Inbjudan att delta i matematiksatsning för grundskolan
 
SKR bjuder tillsammans med Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) nu in till en fjärde omgång av satsningen Styrning och ledning matematik. Utgångspunkten är en undervisning som utgår från de senaste vetenskapliga rönen snarare än en matematikbok. Arbetet har utmynnat i en undervisningsmodell och ett undervisningsmaterial: Tänka, resonera, räkna f-3. Nu finns chansen för nya kommuner att ansluta sig med start i september 2021. De kommuner som ansluter sig till hösten kommer att introducera den nya undervisningen vid läsårsstarten 2022/2023. Sista anmälningsdag är den 20 augusti 2021.
 
Huvudmannaorganisationerna tar över Ifous
 
Skolans tre huvudmannaorganisationer, SKR, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund tar över Ifous verksamhet. På det sättet stärks den praktiknära skolforskningen och det forskningsbaserade utvecklingsarbetet i svensk skola.
 
 
Att bryta segregationen – vad kan huvudmannen göra?
 
När en skola stänger och elever flyttas till andra skolor innebär det inte per automatik att integrationen ökar. Resultatet beror på det arbete som tar vid på skolorna och där spelar huvudmannens ledning och styrning roll. Det visar en ny studie från Örebro universitet. Läs mer i Monica Sondes blogg.
 
 
Webbsändning: Aktuellt från SKR
 
Den 8 juni arrangerade SKR en webbsändning som går att ta del av fram till och med den 22 juni. Programmets rubriker är: 
  • Pandemin - lägesbild och aktuella frågor inför hösten
  • Att förebygga och hantera effekter av segregation
  • Vad innebär det nya läraravtalet?
  • SKR:s arbete med digitalisering i skolväsendet 
  • SKR:s fortsatta samarbete med kommunerna om skolfrågor
 
Samhället har misslyckats när barn begår brott
 
Barn och unga som hamnar i kriminalitet orsakar stort lidande för sig själva och för sin omgivning. Det skapar otrygghet i samhället och slukar stora samhällsresurser. Här behöver vi agera tillsammans. Det är den gemensamma utgångspunkten i det nätverksarbete runt barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott, som SKR tagit initiativ till.
 
 
Save the date! Gymnasieantagning i praktiken – lagstiftning och tillämpning
 
Den 27 oktober arrangerar SKR ett webbsänt seminarium där vi informerar om aktuella frågor som berör gymnasieantagningen, dess lagstiftning och praktik. Seminariet riktar sig till dig som arbetar med antagningen till gymnasieskolan eller på annat sätt ansvarar för dessa frågor. Mer information och inbjudan kommer till hösten.
 
Huvudmän i skolan lär sig användarcentrerad utveckling
 
Sju huvudmän har valts ut att delta i SKR:s utbildning i användarcentrerad utveckling med koppling till digitaliseringen i skolan. Deltagarna lär sig en metod att utgå från användarnas behov när man tar fram processer, tjänster eller produkter. Förutom utbildningen producerar SKR under 2022 ett inspirationsmaterial med tips om hur användarna kan involveras på ett framgångsrikt sätt.
 
Covid-19-pandemins påverkan på barnhälsovården
 
SKR har publicerat en rapport som beskriver hur små barn och familjer påverkats, och effekter på barnhälsovårdens verksamhet, under pandemins första halvår. 
 
 
Psykiatrin i siffror: Besöken till BUP fortsätter öka
 
Kartläggningen Psykiatrin i siffror visar bland annat att antalet årliga besök till BUP ökade med 11 procent, mellan år 2017 och 2020. Under 2020 var 6,1 procent av alla barn i åldrarna 0-17 i kontakt med BUP, vilket är en ökning från 5,7 procent år 2017 och det är en förhållandevis hög andel i en internationell jämförelse.
 
 
Mer information med anledning av Covid -19
 
 
Kommunens ansvar för förskola/skola
SKR får många frågor från medlemmar om konsekvenser av olika beslut och hur de ska hanteras av huvudmännen. Här samlar vi löpande information som rör huvudmannens roll och ansvar för förskola och skola med anledning av Covid -19. 
 
 
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar 
SKR har sammanställt information om de regelverk som gäller ur ett arbetsgivarperspektiv med anledning av Covid-19. 
 
 
Information från myndigheterna
Skolverket och Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande sin information till skolor och förskolor om Covid -19. 
 
 
Redaktör:
Hanna Sällemark

Ansvarig utgivare:
Maria Caryll
Sveriges Kommuner och
Regioner

www.skr.se
08-452 70 00