Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du läsa om avslutade och pågående FoU-projekt och samarbeten, kurser och arrangemang, inspiration från medlemmar, mer från SKR samt några axplock från omvärlden.
 
Avslutade projekt
 
 
Stöd i arbetet med klimatanpassning
Nu finns metodstöd för klimatanpassningsarbetet. Stödet består av en skrift med tillhörande mall.

Skriften är uppdelad i stöd vid klimatanpassning vid ny-, om- och tillbyggnadsprojekt respektive stöd för klimatsäkring av ett befintligt fastighetsbestånd. Avgränsning har gjorts till scenarierna skyfall, förhöjda vattennivåer och värmeböljor.
Stöd i arbetet med klimatanpassning
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
Projekt om Agenda 2030-arbete i kommunala fastighetsorganisationer
Kommunfondens styrelse har beslutat att genomföra ett projekt om hur kommunala fastighetsorganisationer kan arbeta med Agenda 2030. Ambitionen är att fånga upp och genom diskussioner ta fram goda exempel. Workshops kommer genomföras under arbetets gång och utannonseras senare. Vi söker nu inledningsvis deltagare till en styrgrupp som ska bidra till att arbetet läggs upp och genomförs på ett ändamålsenligt sätt. Är du intresserad av att delta i styrgruppen? Arbetet inleds efter sommaren.

Anmäl ditt intresse till Kerstin.Blom.Bokliden@skr.se
Projekt Energieffektivisering i offentlig sektor - EnOff
 
Hur väl mäts mervärden av energieffektivisering?
Studenter på LiU (Linköpings universitet) har under hösten 2020 inom projekt EnOff undersökt verktyg för mervärden av energieffektivisering. Resultatet visade att de verktyg och metoder som finns ofta är undermåliga och behöver förenklas.
Läs mer

Offentlig sektor vill sätta fart på energieffektiviseringen
De kommuner och regioner som deltar i projekt EnOff berättar i en intervjurapport att medvetenhet om och kunskap kring energieffektivisering finns – men varför görs det då inte mer? Svaren blev att det ofta saknas resurser.
Läs mer
 
Kurser och arrangemang
 
 
Webbkonferens: Översiktskurs i offentlig upphandling
En webbsänd översiktskurs den 1 juni som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Mer infomation och anmälan

Webbkonferens: Kriskommunikation
Medlemskonferens den 3 juni som tar upp exempel på krishantering i kommuner och regioner. Hur gör man när organisationen befinner sig mitt i stormens öga?
Mer information och anmälan
 
Inspiration från medlem
 
 
Ny metod stöttar i arbetet med att bygga lagom stora lokaler
Ett av Västfastigheters uppdrag handlar om att säkerställa lokalförsörjningen för Västra Götalandsregionen. Det handlar både om att använda ytorna effektivt och säkerställa tillgången till bra lokaler för framtiden.
Läs mer om Västfastigheters uppdrag
 
Mer från SKR
 
 
Starka resultat i en osäker tid
Framförallt kommunerna väntas att, likt 2020, få ett positivt resultat i år till följd av de tillfälliga statsbidragen under pandemin. Men i en oviss tid är de exakta ekonomiska konsekvenserna svåra att förutspå. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen

Uppföljning Nära vård
En uppföljning av omställningen till Nära vård är nödvändig för att veta att rätt saker görs vid rätt tid och ger effekt. Dagens utvecklingsmått, indikatorer men även studier är anpassade efter gårdagens vård och omsorg. Insatser görs nu för att hitta rätt metoder och mått för att följa omställningen.
Omställningen följs på Vården i siffror
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Forum Vårdbyggnads digitala vårkonferens och årsmöte 26 maj
Vårens tema för Forum Vårdbyggnads konferens är Strategisk vårdbyggnadsplanering – en omvärldsbevakning.
Mer information och anmälan

Mittuniversitet - Workshop: AI för fastigheter 16 juni
Hur kan du som fastighetsägare utveckla ditt företag med hjälp av AI? Under denna workshop får du höra praktiska exempel, från bland annat Diös och Mittuniversitetet, om hur man med hjälp av AI utvecklat driften av fastigheter.
Mer information och anmälan
Information från Upphandlingsmyndigheten
 
Nytt stöd om offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling
Offentlighetsprincipen innebär att myndigheters verksamhet ska ske på ett öppet sätt. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga och var och en har rätt att ta del av dessa. I myndighetens nya stöd går man igenom vad offentlighetsprincipen innebär samt förklarar hur sekretessreglerna fungerar vid offentlig upphandling.
Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats

De offentliga inköpens klimat- och miljöpåverkan
År 2019 uppgick de offentliga inköpens klimatpåverkan till 23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det visar upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys. Störst miljöpåverkan kommer från byggnader, fastigheter och mark, där kommunerna och de kommunala bostads- och fastighetsbolagen stod för drygt hälften av den totala påverkan. I miljöspendanalysen redovisas även förändrad landanvändning och utsläpp av inandningsbara artiklar.
Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats
Ny handbok om elsäkerhet i arbetslivet
Varje elolycka är en för mycket. Många orsakas av bristande säkerhetskultur på arbetsplatser. Nu ger Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket ut en gemensam handbok som ska hjälpa arbetsgivare och anläggningsinnehavare att skapa förutsättningar för säkra arbeten.
Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats
Information från Boverket
 
15 exempel på stadsgrönska i Norden
Från Akerselva i Oslo till Örebro i Sverige. Genom Jyväskyläs gröna loop till Aalborgs nya park och Ellidaardalur i Reykjavik. Här presenteras de femton olika exemplen på stadsgrönska med en kort introduktion.
Läs mer på Boverkets webbplats

Ny sökomgång för statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran
Lokalhyresstöd avseende perioden 1 januari-31 mars 2021 kan nu sökas. Stödet handläggs av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information och uppföljning av stödet. Ansökan ska ha kommit in senast den 30 juni 2021.
Läs mer på Boverkets webbplats
53 miljoner till 19 projekt för energieffektivt byggande och boende
Energimyndigheten har beviljat 53 miljoner i stöd till 19 projekt som ska bidra till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen. Genom programmet E2B2 stödjer Energimyndigheten forsknings- och utvecklingsprojekt som arbetar för en resurs- och energieffektiv byggd miljö. I den senaste utlysningen fick Energimyndigheten in 91 ansökningar.
Läs mer på Energimyndighetens webbplats
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se