Play movie
Samverkan driver utveckling
 
En central del i uppdraget som centrumledare för Encell är att samverka i partnerskap och nätverk. Det här sker både i styrelser av olika slag och som en ansats i FoU-projekt. I forskningen kommer jag exempelvis att till hösten ingå i projekt som bygger på samverkan med träindustrin, starta en etnografisk studie där jag deltar i den praktik som studeras, samt ansvara för Jönköpings del i forskarskolan för folkhögskolans lärare där vi tillsammans ska utveckla kunskap som kommer folkhögskolan till godo. Samverkan kan vara väldigt många olika saker, men en sak är säker – det finns en stor lärandepotential när man bryter sina infallsvinklar mot andras.

Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
Visst har pandemin satt käppar i hjulet för samverkan på sina håll, men den har samtidigt öppnat nya möjligheter som kan leva kvar och bidra till ökad samverkan även efter att smittan har slutat begränsa oss. Ett exempel på det visar Sara Dommartine och Jesper Boesen hos Enheten för samverkan vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.
 
   
Föreningen Unilink, som samlar en majoritet av Sveriges lärosäten kring frågor om samverkan, firar snart 25 år. På en föränderlig utbildningskarta utvecklas samverkan mellan akademi och samhälle hela tiden, och frågan har ytterligare prioriterats genom den senaste forskningspropositionen.
– Rollen för oss som jobbar med samverkan är att hantera den frågan och jobba ihop för att ta den bollen som är i luften nu, säger Johan Kostela, samverkansstrateg vid Högskolan Dalarna och nytillträdd ordförande för Unilink.
 
   
Praktiknära forskningsprojekt av och med folkbildare 
 
Föreningen för folkbildningsforskning har har startat ett projektet med målet att organisera möten där praktiker inom folkbildningen får diskutera sina idéer med forskare. Projektet löper ett år i taget, i totalt två omgångar, och startade i april 2021. Två folkbildare är nu ihopkopplade med varsin forskare, och har påbörjat sin datainsamling.  
Folkhögskolan har i forskningen visat sig ofta passa bättre för personer med neuropsykiatriska funktionshinder än vad den obligatoriska skolan gör. Därmed inte sagt att en ökad andel deltagare med särskilda behov inte är en utmaning, något som lärare och annan personal inom folkhögskolan ständigt arbetar med. Elise Arnell ska studera hur man kan kombinera folkhögskolans frihetliga form med deltagares behov av styrning och förutsägbarhet.
 
   
Forskning viktig för att förstå och utvekckla skolchefsprofessionen
 
Skolchefsinstitutet finns vid Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University. Institutet vänder sig till dem som är ledare för rektorer och förskolechefer i offentlig eller privat verksamhet och har som yttersta syfte att stärka dem i sitt ledarskap, och erbjuder forskning och utbildning som grundar sig i ett interaktivt förhållningssätt. Två internationella forskare, professor Svein Tvedt Joahnsen och professor Liz Browne, är kopplade till Skolchefsinstitutet. Här pratar Liz om sina forskningsintressen och vad som är på gång just nu. 
Play movie
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Foto: Glenn Carstens-Peters via Unsplash
 
   
Ett av de globala målen (SDG4) handlar om en kvalitativ utbildning för alla, och livslångt lärande och kompetensutveckling har blivit en kritisk fråga på många arbetsplatser. De flesta som jobbar med frågan vet att det inte handlar om att skicka iväg människor på kurser i ett allt högre tempo. Istället måste det till något som gör att människor kan utvecklas löpande i och genom sitt arbete. Om man utgår från Knud Illeris kriterier för en lärande arbetsmiljö så blir det tydligt att arbetsmiljö och lärmiljö har stora överlappningar. Det här skrivs även fram i den senaste upplagan av journalen European Journal of Workplace Innovation som har inriktat sig på ett hållbart arbetsliv som tema.
 
   
Tips på konferenser:
 
Att praktiskt arbeta med validering, 13-14 oktober, Göteborg
Syftet med konferensen är att få inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte om det operativa genomförandet av validering, inom både utbildning och arbetsliv.

Vestlunddagarna, 21-22 oktober
Årets Vestlunddagar kommer att belysa demokratiska utmaningar genom att ge bilder av
makt och maktlöshet i ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv. Finns det alternativa vägar för att hantera de konflikter som uppstår när klyftorna mellan grupper ökar och sanningsbegreppet urholkas?

Mimerkonferensen, 9-10 november, Sundsvall
Konferensen arrangeras i samarbete med Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet, Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier och Arbetarnas bildningsförbund. Konferensens tema är Kulturarv och folkbildning.

Ytterligare konferenser finns här.