Kontraproduktiva miljökrav för upphandling
 
SKR har svarat på infrastrukturdepartementets förslag till lagändringar för att genomföra EU-direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. SKR anser att det är positivt med krav som leder till en snabbare omställning av transportsektorn. Men det är viktigt att inte krav ställs på ett sätt som leder till högre kostnader för kommuner och regioner utan att klimatnyttan ökar. SKR menar att förslaget innebär flera onödiga överimplementeringar och avstyrker bland annat förslaget till ny miljöbilsdefinition.
Läs mer här
 
Ny temarapport om cykelplanering
 
Den 15 juni släpptes det nationella cykelrådets nya temarapport om cykelplanering i Sverige.
Läs mer och ladda ned rapporten här
 
Fortfarande stort biljettintäktstapp för kollektivtrafiken
 
En summering av årets första tertial visar att biljettintäkterna i kollektivtrafiken i snitt är ungefär hälften så stora som första tertialet 2019.
Läs mer här
 
Ny skrift om regional tågtrafik
 
SKR har tagit fram en skrift som belyser den regionala och storregionala tågtrafiken, som är av stor betydelse för landets tillväxt och regionförstoring. Tågtrafiken och dess anslutande trafiklösningar utgör viktiga delar i transportsystemet. Statens insatser i järnvägsinfrastrukturen bör därför i högre grad utgå från den regionala och storregionala trafikens förutsättningar.

I skriften presenteras ett kunskapsunderlag utifrån en analys av sex regionala tågtrafiksystem. Skriften belyser även framgångsfaktorer för att förverkliga en önskad utveckling.

Målgruppen för skriften är såväl nationella som regionala politiker och beslutsfattare. Tanken är att skriften ska vara ett stöd för att tydliggöra och sammanfatta utmaningar och behov som kommuner och regioner ställs inför rörande den regionala och storregionala tågtrafiken, exempelvis kopplat till övrig kollektivtrafik, arbetspendling och etablering av arbetsplatser.
Regional och storregional tågtrafik, SKR:s webbutik
 
Information från Adda om nya ramavtal
 

Parkmaskiner och gräsklippare 2019
Ramavtalet erbjuder ett brett utbud av maskiner och redskap för skötsel och underhåll av parker, gator, torg och idrottsplatser samt fastighetsförvaltning. Det nya ramavtalet medför stora förändringar jämfört med det som tidigare erbjudits kunderna. Både flera produktområden och förändrad avropsmodell har applicerats för att motsvara de krav som våra kunder möter i sin vardag. Totalt sett finns det 29 tilldelade leverantörer på avtalet.
Ramavtal parkmaskiner och gräsklippare 2019

Elektriska arbetsfordon 2020
Ramavtalet omfattar elektriska arbetsfordon, tillbehör och service för verksamheter med fokus på park- och grönyteskötsel samt fastighetsförvaltning och liknande områden.
Ramavtal elektriska arbetsfordon 2020
 
Kritik på teknik - låt invånarna sätt betyg på kommunaltekniken!
 
Under våren 2022 kommer enkäten ”Kritik på teknik” att genomföras för elfte gången sedan 1992.

Under hösten skickar SKR ut en inbjudan till alla kommuner att delta i den återkommande enkäten om kommuninvånarnas uppfattning om hur den kommunala tekniken – gata, park, VA respektive hanteringen av hushållsavfall – fungerar.

Är ni redan nu intresserade att anmäla er eller har frågor, så hör av er till Selda Taner, selda.taner@skr.se , tfn 08-452 78 96.
 
Save the date - Trafik- och gatudagarna 2021
 
Årets stora digitala mötesplats för tjänstemän och politiker som arbetar med trafikplanering, trafikreglering och trafiksäkerhet samt gator och vägars drift och underhåll genomförs den 21-22 oktober.

Konferensen erbjuder spännande utblickar och omvärldsbevakning samt parallella seminarieserier. Boka redan nu in datumen i din kalender för att säkra din plats! Anmälan öppnar i augusti.

På den digitala konferensen följer du programmet i en streamad livesändning och har möjlighet att interagera med våra talare och andra deltagare. Det går även att få tillgång till digitala mingelrum för nätverkande med kollegor och besök hos utställare. Du får ta del av allt material efter avslutad konferens.

Kontaktperson: Selda Taner, selda.taner@skr.se
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se