Senaste nytt från Storsthlm - Kommuner i samverkan
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
johan von sydow, blivande förbundsdirektör
Ny förbundsdirektör för Storsthlm
 
Johan von Sydow. Foto: Sara Burman
Johan von Sydow, idag länsöverdirektör i Stockholm, blir ny förbundsdirektör för kommunernas samverkansarena Storsthlm från och med den 1 september.

– Vi är väldigt glada att välkomna Johan von Sydow till ett av offentlig sektors viktigaste uppdrag i länet, säger Mats Gerdau (M), förbundsordförande för Storsthlm. Med sin gedigna erfarenhet är han en stark relationsbyggare, som har förmågan att hitta möjliga vägar, gemensamma nämnare och samförståndslösningar för att utveckla Stockholmsregionen framåt.
 
– Jag ser fram emot att arbeta mer direkt med kommunerna i länet, säger Johan von Sydow. I min nuvarande roll har jag sett betydelsen av kommunal och regional samverkan för att få ihop samhället och att möta utmaningarna tillsammans. Det finns en väldig kraft i kommunerna, där vi genom etablerade samverkansstrukturer kan göra stor skillnad och jobba smartare ihop. Det ska bli väldigt spännande att tillsammans med alla kommuner fortsätta att utveckla Stockholmsregionen.

Läs hela artikeln på Storsthlms webbplats
Social välfärd & hälsa
Krafttag för placerade barn och ungas rätt till hälso-, sjuk- och tandvård
 
Studier visar att barn och unga som vårdas utanför egna hemmet har betydligt fler hälsoproblem än andra jämnåriga. Därför tar Storsthlm och Region Stockholm ett krafttag för deras rätt till hälso-, sjuk och tandvård genom en gemensam överenskommelse.
 
Målet med överenskommelsen är att säkerställa att barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet får tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård på samma villkor som andra barn och unga. 
 
Beslutsgång:
 • Storsthlms styrelse har i juni beslutat att rekommendera länets kommuner att anta överenskommelsen,
 • hälso- och sjukvårdsnämnden på Region Stockholm planeras ta beslut i augusti,
 • om samtliga kommuner antar överenskommelsen börjar den att gälla den 1 april 2022.
Ökad kunskap om länets hälso-, sjuk- och tandvård för placerade barn och unga

En färsk studie, genomförd av FoU Nordväst på uppdrag av Storsthlm, har undersökt i vilken omfattning placerade barn och unga genomgår hälsoundersökningar, hur deras hälsa följs upp samt hur samarbetet mellan socialtjänst och hälso-, sjuk- och tandvård fungerar och dokumenteras.
utbildning & arbetsmarknad
Dialog kring gymnasieregionens utveckling
 
I maj höll Storsthlm en regional dialog om den gemensamma gymnasieregionen, som innebär att eleverna kan välja gymnasium fritt i hela länet.

Den gemensamma gymnasieregionen har funnits sedan 2011. Våren 2019 tog samverkan ytterligare ett konkret steg, genom att Storsthlm stöttar kommunernas samplanering av programutbud och dimensionering i delregionala kluster, som i sin tur bygger på elevernas pendlingsmönster. 

Flera kommuner delade med sig av sina utmaningar, som kan handla om allt från att behålla elever i den egna kommunen, bredda programutbudet och att öka platstillgången på populära skolor och utbildningar.

Gymnasiebehovsrapporten 2021
Ett stöd och underlag för kommunernas och de fristående aktörernas planering är den årliga gymnasiebehovsrapporten, som visar trender och sökmönster i Stockholms läns gymnasieregion. 

Läs mer om den regionala dialogen samt gymnasiebehovsrapporten 2021
utbildning och arbetsmarknad
Så blir gymnasieprislistan 2022 
 
Programpriserna 2022 för gymnasieskolan är nu klara och Storsthlms styrelse rekommenderar kommunerna inom samverkansområdet att anta prislistan för 2022 med följande justeringar från 2021:
 • Prislistan för gymnasieskolan 2022 justeras med en genomsnittlig uppräkning om 1,5 procent.
 • Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3 procent 2022.
 • Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2022.
 • Strukturtillägget 2022 justeras med en uppräkning om 1,5 procent.
 • Enhetligt pris för inriktningen mindre undervisningsgrupper utgår i prislistan och ersätts med individuellt tilläggsbelopp.
Programpriser för gymnasieskolan
kommunikation
Premiär för Storsthlms nya webbplats!
 
Storsthlm har utvecklat en ny webbplats där nyckelorden har varit tillgänglighet, transparens och överskådlighet. Förhoppningen är att du som användare enklare ska kunna hitta det du söker. Bland annat har varje fokusområde fått en egen sida där allting kopplat till området samlas; överenskommelser, nyheter, kalenderhändelser. Här visas också inom vilka nätverk och forum vi arbetar med området.

Välkommen till storsthlm.se
Anna gärdin, framtidsdirektör i huddinge
”Att sminka grisen med tvärfunktionell mascara”
 
Vi har pratat med Anna Gärdin, framtidsdirektör i Huddinge om den förändringsresa som digitaliseringen innebär i kommunerna och vad hon ser behöver göras för att förflytta sig framåt på området.

Hur ser du på styrning och den förändringsresa som offentlig sektor behöver göra?
Den modell som i dag är rådande utmanar oss när vi ska driva förändring, och digitalisering är som bekant en förändringsresa. Våra organisationer vilar traditionellt på New Public Management (NPM), en indelning där linjen och den hierarkiska ordningen är utgångspunkten. När vi ska göra något utanför linjen är det ett alltid undantag. Helheten, hängrännan och det horisontella blir alltså undantaget, medan linjen, stupröret och vertikalen fortsätter att vara det normala. 

Vad tror du om framtiden?
På ett år har vi gått från att se distans- och hemarbete som ett undantag till en huvudsak. Vi har sedan i höstas aktivt talat om det nya normala. Så jag tror att diskussionen om det nya normala måste få plats även i styrningen och uppföljningen, på riktigt. Vi behöver börja ta ut delar av det gamla för att de nya ska få fäste. Vi kan inte fortsätta att sminka grisen med agilt rouge och tvärfunktionell mascara. Vi behöver se till att silosarna slopas för att gynna helheten och välfärden, också mellan organisationer, myndigheter, DIGG, Inera och regeringen.

Läs hela artikeln med Anna Gärdin
olivia wigzell, generaldirektör socialstyrelsen
”En ny äldreomsorgslag ska stödja – inte stjälpa eller försvåra”
 
Äldreomsorgen behöver förbättras, den ska vara trygg och säker och det ska vara tydligare för äldre vilket stöd och hjälp de kan få samt när i livet de kan få den.
 
Det berättade Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen och särskild utredare för uppdraget att föreslå en ny äldreomsorgslag, när hon gästade Storsthlms strategiska nätverk för socialtjänsten.
– Vi har en god bild av vilka strukturella brister som finns inom äldreomsorgen och att de är kopplade till svårigheter och brister i samordning, både mellan region och kommun, men också mellan verksamheter. Vissa av bristerna kan vi mäta i personalkontinuitet, som i sin tur kan påverka känslan av trygghet, relationsbyggande och i förlängningen kan det påverka kvaliteten, säger Olivia Wigzell.

Storsthlms strategiska nätverk för socialtjänst, som består av socialdirektörer från samtliga kommuner i länet, fick ta del av utredningen och dess vägval, samt en möjlighet att diskutera och föra fram frågeställningar som är angelägna för utredningen.

Läs mer om utredningen och om arbetet med en ny äldreomsorgslag
 
social välfärd & hälsa
 
Vad är viktigt för ungdomarna när de besöker en ungdomsmottagning?
 
Resultatet finns i en barnkonsekvensanalys som Sweco genomfört på uppdrag av Storsthlm och Region Stockholm. Analysens resultat har redan blivit ett stöd i utvecklingen av ungdomsmottagningen i Södertälje.

Ungdomsmottagningarna i Stockholms län genomgår en omorganisation där kommunen genomgående är huvudman och leverantör för psykosociala insatser och Region Stockholm är huvudman för hälso- och sjukvård. Sedan i mars i år har kommunerna i länet och regionen en överenskommelse om hur de ska bedriva ungdomsmottagningarna och samverka.

Läs mer om resultatet av analysen och hur Södertälje arbetar med frågan
arbetsmarknad
 
Arbetsförmedlingens nya matchningsverktyg och kommunerna
 
Den 19 maj gästade både Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Arbetsförmedlingen Storsthlms strategiska nätverk för Arbetsmarknad och tillväxt för att diskutera Arbetsförmedlingens nya matchningsverktyg Rusta och matcha (KROM).

Under den efterföljande diskussionen var det flera som lyfte frågan om kommunernas roll och huruvida de privata aktörerna skulle komma att konkurrera med den kommunala utbildningsverksamheten.
– Det är viktigt att man även har det kommunala perspektivet på hur vi får in fler personer på arbetsmarknaden, då kommunen är den största leverantören av arbetsmarknadstjänster utan att få betalt för det, säger David Norman, processledare med ansvar för arbetsmarknadsfrågor på Storsthlm.

Läs mer om IFAU:s utvärdering av Arbetsförmedlingens nya matchningsverktyg
evenemang
Missade du konferensen Mötesplats Stockholmsregionen?
 
Storsthlm och Region Stockholm arrangerade en gemensam konferens om hur pandemin har påverkat utmaningarna i välfärdssektorn. 

På den digitala konferensen den 29 april diskuterades vad vi har lärt oss det senaste året? Hur har Region Stockholm och länets kommuner påverkats? Hur ser välfärdens nya utmaningar ut? Nu kan du ta del av konferensen på Youtube. 

Save-the-date:
Den 28 oktober fortsätter samtalet!
Sammanfattning från styrelsemötet den 10 juni
 
Styrelsen beslutade bland annat om programpriser 2022 för gymnasieskolan och att rekommendera kommunerna anta två överenskommelser; en som handlar om vård av barn och unga som är placerade utanför det egna hemmet och en som handlar om samarbete kring energi- och klimatrådgivning.

Läs hela sammanfattningen på Storsthlms webbplats
 
kalendarium
Kommande möten och nätverksträffar
 • Kommundirektörskonferens, 26 och 27 augusti
 • Strategiskt nätverk för digitalisering, 2 september
 • Styrgrupp för Energikontor Storsthlm och Energi- och klimatrådgivningen, 2 september
 • Politisk styrgrupp VIS, 6 september
 • Möte med KS-ordförande och Storsthlms arbetsutskott, 7 september
 • Strategiskt nätverk för utbildning, 7 september
 • Tjänstemannastyrgrupp sammanhållen vård och omsorg, 9 september
 • Strategiskt nätverk för arbetsmarknad och tillväxt, 15 september
 • Seminarium - Utbildning, Digitalisering och ekonomi nätverket, 16 september
 • Regionala miljö- och samhällsbyggnadsdagen 2021, 16 september
 • Politisk styrgrupp gemensam gymnasieregion, 17 september
 • Strategiskt nätverk för samhällsbyggnad, 17 september
 • Politisk styrgrupp för vuxenutbildning och arbetsmarknad, 21 september
 • Strategiskt nätverk för ekonomi, 22 september
 • Styrgrupp RSS (regionala samverkans- och stödstrukturer Stockholms län), 22 september
 • Strategiskt nätverk för socialtjänst, 24 september
 • Styrelsens arbetsutskott, 28 september
 • Politisk styrgrupp VISSA, 28 september
 • Strategiskt nätverk HR, 30 september
 • Kommundirektörsmöte, 1 oktober
 • Tjänstemannastyrgrupp BUSSAM, 1 oktober
 • Politisk styrgrupp VIS, 4 oktober
 • Möte med KS-ordförande och Storsthlms arbetsutskott, 5 oktober
 • Strategiskt nätverk för digitalisering, 7 oktober
 • Styrelsemöte, 14 oktober
till sist
Öppettider i sommar
Gymnasieantagningen Storsthlm
Antagningsverksamheten håller öppet hela sommaren för både skolpersonal, elever och vårdnadshavare och nås på e-postadress gymnasieantagningen@storsthlm.se.

Storsthlms kansli
Från och med måndag den 5 juli är Storsthlms kontor semesterstängt och verksamheten öppnar igen måndag den 2 augusti. 
 
Med önskan om en fin sommar!