Ny och uppdaterad exempelsamling för lov och förhandsbesked publiceras 1 juli
 
SKR tillhandahåller en exempelsamling med mallar som är tänkta att kunna användas som underlag för kommunerna att utforma sina egna mallar för beslut och kommunikation i ärenden om lov och förhandsbesked. I exempelsamlingen finns även underlag för byggskedet och för PBL-tillsyn.
 
Nu har den del av exempelsamlingen som rör lov och förhandsbesked uppdaterats och anpassats till gällande lagstiftning samtidigt som vi passat på att komplettera med ytterligare exempelmallar som tidigare saknats. Den nya exempelsamlingen kommer att publiceras på SKR:s hemsida den 1 juli.
 
SKR skriver om strandskyddet:
"Naturskyddsföreningen slår dövörat till"
 
"Vi vill ha ett strandskydd som fungerar och är legitimt. Vi vill att regelverket både ska ge skydd till de stränder som är viktiga att skydda, och tillåta strandnära byggande i lägen där varken växt- och djurliv eller allmänhetens tillgång till stränder påverkas. Detta är fullt möjligt."
 
Läs hela debattartikeln, gemensamt skriven av SKR, LRF, Fastighetsägarna och Företagarna.
 
Hur går det med Sveriges arbete med Agenda 2030? 
 
Sverige genomför i år en frivillig nationell granskning av arbetet med Agenda 2030. Granskningen omfattar både det nationella och internationella arbetet och kommer att presenteras på FN:s högnivåforum för hållbar utveckling i mitten av juli. Regeringskansliet presenterar rapporten på ett informationsmöte den 17 juni.
 
SKR har tagit fram en rapport om genomförande av Agenda 2030 till FN:s högnivåforum, en Voluntary Subnational Rewiew. Rapporten ”Det hållbara Sverige skapas lokalt”, finns att hämta på SKRs webbsida. Den 22 juni håller SKR ett seminarium om rapporten, öppet för alla intresserade.
 
En internationell utblick på stadsutveckling
 
URBACT är det europeiska kunskapsöverföringsnätverket för hållbar stadsutveckling. Nu anordnas URBACT city festival, med fokus på resultat och erfarenhetsspridning. Mycket på programmet är relevant för svenska kommuner. Konferensen pågår i tre dagar och är helt webbaserad.
 • Datum: 15-17 juni
 • Kostnad: Konferensen är kostnadsfri.
Läs mer och anmäl dig här
 
Hur kan satellitdata användas inom samhällsplanering?
 
National Space Data Lab i samverkan med SKR anordnar ett seminarium om hur satellitdata kan användas för olika planeringsprocesser och beslut om markanvändning. Seminariet är delvis på engelska och är öppet för alla intresserade. 
 • Datum: 16 juni
 • Tid: 9.00 – 11.00
 • Kostnad: seminariet är kostnadsfritt.
Läs mer och anmäl dig här
 
Attrahera och rekrytera med Tekniksprånget och Jobbsprånget
 
Hur kan du som chef bidra till att utveckla er kompetensförsörjning på kort och längre sikt och visa upp era spännande arbetsplatser och yrken? Ett sätt är att öppna för praktik. Det är ett bra sätt för er att lära känna olika kompetenser och bredda rekryteringen.

Flera kommuner och regioner medverkar i Jobbsprånget och Tekniksprånget, två praktikprogram inom bl.a. teknik och samhällsbyggnad som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). På ett seminarium den 30 mars presenterades programmen och vad de kan erbjuda verksamheter och arbetsgivare i vår sektor. Se seminariet i efterhand
 
SKR:s seminarier och konferenser hösten 2021
 
All information uppdateras löpande här i vår kalender.
 
Digital detaljplan – systemlösningar och upphandlingsstöd
Ta del av lösningar kring plankarta och planbeskrivning från några systemleverantörer och upphandlingsstöd som tagits fram av Lantmäteriet för att stötta kommunerna i att kravställa detaljplaneinformation.
 • Datum: 24 augusti
 • Tid: 13.00 – 15.00
 • Kostnad: kostnadsfritt
 • Sista anmälningsdag: 22 augusti 
 
Väntetid eller i startgroparna – översiktsplanekonferens 2021
Välkommen till översiktsplanekonferens! Vi diskuterar aktuella frågor och lyssnar på kommunexempel. 
 • Datum: 27 augusti 
 • Tid: 9.00 – 12.00
 • Kostnad: 1 300 kr exklusive moms
 • Sista anmälningsdag: 23 augusti
 
Bostadsseminarium
Mer information kommer. 
 • Datum: 14 september 
 
Bygglovchefskonferens
Mer information kommer. 
  • Datum: 24 september 
   
  Detaljplanekonferens 
  Välkommen till SKR:s årliga detaljplanekonferens, då vi under två halvdagar får ta del av kommunexempel, information från Boverket, inspel från SKR:s jurister med mera. På programmet kommer frågor kring digitalisering, upphandling och framtidsspaningar. Mer information kommer efter sommaren. 
  • Datum: 7-8 oktober
  • Tid: Dag 1 13.00 - 16.00, dag 2 9.00 - 12.00
   
  Presidiedagar för plan- bygg-, och miljönämnder
  SKR fortsätter att erbjuda digitala halvdagsseminarier till politiker i plan-, bygg- och miljönämnder. Vi brukar ha medverkan från departementen, SKR och våra medlemmar. Vi tar upp aktuella frågeställningar, fördjupar oss i något ämne och skapar möjlighet till frågor och dialog. Så tänker vi oss även i höst. Programmet är under framtagande. Reservera dagarna redan nu!
  • Datum och tid:
   • 12 oktober 13.00 - 16.00, tema plan- och byggfrågor
   • 19 oktober 13.00 - 16.00, tema klimat- och miljöfrågor
  • Kostnad: 1 300 kr exklusive moms per halvdag
  • Sista anmälningsdag: 11 resp. 18 oktober
  Läs mer och anmäl dig här
   
  Bostadsseminarium
  Mer information kommer. 
  • Datum: 11 november
   
  Seminarium inför 2022 års Öppna Jämförelser
  Mer information kommer. 
  • Datum: 12 november
  • Tid: 9.00 - 12.00
   
  Sveriges största riskområden för ras, skred, erosion och översvämning
   
  Statens geotekniska institut, SGI, har genomfört ett regeringsuppdrag att kartlägga de områden i Sverige där riskerna för ras, skred, erosion och översvämning är som störst. Tio nationella riskområden med komplexa klimatrelaterade hot har identifierats, med förslag på vad som behöver göras för att minska riskerna. Resultat av utredningens arbete visualiseras i en ny karttjänstLäs mer här
   
  Healthy Cities bjuder in nya kommuner och regioner
   
  Det nationella Healthy Cities-nätverket är ett svenskt nätverk bestående av politiker och tjänstepersoner som på olika sätt arbetar med att bidra till kommuner och regioners arbete med folkhälsa och social hållbarhet.

  Nätverket är WHO-anslutet vilket innebär tillgång till erfarenheter och kontakter från hela världen. Nätverket är nu öppet för nya kommuner och regioner att ansluta sig som medlemmar.
   
  Vägledning om kommunens arbete med invasiva växtarter
   
  Naturvårdsverket har tagit fram ett vägledningsmaterial om hur en kommun kan arbeta för att förebygga och minska spridningen av invasiva landlevande växter, t.ex. inom skötsel av grönytor, planering eller vid avfallshantering.
   
  Sök EU-medel till projekt inom klimat, energi, miljö eller natur
   
  Nu är läge att planera ansökan för finansiering av projekt! EU:s miljöfond, Life, medfinansierar projekt som bidrar till att bevara biologisk mångfald eller testar nya innovativa lösningar, tekniker eller metoder inom klimat- och miljöområdet. Det kan gälla nya vägar för effektiv energianvändning, cirkulär ekonomi, minskat avfall, lägre utsläpp, klimatanpassning eller restaurering av naturmiljöer.
   
  Företag och myndigheter över hela EU kan söka medfinansiering för att driva projekt. Flera regioner och kommuner har framgångsrikt hämtat hem bidrag och drivit Life-projekt. Läs mer om bidraget här
   
  Ansvarig utgivare 
  Ann-Sofie Eriksson
  ann-sofie.eriksson@skr.se 
  08-452 70 00
  Sveriges Kommuner och Regioner
  www.skr.se