Psykiatrin i siffror: Besöken till BUP fortsätter öka
 
Kartläggningen Psykiatrin i siffror visar bland annat att antalet årliga besök till BUP ökade med 11 procent mellan år 2017 och 2020. Under 2020 var 6,1 procent av alla barn i åldrarna 0-17 i kontakt med BUP, vilket är en ökning från 5,7 procent år 2017. Det är en förhållandevis hög andel i en internationell jämförelse. Kapaciteten inom BUP ökar, men vårdbehoven ökar ännu snabbare.

Kartläggningen innefattar tre olika rapporter om den psykiatriska vården i Sverige. Rapporterna innehåller data från 2020 för den specialistpsykiatriska öppen- och heldygnsvården från samtliga regioner, uppdelat på barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri.
Kartläggningen: Psykiatrin i siffror
Webbsändningen: Psykiatrin i siffror 
 
Webbsändningar/webbseminarier 2021
 
Covid-19 – en existentiell utmaning för samhället
Den 26 maj arrangeras ett webbseminarium om existentiell hälsa, inom ramen för SKR:s initiativ Kraftsamling för psykisk hälsa. Seminariet syftar till att sprida kunskap och öka förståelsen för den aktuella existentiella situationen och dess konsekvenser på lång sikt och att visa hur samtal i grupp kan stödja meningsskapande.
Covid-19 – en existentiell utmaning för samhället

Erfarenheter av genombrott.nu i Eslövs kommun
Den 27 maj arrangerar SKR ett webbseminarium om lärdomar och utmaningar kopplat till tjänsten genombrott.nu - ett digitalt verktyg för kontinuerligt förbättringsarbete. Eslövs kommun har arbetat med genombrott.nu under flera år och delar nu med sig av sina erfarenheter.
Erfarenheter av genombrott.nu i Eslövs kommun

Mötesplats social hållbarhet
Den 27 maj arrangerar SKR och Folkhälsomyndigheten tillsammans en halvdagskonferens om social hållbarhet. Ta del av lärdomar kopplat till pandemin och delta även i diskussioner om omställning i samverkan med hälsa som strategi.
Mötesplats social hållbarhet

Vårdförlopp schizofreni
Den 31 maj arrangeras en webbsändning om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Syftet med webbsändningen är bland annat att informera och sprida kunskap om vårdförlopp schizofreni.
Vårdförlopp schizofreni

Tillsammans minskar vi risken att barn och unga begår brott
SKR, Polisen, Allmännyttan och sex kommuner har inlett en gemensam satsning i arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Vid webbseminariet den 31 maj förs samtal om vilka insatser som behövs på området.
Tillsammans minskar vi risken att barn och unga begår brott

Samordnad individuell plan – hur går det?
Den 7 juni arrangerar SKR ett webbseminarium om samordnad individuell planering med hjälp av SIP. Hur långt har vi kommit? Vad behöver vi göra nu och hur gör vi det? Målgruppen är politiker, chefer och ledare inom regional hälso- och sjukvård, kommunal socialtjänst och skola.
Samordnad individuell plan – hur går det?

Förebyggande insatser för tonåringar med risk för psykisk ohälsa
Den 14 juni arrangerar SKR ett webbseminarium om ett förebyggande arbetssätt där elever ges möjlighet att delta i en kurs i skolan, för att motverka psykisk ohälsa. Arbetssättet sker genom samverkan mellan skola/elevhälsa och vårdcentral. Programmet Tanke och Hälsa genomförs idag i Västra Götalandsregionen.
Förebyggande insatser för tonåringar med risk för psykisk ohälsa

Informationsträff om Traumastödet
Den 18 juni arrangerar SKR en informationsträff om Traumastödet. Syftet med Traumastödet är att ge stöd och verktyg för att hantera traumasymtom med inslag av andra svårigheter, såsom depression och ångest, som är vanligt hos personer med traumatiska upplevelser.
Informationsträff om Traumastödet
 
Ny rapport om hälso- och sjukvård för våldsutsatta
 
SKR har kartlagt vården för personer som utsatts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och andra former av mäns våld mot kvinnor. Rapporten identifierar utmaningar, goda exempel och ger konkreta förslag på vad beslutsfattare på olika nivåer kan göra för att förbättra vården. Rapporten, en film och mer stödmaterial om hur vården kan utvecklas finns på SKR:s webbplats.
Vård för våldsutsatta

Den 28 maj arrangerar SKR ett kostnadsfritt seminarium där du får höra mer om SKR:s rapporter på området.
Seminarium: Hälso- och sjukvård för våldsutsatta
 
Insatser för våldsutövare
 
Under 2021 väntas en lagändring som innebär att socialnämnden ska verka för att den som utsätter en närstående för våld ska ändra sitt beteende. Hur kan kommuner och regioner utveckla kvaliteten i arbetet med våldsutövande män? Och hur kan socialtjänsten bedöma omsorgsförmåga hos våldsutövande föräldrar? SKR har tagit fram stöd på området.
Insatser för våldsutövare

Utbildning 2 juni
SKR bjuder in till en heldag för dig som arbetar inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och psykiatri. Under dagen får du en inblick i vad lagändringen innebär, vilket stöd och behandling som finns i dag och vad forskningen säger om förändringsarbete med våldsutövare.
Utbildningsdag om våldsutövare
 
Nytt från omvärlden
 
 
Regeringsuppdrag om en nationell stödlinje för personer med psykisk ohälsa
Folkhälsomyndigheten har fått ett uppdrag gällande en nationell stödlinje som riktar sig till personer med psykisk ohälsa eller suicidalitet samt anhöriga och närstående. En nationell stödlinje ska erbjuda ett professionellt och anonymt samtalsstöd via till exempel telefon eller chatt.
Regeringsuppdrag om en nationell stödlinje för personer med psykisk ohälsa
 
Sammanhållen god och nära vård för barn och unga
Regeringens utredning: En sammanhållen god och nära vård för barn och unga har haft i uppdrag att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. Uppdraget har även inneburit utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa. 
Sammanhållen god och nära vård för barn och unga
 
Screening på akutmottagning kan förutsäga suicidrisk
Forskare vid Centrum för psykiatriforskning har i en stor studie utvärderat ett instrument för screening av suicidrisk. Forskarna fann en association mellan hur deltagarna svarat på instrumentet och med död i suicid. Detta betyder att man på gruppnivå, med felmarginal, kan uttala sig om vilka som har större sannolikhet för död i suicid inom kort efter ett akutbesök.
Screening på akutmottagning kan förutsäga suicidrisk
 
Mind och Fryshusets rapport om ungas psykiska mående
Mind och Ungdomar.se – en del av Fryshuset, har tagit fram en rapport om ungas psykiska mående. Rapporten baseras på en enkätstudie där 1073 ungdomar mellan 15-25 år från hela Sverige svarade. Resultatet visar bland annat att över hälften av deltagarna har någon gång haft en kompis som pratat med dem om att de inte längre vill leva.
Mind och Fryshusets rapport om ungas psykiska mående
 
Virtuell influencer ska höja kunskapen om psykisk hälsa
Mind och Studieförbundet Bilda lanserar en virtuell influencer; Nere. Nere är en helt vanlig 17-åring som ska höja kunskapen hos unga om psykiskt mående och göra det lättare att stötta sina kompisar.
Virtuell influencer ska höja kunskapen om psykisk hälsa
 
Redaktör
Malin Vallentin Harman
malin.vallentinharman@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
Uppdrag Psykisk Hälsa
www.uppdragpsykiskhalsa.se