Läs om bland annat: Ramavtal inte exklusivt för leverantören, SKR kommenterar EU-dom om samverkan
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Juni 2021
 
 
Domar
 
 
Icke- ekonomiska tjänster - praxis från EU- och EFTA-domstolen
Tjänster som är icke-ekonomiska (non-economic services of general interest, NESGI) ingår inte i den inre marknaden.
Icke-ekonomiska tjänster – praxis från EU- och EFTA-domstolen
 
Ett beslut att säga upp ett vårdavtal regleras inte i LOV
En region sa upp ett vårdavtal med ett bolag och detta bolag klagade till förvaltningsrätten.
Ingen rättelse enligt LOV
 
Giltigheten av ett avtal som är uppsagt och inga prestationer har utväxlats
Förvaltningsrätten i Karlstad förklarade tilläggsavtalet ogiltigt.
 
En upphandlande myndighet hade rätt att direktupphandla elevresor
En upphandlande myndighet hade rätt att direktupphandla elevresor på grund av att den ursprungliga upphandlingen överprövats. 
 
Inget brott mot likabehandlingsprincipen vid direktupphandling
Hovrätten – inget brott mot likabehandlingsprincipen vid direktupphandling, inget skadestånd till det klagande företaget.
 
Begäran om förhandsavgöranden från EU-domstolen
Frågan rör när ny leverantör kan inträda i den ursprungliga leverantörens ställe utan att någon ny upphandling behöver göras.
 
Övrigt
 
 
Förenklade regler om nationell upphandling föreslås införas 1 februari 2022
Inga reglerade förfaranden och höjning av beloppsgränsen för direktupphandling är några av förslagen.
Utkast till lagrådsremiss som rör överprövningar
Finansdepartementet föreslår också förändringar av överprövningsbestämmelserna.  
 
Kurser
 
 
Översiktskurs, digital - 16 september 2021
En webbsänd endagskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Höstens kommande kurser
 
Redaktör
Helena Henriksson
helena.henriksson@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se