Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Krönika
 
Håll i! Håll ut! 
Över ett år har gått sedan Coronapandemin drabbade oss. Vi har anpassat oss och levt ett, för många av oss, annorlunda liv. SKR försöker stödja er i de uppdrag som ni fått i kommuner och regioner och vi uppdaterar vår hemsida så att ni kan hitta rätt i vad som gäller. Det är en hel del förändringar i etapper. Vi ser också att vi hittat helt nya digitala former för att träffas och jag hoppas att ni hittar några intressanta seminarier som vi berättar om i detta nummer.

Det är bl.a. flera lagändringar på gång. Tyvärr sker det snabbt och era möjligheter att ta betalt med nya taxor är svårt att få på plats samtidigt som ni får nya uppdrag som t.ex. att kommunerna får ansvar för kontrollen av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel från och med den 1 juli 2021. Här försöker vi på olika sätt lyfta detta med behov av framförhållning innan nya kontrolluppdrag ska genomföras.

Jag vill också lyfta att Agenda 2030 får allt större genomslag lokalt i svenska kommuner och regioner. Det lyfter SKR i en rapport till FN:s uppföljning av målen. Flera kommuner och regioner tar stora kliv i att ställa om mål och arbetsprocesser. Detta har vi ett seminarium om den 22 juni. Välkomna!

Nu när vaccineringen har tagit fart kan vi äntligen se framåt och även om uttrycket ”Håll i! Håll ut!” fortfarande gäller hoppas vi att ni får en riktigt skön sommar!

Ann-Sofie Eriksson
Sektionschef
 
Avlopp
 
 
Avfallsrådet
Naturvårdsverkets Avfallsråd lägger på Naturvårdsverkets webbsida ut en sammanställning om vad som är på gång inom avfallsområdet inför respektive möte.
 
Energi och klimat
 
EU:s taxonomi för hållbara aktiviteter – ny remiss och webbinarium 30 juni
Ett första förslag till Taxonomi för EU:s fyra miljömål förutom klimat och klimatanpassning väntas på konsultation den 25 juni–23 juli. SKR planerar tillsammans med flera andra parter ett webbinarium på förmiddagen den 30 juni, för att möjliggöra bra svar utifrån från svenska intressen och erfarenheter. Anmäl ev. intresse till Andreas Hagnell.
 
Krav på Individuell mätning och debitering för flerbostadshus
Från den 1 juli 2021 finns krav på flerbostadshus med högst energianvändning att installera individuell mätning och debitering (IMD) för värme, eller att som alternativ visa att detta inte är lönsamt eller att börja energieffektivisera. Energieffektivisering är det alternativ de flesta aktörer hoppas på, inte minst mot bakgrund av det aviserade Energieffektiviseringsstödet på 4,3 miljarder kronor. Kommunernas byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet. Boverket arbetar på en vägledning till nämnden, men har svårt att ange några prioriteringar utöver vad som står i lagtexten. Material för energi- och klimatrådgivare finns framtaget med stöd av Energimyndigheten. Fastighetsägarna har riktad information, inklusive en rekommendation att energieffektivisera snarare än att installera IMD.
 
1 400 företag har fått hjälp av kommunal energicoach
Energimyndighetens satsning Coacher för energi och klimat har under några år engagerat och stöttat små och medelstora företag över hela landet. Av dessa har 70 procent genomfört en åtgärd som effektiviserar energianvändningen. Energicoacherna har fungerat som ett komplement till kommunala energi- och klimatrådgivare.
 
EU-konsultation om byggnaders energiprestanda till 22 juni
Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) är på konsultation från EU-kommissionen till den 22 juni. Översynen är en del av renoveringsvågen för att fördubbla energirenoveringstakten till 2030. Kommissionen avser att skärpa kraven på flera områden, med risk för ökad detaljstyrning. SKR avser att svara, både själv och genom CEMR och SGI Europe. Hör gärna av er till Andreas Hagnell med synpunkter eller för input till egna svar!
 
Hållbarhet
 
 
Rapportering av Sveriges frivilliga granskning av Agenda 2030
Sverige genomför i år en frivillig nationell granskning av arbetet med Agenda 2030. Granskningen omfattar både det nationella och internationella arbetet och kommer att presenteras på FN:s högnivåforum för hållbar utveckling i mitten av juli. Regeringskansliet presenterar rapporten på ett informationsmöte den 17 juni. Anmälan till mötet 

SKR kommer har också tagit fram en rapport om genomförande av Agenda 2030 till FN:s högnivåforum, en Voluntary Subnational Rewiew. Rapporten ”Det hållbara Sverige skapas lokalt”, finns att hämta på SKRs webbsida.
SKR håller den 22 juni ett seminarium om rapporten.
 
Drivkrafter för hållbar konsumtion på lokal nivå – Rapport från NV och SEI
Rapporten analyserar hinder och möjligheter i kommunernas arbete för att främja hållbara konsumtionsmönster på lokal nivå. Arbetet spänner över områden såsom livsmedel, upphandling, energi, avfall, energianvändning och transporter och berör såväl kommunens egen verksamhet som hushåll och andra aktörer. Rapporten "Drivkrafter för hållbar konsumtion på lokal nivå" är finansierad av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag.
 
Lämna kommentarer på översyn av Reach och CLP-förordningarna
EU-kommissionen har publicerat färdplaner för översyn av Reach och CLP-förordningarna. De innehåller förslag på stora ändringar av förordningarna. Färdplanerna är en del av EU:s Kemikaliestrategi för hållbarhet – på väg mot en giftfri miljö. Syftet är att uppnå högre skyddsnivå för hälsa och miljö mot farliga kemikalier samt att främja utvecklingen av säkra och hållbara alternativ. För Reach-förordningen handlar det om ökade krav på information vid registrering och för CLP-förordningarna om införande av nya faroklasser.
 
Europeiska gröna given – EU-kommissionen siktar på nollutsläpp av luft, vatten och mark
EU-kommissionen antog den 12 maj sin handlingsplan ”Med sikte på nollföroreningar av luft, vatten och mark”. I den finns en vision för 2030 om en värld där föroreningarna har minskats till nivåer som inte längre är skadliga för människors hälsa och de naturliga ekosystemen.
 
Tillsyn och kontroll
 
 
Kontaktmaterial
Riksdagen har nu fattat beslut om propositionen om material i kontakt med livsmedel (prop 2020/21:157) och kommunerna kommer att få ansvar för kontrollen av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel från och med den 1 juli 2021. Det avser bl.a. livsmedelsförpackningar, glas, tallrikar, bestick, dricksflaskor och köksredskap. Regeringskansliet avser att besluta om förordningar under juni månad. Material i kontakt med livsmedel förkortas ibland FCM (Food Contact Materials), eller kontaktmaterial. SKR har samlat frågor och svar om det nya kontrollområdet här och avser att återkomma med mer information så snart som möjligt.
 
Nya regler inom estetiska behandlingar
Den 1 juli träder ändringar i regelverket kring estetiska behandlingar i kraft. Det har bland annat gjorts en översyn av förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som får konsekvenser för kommunerna. De nya reglerna innebär att verksamheter som bedriver hygienisk behandling, och därmed omfattas av miljöbalken, ska anmäla sin verksamhet till kommunen i de fall behandlingen innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användande av stickande eller skärande verktyg. Tidigare har anmälningsskyldigheten enbart gällt i de fall det finns risk för blodsmitta. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021. Mer information finns på Socialstyrelsens webbsida.
 
Vatten
 
 
Blå innovation – förberedande projekt 2021
Formas nya utlysning Blå innovation – förberedande projekt 2021 är öppen och stänger den 1 september 2021. Syftet med utlysningen är att under 18 månader ta fram ett underlag för en ansökan där behovsägare tillsammans med andra aktörer tar sig an en komplex utmaning med direkt eller indirekt inverkan på havs- och vattenmiljön. En behovsägare kan till exempel vara en kommun, kommunalt bolag, region eller branschorganisation. Det går att söka upp till 1,5 miljoner kronor för att ta fram en projektansökan och möjlighet att för dessa medel anställa personer och/eller lägga ut ett uppdrag. Som en uppföljning på detta förberedande projekt planerar Formas att i nästa steg öppna en genomförandeutlysning 2023.
 
Konferenser och seminarier
 
 
Framtidens elförsörjning den 15 juni - inbjudan från Energiföretagen & nätägare
Energiföretagen och nätägare bjuder in dig som jobbar i kommun, region eller länsstyrelse med samhällsplanering, näringslivsutveckling och liknande. Företrädare för transmissionsnät, regionnät och lokalnät berättar om elinfrastruktur, nätens tillstånd och planeringen för elnätskapacitet. Frågor kan ställas via chatt. Dialogen kan fortsätta efter webbinariet. Hur planerar vi för framtidens elförsörjning? Vilka utmaningar finns? Vart ska en kommun vända sig med frågor om effektbehov? Finns hjälp att få?
Mer information och anmälan
 
Lansering av Naturvårdsverkets färdplan för en hållbar plastanvändning den 18 juni
Naturvårdsverket bjuder in till webbinarium om färdplanen – om målbilden, skiften som behövs, utvecklingsområden för fortsatt arbete och möjligheter att agera.
Mer information och anmälan
 
SKR - Dricksvattenkontroll i förändring – konferens den 9 september
Välkommen den 9 september 2021 då vi tar upp det nya dricksvattendirektivet och diskuterar vilka förändringar det innebär för kontrollen. Utredningen om implementering av dricksvattendirektivet i Sverige berättar om arbetet. Livsmedelsverket berättar om senaste nytt och vi får en inblick på hur man kan arbeta med regionalt samarbete kring dricksvattenkontroll.
Mer information och anmälan
 
SKR - Miljö- och hållbarhetsstrateger - nätverkskonferens den 14 september
SKR bjuder in till en nätverkskonferens för miljö- och hållbarhetsstrateger i kommuner och regioner den 14 september kl. 09.00-12.00. Temat denna gång är Klimatsmart konsumtion och hållbar upphandling. Välkomna!
Mer information och anmälan
 
SKR - Tillsynsdagarna 2021, den 22-23 september
Under två förmiddagar bjuder vi på ett späckat och aktuellt program för dig som jobbar med tillsyn och kontroll på ett kommunalt miljökontor. Den 22 september är tillägnad livsmedelskontroll och den 23 september fokuserar vi på miljötillsyn. Du väljer själv om du vill vara med under båda dagarna eller bara deltar under en dag.
Mer information och anmälan
 
SKR - Presidiedagar för plan- bygg-, och miljönämnder den 12 oktober och 19 oktober
SKR fortsätter att erbjuda digitala halvdagsseminarier till politiker i plan-, bygg- och miljönämnder. Den 12 oktober har vi fokus på plan- och bygg frågor och den 19 oktober på klimat- och miljöfrågor. Vi brukar ha medverkan från departementen, SKR och våra medlemmar. Vi tar upp aktuella frågeställningar, fördjupar oss i något ämne och skapar möjlighet till frågor och dialog. Så tänker vi oss även i höst. Programmet är under framtagande. Reservera dagarna redan nu!
Mer information och anmälan 12 oktober
Mer information och anmälan 19 oktober
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
 
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se