni, för att möjliggöra bra svar utifrån svenska intressen och erfarenheter.
Anmäl eventuellt intresse till: andreas.hagnell@skr.se

Krav på individuell mätning och debitering för flerbostadshus
Från den 1 juli 2021 finns krav på flerbostadshus med högst energianvändning att installera individuell mätning och debitering (IMD) för värme, eller att som alternativ visa att detta inte är lönsamt eller att börja energieffektivisera. Energieffektivisering är det alternativ de flesta aktörer hoppas på, inte minst mot bakgrund av det aviserade Energieffektiviseringsstödet på 4,3 miljarder kronor.

Kommunernas byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet. Boverket arbetar på en vägledning till nämnden, men har svårt att ange några prioriteringar utöver vad som står i lagtexten. Material för energi- och klimatrådgivare finns framtaget med stöd av Energimyndigheten. Fastighetsägarna har riktad information, inklusive en rekommendation att energieffektivisera snarare än att installera IMD.
Material för energi- och klimatrådgivare
Riktad information från Fastighetsägarna
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
MSB om systematiskt informationssäkerhetsarbete
Systematiskt informationssäkerhetsarbete är att arbeta förebyggande och att kontinuerligt anpassa skyddet utifrån organisationens behov och risker. Då finns informationen tillgänglig när vi behöver den, vi kan lita på att den är riktig och inte manipulerad och att endast behöriga personer får ta del av den.
MSB:s råd och stöd om systematiskt informationssäkerhetsarbete

SISAB vinner inneklimatpris
AI-styrda driftsystem i Stockholms skolor prisas. Det är SISAB:s system SOLIDA som kniper förstaplatsen och vinner den tjugonde upplagan av Stora Inneklimatpriset.
Läs mer
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se