Uppdaterat krislägesavtal anpassat till olika kriser
 
SKR, Sobona och facken i kommunsektorn är överens om ett ändrat krislägesavtal. Tiden en medarbetare kan gå på avtalet begränsas samtidigt som ersättningar och vilotid höjs.
– Krislägesavtalet är en oerhört viktig del i samhällets krisberedskap. Avtalet reglerar arbetsvillkor och ersättningar för 1,2 miljoner anställda i välfärden, som bland annat släcker skogsbränder, manövrerar översvämningar, hanterar terrordåd och tacklar pandemier, säger Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.
Överenskommelse om uppdaterat krislägesavtal
 
Vd-krönika
 
 
Kvinnornas åsikter gör vården ännu bättre
 
Det bästa sättet att förbättra mödrahälsovården är att lyhört lyssna på de kvinnor som kommer i kontakt med den. I Graviditetsenkäten har 52 000 kvinnor hittills sagt sitt och de flesta är nöjda med vården. Men utvärderingen pekar också ut viktiga förbättringsområden.
 
De flesta kvinnorna nöjda med förlossningsvården
 
52 000 gravida och nyblivna mammor har delat med sig av erfarenheter från mödrahälso- och förlossningsvården. En stor majoritet är nöjda med vården och bemötandet. 
– De svar som verksamheterna får är viktiga för att vården ska kunna utvecklas och bättre möta kvinnornas behov, säger Eva Estling, SKR.
Övervägande positiva resultat i graviditetsenkäten
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering.
Covid-19 och SKR:s arbete med coronaviruset
 
Oförändrad prognos för vaccination mot covid-19
Enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade prognos bedöms alla vuxna och barn som rekommenderas vaccination, även fortsättningsvis ha erbjudits minst en dos vaccin senast den 5 september 2021.
Oförändrad vaccinprognos
 
Bloggar från SKR
 
 
Varannan vuxen vaccinerad
50 procent av alla vuxna invånare i Sverige har blivit vaccinerade med minst en dos vaccin mot covid-19. Det är ett imponerande arbete som genomförs i regionerna nu. Det skriver Emma Spak, SKR. 
 
Uppdaterat krislägesavtal bättre anpassat till olika typer av kriser
Krislägesavtalet har uppdaterats och anpassats till långvariga kriser. Det innehåller nu bland annat ett ökat skydd för medarbetarna i form av mer tid till återhämtning, höjda ersättningar och en tidsbegränsning för hur länge en medarbetare kan gå på avtalet. Det skriver Jeanette Hedberg, SKR.
Arbetsgivarbloggen
 
Att bryta segregationen – vad kan huvudmannen göra?
När en skola stänger och elever flyttas till andra skolor innebär det inte per automatik att integrationen ökar. Resultatet beror på det arbete som tar vid på skolorna och där spelar huvudmannens ledning och styrning roll. Det skriver Monica Sonde, SKR. 
Skolbloggen
 
Inget barn ska fara illa på sitt HVB-hem
Kompetens och kvalitet måste bli bättre på de HVB-hem som inte fungerar. Men det krävs också bättring från kommunerna, regeringen, IVO och SKR. Det nya HVB-registret är ett steg på vägen. Det skriver Åsa Furén-Thulin, SKR.
Socialtjänstbloggen
 
Att bygga processer för social hållbarhet
FN:s hållbarhetsmål får ett allt större genomslag i svenska kommuner och regioner. Det viktiga är inte bara vad som görs för att skapa hållbar utveckling, utan hur det görs. Det skriver Cecilia Ramqvist, SKR.
Mänskliga rättigheterbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av covid-19-pandemin. Följ myndighetens webbplats för aktuell information, statistik samt information om rekommendationer för vaccinering. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Överdödlighet med anledning av covid-19-pandemin 2020
Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik för 2020 visar på en överdödlighet och att covid-19 bidrog till att drygt 7 000 fler dog i Sverige i fjol jämfört med åren 2015-2019. Statistiken visar också att dödligheten i covid-19 var oproportionerligt hög hos personer födda i Turkiet, Syrien, Somalia, Irak, Iran, Grekland och Chile.
Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik 2020
 
Förslag till lättade restriktioner från 1 juli
Regeringen har skickat en remiss med förslag på hur ett flertal restriktioner med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas från den 1 juli 2021. Förslagen innebär exempelvis en ytterligare höjning av deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. För arrangemang utomhus ska exempelvis maximalt 600 deltagare tillåtas utan anvisad sittplats och upp till 3 000 deltagare med anvisad sittplats.
Regeringen föreslår höjda deltagartag från 1 juli
 
Undervisning på plats i grund- och gymnasieskolan i höst
Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade på en gemensam pressträff att undervisning på plats ska vara huvudregel i grund- och gymnasieskolor från höstens terminsstart. Eftersom vaccinationstakten ökar i den vuxna befolkningen och smittspridningen minskar bedömer Folkhälsomyndigheten att det är möjligt att återgå till undervisning på plats i skolans lokaler efter sommarlovet.
Undervisning i skolans lokaler blir huvudregel nästa termin
 
Förslag till nytt regelverk för bygglov
Bygglovsutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Betänkandet innehåller bland annat förslag på minskad lovplikt utanför skyddade och särskilt värdefulla områden, bygglovs- och anmälningsfria åtgärder såsom tillbyggnader och fasadändringar och att alla nya bostäder ska omfattas av krav på bygglov. 
Bygglovsutredningens slutbetänkande
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 22 juni.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00