Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Covid-19
 
 
Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli 2020. Riksdagen har den 5 maj beslutat att förlänga lagen till och med utgången av september 2021. Regeringen har föreslagit att lagens giltighetstid förlängs till utgången av januari 2022. För tillsynen 1 juni–30 september 2021 har regeringen den 5 maj beslutat att kommunerna får 60 miljoner kronor fördelat enligt vad som framgår av bilagan till beslutet. Utbetalning till kommunerna görs av Kammarkollegiet och kommer att ske utan rekvisition senast i juli 2021.
 
Energi och klimat
 
Klimaträttsutredningen tar sig an elnät och transporter
Klimaträttsutredningen (En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden, SOU 2021:21) ska nu till maj 2022 arbeta vidare kring att underlätta för elnätsutbyggnad samt planering för transporteffektivt samhälle. Kerstin Blom Bokliden kommer att delta som expert för SKR.
 
Handbok i kommunal krisberedskap med energikapitel
Kapitlet om energiförsörjning är nu klart i MSB:s Handbok i kommunal krisberedskap.
 
Krav på Individuell mätning och debitering för flerbostadshus
Från 1 juli 2021 finns krav på de flerbostadshus med högst energianvändning att installera individuell mätning och debitering (IMD) för värme, eller att som alternativ visa att detta inte är lönsamt eller att energieffektivisera. Energieffektivisering är det alternativ de flesta aktörer hoppas på, inte minst mot bakgrund av det aviserade energieffektiviseringsstödet på 4,3 miljarder. Kommunernas byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet. Boverket jobbar på en vägledning till nämnden, men har svårt att ange prioriteringar utöver vad som står i lagtexten. Material för energi- och klimatrådgivare finns framtaget med stöd av Energimyndigheten. Fastighetsägarna har riktad information, inklusive en rekommendation att energieffektivisera snarare än att installera IMD.
 
EU:s taxonomi för hållbara aktiviteter
En ny version av EU:s Taxonomi för hållbara aktiviteter för klimatmålen presenterades av Kommissionen den 21 april. Bioenergi slipper nu stämpeln att vara en övergångsvis teknologi, och ska leva upp till hållbarhetskrav enligt Förnybarhetsdirektivet (RED). Kraven på VA har lättats upp på relevanta sätt och läckage är koordinerat med dricksvattendirektivet. Användning av biogasbussar räknas inte som hållbart, men däremot produktion av biogas för transportändamål. Äldre byggnader som förvärvas ska vara bland de 15% bästa inom respektive land. För nya byggnader är huvudkravet 10% lägre energianvändning än i nationella byggregler medan det fortsatt finns omfattande krav på livscykelanalyser, klimatanpassningsanalys, cirkulär design e t c.
Ett första förslag till Taxonomi för EU:s övriga fyra miljömål väntas på konsultation 25 juni–23 juli.
 
EU-konsultation om byggnaders energiprestanda
Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) är på konsultation från EU-kommissionen till den 22 juni. Översynen är en del av renoveringsvågen för att fördubbla energirenoveringstakten till 2030. SKR avser att svara både själv och genom CEMR och SGI Europe. Frågorna omfattar harmoniserade energikrav i nationella byggregler, minimikrav på byggnaders energiprestanda, kriterier för djuprenovering, definition av nollutsläppsbyggnader, nationella renoveringsstrategier, livscykeldata och rapportering, klimatanpassning, elektromobilitet, indikator för smart readiness, energideklarationer, building renovation passports, renoveringskrav på offentliga byggnader, finansiering samt energifattigdom. Hör gärna av er till Andreas Hagnell med synpunkter!
 
EU-förslag om klimat och energi inom ”Fit for 55”
Den 14 juli väntas Kommissionen presentera flera förslag för att nå EU:s skärpta klimatmål för 2030 inom paketet ”Fit for 55”. Bland annat väntas förslag till reviderade direktiv för förnybar energi (RED) och energieffektivitet (EED). Se LEAK information om RED, där alternativa förslag omfattar höjda mål för förnybar energi i byggnader och transporter, förbud mot fossil energi i fjärrvärme e t c.
 
Kommuninvest vinner miljömålspriset
Kommuninvest fick priset för sitt bidrag till att nå miljömålet begränsad klimatpåverkan i kategorin ”Mod och tempo”. Vid årsskiftet hade 73 miljarder kronor beviljats i Gröna lån till sammanlagt 416 gröna investeringsprojekt i kommuner och regioner. Gröna lån står nu för 12% av Kommuninvests totala låneportfölj.
 
Luft
 
 
Elda rätt
Med små förändringar kan utsläpp från en kamin, spis eller ugn minska med 50%. Lär dig med från information från Naturvårdsverket.
Elda smart i vedpanna - YouTube
Elda rätt och bidra till en bättre miljö | Naturvårdsverket - YouTube
 
Kontroll av MKN –luft - Projectplace för dig?
Naturvårdsverket har en projektarbetsplats för alla som arbetar med luftfrågor i kommunerna. De ordnar också seminarier utan kostnad. Senast handlade det om kartläggning och objektiv skattning! I maj kommer Naturvårdsverket att skicka ut information till kommunerna inför rapporteringen den 15 juni. Kontakta Helena Sabelström om ni har frågor eller om ni vill vara med i projektarbetsplatsen.
 
Tillsyn och kontroll
 
 
Material i kontakt med livsmedel
Enligt en proposition som lämnats till riksdagen (prop 2020/21:157) föreslås kommunerna få ansvar för kontrollen av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel från och med den 1 juli 2021. Det avser bl.a. livsmedelsförpackningar, glas, tallrikar, bestick, dricksflaskor och köksredskap. Material i kontakt med livsmedel förkortas ibland FCM (Food Contact Materials), eller kontaktmaterial. SKR har samlat frågor och svar om det nya kontrollområdet material som kommer i kontakt med livsmedel.
 
Vatten
 
 
EU:s offentliga samråd om avloppsdirektivet har öppnat
EU-kommissionen har öppnat ett offentligt samråd om EU:s avloppsdirektiv. Till den 21 juli kan du lämna synpunkter på hur direktivet bör utformas i framtiden. SKR kommer att svara på samrådet och tar gärna emot medskick från er medlemmar. Generellt vill SKR se skarpa ramverk som minskar belastningen på miljön men regelverken måste vara målinriktade, riskbaserade och tillräckligt flexibla för att kunna anpassas till de olika förhållanden som råder inom EU vad gäller t.ex. klimat, naturgivna förutsättningar samt hur glest befolkade olika områden är.
 
Växtskyddsmedel
 
 
Användning av växtskyddsmedel förbjuds på vissa platser
Från och med den 1 oktober 2021 genomförs förändringar i bekämpningsmedelsförordningen (2014:425) som innebär att spridning av växtskyddsmedel blir förbjudet på vissa platser.

Det nya förbudet gäller användning av växtskyddsmedel på skolgårdar och gårdar till förskolor, lekplatser, i parker, trädgårdar och andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till. Det gäller även på tomtmark för bostadshus, krukväxter i trädgårdar, koloniträdgårdsområden, i växthus som inte används yrkesmässigt samt på växter inomhus, utom i produktionslokaler, lagerlokaler och dylikt.

Växtskyddsmedel som innebär begränsad risk för människors hälsa och miljön får dock fortsatt användas i trädgårdar och parker. Dessa medel får undantag från förbudet mot växtskyddsmedel, enligt ett nytt beslut från Kemikalieinspektionen som gäller samma dag som förbudet.

Ändringarna i förordningen innebär bl.a. att förbudet i förordningens 37 § ändras, liksom tillstånds- och anmälningsplikterna till den kommunala nämnden enligt 40 – 42 § ändras. Enligt övergångsbestämmelser gäller tillstånd enligt 2 kap. 40 § att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel som har beslutats enligt äldre föreskrifter fortfarande, dock som längst till och med 31 december 2022. Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och Naturvårdsverket får nya eller ändrade bemyndiganden.
 
Konferenser och seminarier
 
 
SKR - Miljö- och hållbarhetsstrateger den 20 maj och 14 september
Vi bjuder in till ett nätverksmöte för miljö- och hållbarhetsstrateger i kommuner den 20 maj kl 9-11. Denna gång tar vi upp synergier och konflikter i Agenda 2030 målen samt de nya miljö- och klimatnyckeltalen på www.Kolada.se. Ingen kostnad. Välkomna!
Mer information och länk till mötet

Vår höstkonferens den 14 september blir en digital heldag! Vi återkommer med program och anmälningslänk senare i vår.
 
SKR - Agenda 2030 – hållbar utveckling tillsammans med näringslivet den 9 juni
Hur kan kommunen och regionen stödja och samverka med näringslivet i Agenda 2030? Vilken roll kan näringslivsperspektivet spela i kommunens hållbarhetsarbete och vilken roll kan näringslivsfunktionen ta?
Mer information och anmälan
 
Webbinarium om EU:s fond Life den 15 juni
Life är EU:s fond för klimat och miljö. Företag och myndigheter över hela EU kan söka medfinansiering för att driva projekt kring klimatanpassning, minskade utsläpp, hälsa och cirkulär ekonomi. Flera regioner och kommuner har framgångsrikt hämtat hem bidrag och drivit Life-projekt.
För att sprida info om möjligheterna ordnar Naturvårdsverket webbinarium om Life den 15 juni.
 
Webbinarium - så minskar vi klimatpåverkande utsläpp från köldmedier
Fluorerande växthusgaser i värmepumpar, kylutrustningar och bilens AC är gaser som bidrar flera tusen gånger mer till uppvärmningen än vanlig koldioxid. Naturvårdsverket välkomnar till att lyssna till de senaste rönen om köldmedier, klimatutsläpp och vägen till omställning.
Mer information och anmälan
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
 
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se