Första steget mot nya infrastrukturplaner
 
Den 16 april lämnade regeringen över infrastrukturpropositionen ”Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige” till riksdagen. Propositionen beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas och innehåller ekonomiska ramar för den kommande planperioden 2022-2033. Den ekonomiska ramen föreslås bli 799 miljarder kronor, en ökning med närmare 30 procent jämfört med föregående planperiod. Samtidigt föreslår regeringen att nya stambanor för höghastighetståg ska finansieras inom angivna ramar.

SKR välkomnar regeringens förslag men ifrågasätter finansiering av nya stambanor för höghastighetståg inom ramen för nationell plan eftersom detta riskerar att tränga undan andra nödvändiga investeringar. En viktig återstående fråga är hur mycket medel som kommer att fördelas till länsplanerna, som styr investeringar i regional infrastruktur.

Den 22 juni väntas riksdagen ta beslut om de ekonomiska ramarna varefter Trafikverket får i uppdrag att påbörja åtgärdsplaneringen, den process som leder fram till en ny nationell plan för transportsystemet. Förslag till nationell plan kommer att remitteras under hösten och fastställelse för nationell plan och definitiva ekonomiska ramar för länstransportplanerna väntas första halvåret 2022.
Läs SKR:s kommentar
 
Otillräcklig satsning på kollektivtrafik
 
Regeringens ökade ekonomiska stöd till kollektivtrafiken räcker inte. Det behövs större satsningar för att täcka intäktsbortfallet under coronapandemin.
Läs mer
 
Vägledning om kommunens arbete med invasiva växtarter
 
Naturvårdsverket har tagit fram ett stödmaterial om arbete med invasiva växtarter för kommuner och informationsmaterial riktat särskilt till de som jobbar med samhällsplanering och/eller grönytor.

Vägledningen på Naturvårdsverkets webbplats
 
Årets cykelkonferens
 
I år blir cykelkonferensen digital och anordnas två förmiddagar, den 26 och 27 maj. Årets tema kommer att vara hur cykling kan bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Ni som deltar kommer att få ta del av insatser som genomförs såväl i Sverige som andra länder, både kopplat till cykelinfrastruktur, mikromobilitet och nya riktlinjer, och även med utblickar till det som har hänt under pandemiåret.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med cykel- och mobilitetsfrågor inom kommun, region, stat eller som konsult inom infrastruktur och samhällsplanering!
Anmälan och mer information finns här
 
Kritik på teknik - låt invånarna sätt betyg på kommunaltekniken!
 
Under våren 2022 kommer enkäten ”Kritik på teknik” att genomföras för elfte gången sedan 1992.

Under hösten skickar SKR ut en inbjudan till alla kommuner att delta i den återkommande enkäten om kommuninvånarnas uppfattning om hur den kommunala tekniken – gata, park, VA respektive hanteringen av hushållsavfall – fungerar.

Är ni redan nu intresserade att anmäla er eller har frågor, så hör av er till Selda Taner, selda.taner@skr.se , tfn 08-452 78 96.
 
Save the date - Trafik- och gatudagarna 2021
 
Digital mötesplats för dig som jobbar med infrastruktur och transporter
Traditionen fortsätter och vi genomför vår årliga konferens den 21-22 oktober 2021.
Boka redan nu in datumen i din kalender för att säkra din plats!
Anmälan öppnar i augusti.

Kontaktperson: Selda Taner, selda.taner@skr.se
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se