Agenda 2030 får allt större genomslag lokalt
 
FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, får ett allt större genomslag i svenska kommuner och regioner. Det skriver SKR i en rapportering till FN:s uppföljning av målen. Den 22 juni bjuder SKR även in till ett seminarium om de frivilliga granskningarna till FN.
– Kompetensen kring hållbarhetsfrågor blir allt högre. Flera kommuner och regioner tar stora kliv i arbetet med att ställa om sina mål och arbetsprocesser. Utvecklingen går snabbt framåt, säger Anders Knape, SKR:s ordförande.
Kommuner och regioner centrala i förverkligandet av de globala målen
 
Vd-krönika
 
 
Besluten blir bättre när kommuner och regioner rådfrågas
 
Den 25 mars i år hände någonting närmast unikt: KU bjöd in SKR till en utfrågning i samband med utskottets granskning av regeringens hantering av pandemin. I slutet av förra veckan kom resultatet av granskningen.
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering.
Covid-19 och SKR:s arbete med coronaviruset
 
Så stärker skolans huvudmän den praktiknära forskningen
Fler elever kommer att få en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när Sveriges skolhuvudmän tar över det fristående forskningsinstitutet Ifous. Det skriver Mats Gerdau, ordförande för SKR:s utbildningsberedning, tillsammans med företrädare för Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund och Ifous.
Tillsammans bygger vi en skola där eleverna blir ordentligt rustade
 
Naturskyddsföreningen slår dövörat till
Naturskyddsföreningen slår dövörat till i debatten om strandskyddet och tar i sitt inlägg varken till sig av fakta eller argument. Istället använder sig organisationen av en halmdocka. Det skriver Anders Knape, SKR:s ordförande, tillsammans med företrädare för LRF, Fastighetsägarna och Företagarna i en slutreplik publicerad i Dagens industri.
Vi vill ha ett strandskydd som fungerar och är legitimt
 
Vem ska få hjälp av arbetsförmedlingen?
Regeringen och samarbetspartierna gav nyligen besked om kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken. Regeringen behöver nu skyndsamt beskriva hur Arbetsförmedlingen ska fungera för grupper som möter större hinder på väg mot arbete och studier. Det skriver Monica Sonde, SKR, i en debattreplik i Dagens Samhälle. 
Snara och konkreta besked behövs om arbetsmarknadspolitiken
 
Nej, informationsmöten är inte detsamma som dialog
Landshövdingarna vid de fem länsstyrelserna för vattenmyndigheterna skriver att det är förvånansvärt att vi föreslår en organisatorisk förändring av vattenförvaltningen. Men faktum är att vi är långt ifrån ensamma. Det skriver SKR:s ordförande Anders Knape tillsammans med företrädare för Svenskt Vatten och Lantbrukarnas Riksförbund i en debattreplik i Svenska Dagbladet. 
Vi hoppas att regeringen överprövar vattenmyndigheternas förslag
 
Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg
Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen föreslår ingen ändring i mervärdesskattelagen men att nya alternativa ersättningsnivåer förs in i ersättningsförordningen. Osäkerheten vad gäller rättsläget kan inte lösas av den svenska lagstiftaren utan måste lösas på EU-nivå.
Utredning om moms på hyrpersonal inom vård och omsorg
 
Trender som påverkar det kommunala uppdraget fram till 2030
Att kunna förstå och förhålla sig till hur olika trender och förändringskrafter påverkar oss lokalt, regionalt och nationellt är av stor betydelse för vår framtid. Omvärldsbevakning och analys är nödvändigt för att kunna göra kloka avvägningar och vägval. Den 31 augusti kl. 10.00 bjuder SKR in till ett kostnadsfritt webbinarium där den senaste versionen av Vägval för framtiden presenteras - vilka trender påverkar det kommunala och regionala uppdraget fram emot år 2030?
Vägval för framtiden - webbinarium 31 augusti
 
Bloggar från SKR
 
 
Dråpslaget mot unga på bostadsmarknaden
Det är knappast en överdrift att säga att Finansinspektionen numera styr villkoren på bostadsmarknaden. I september återinför myndigheten kravet på amortering, vilket är ett dråpslag mot ungas möjligheter att ordna egen bostad. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
 
Nödvändiga förändringar för en mer flexibel arbetsmarknad
Regeringen och samarbetspartierna presenterade igår förslag till lagstiftning kring flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Flera av förändringarna är i grunden både positiva och önskvärda. Det skriver SKR:s förhandlingschef Niclas Lindahl. 
Arbetsgivarbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av covid-19-pandemin. Följ myndighetens webbplats för aktuell information, statistik samt information om rekommendationer för vaccinering. Myndigheten informerar även om  de anpassningar av smittskyddsåtgärder som infördes 1 juni.
Information och rekommendationer om covid-19
 
Ytterligare medel för testning och smittspårning
Regeringen föreslår i en extra ändringsbudget att ytterligare 1,5 miljarder kronor ska avsättas för under 2021 för storskalig testning och smittspårning av covid-19. Medlen ska användas till att fortsatt stödja regionerna och Folkhälsomyndigheten i arbetet med testning och smittspårning.
Ytterligare 1,5 miljarder för testning och smittspårning 2021
 
Förslag för en flexibel arbetsmarknad
Regeringen har presenterat förslag för att uppfylla överenskommelsen med samarbetspartierna om att reformera arbetsrätten. Tre interna utredningar har lämnat förslag som bland annat berör uppsägning, tidsbegränsade anställningar och ett nytt offentligt omställnings- och kompetensstöd.
Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
 
Utredning om fri hyressättning för nyproducerade bostäder
Regeringen har tagit emot betänkandet från utredningen Fri hyres­sättning vid nyproduk­tion av bostäder. Utredningen föreslår en modell för fri hyres­sättning vid nyproduk­tion och att en hyres­värd och hyres­gäst fritt ska få komma överens om hyran som efter inflyttning i regel ska höjas enligt konsumentprisindex. 
Förslag om fri hyressättning för nyproduktion av lägenheter
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 15 juni.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00