SKR:s nyhetsbrev inom området vård och hälsa
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkommen till ett nytt nyhetsbrev!
 
Du får det här nyhetsbrevet eftersom du ingår i ett nätverk som SKR samordnar eller har deltagit i utbildning eller konferens inom vård eller hälsa som SKR anordnat. Nyhetsbrevet ger dig kortfattad information om nya stödmaterial, rapporter, resultat och seminarier från SKR som berör hälsa och sjukvård och närliggande frågor. Det riktar sig både till dig som arbetar i kommun och till dig som arbetar i region.
Du kommer att få ungefär ett mejl i månaden.
Önskar du inte få fler utskick, använd länken längst ner; "Avsluta prenumeration".
 
Resultat och rapporter
 
 
Förlossningsvården har förbättrats - men fler åtgärder behövs
 
Utmaningar inom förlossningsvården diskuteras nu i delar av landet. Det är positivt med ett stort engagemang för vården, arbetsmiljön och patient-säkerheten.
Stärkt kompetensförsörjning, nya arbetssätt och en god arbetsmiljö är grundläggande för en fortsatt trygg och säker förlossningsvård. 
Läs senaste vårdbloggen
Fler trycksår i vården under pandemin
 
SKR:s mätning som gjorts inom sjukhusvården hösten 2021 visar att andelen trycksår ökat sedan våren 2020. Pandemin har gjort det svårare att behålla rutiner och arbeta förebyggande.
Läs hela nyheten på skr.se
Pandemin har ökat kostnaderna för inhyrd vårdpersonal
 
Första halvåret 2021 ökade kostnaderna för inhyrd personal i vården i förhållande till de totala personalkostnaderna. Pandemins effekter har gett ett tydligare utslag än under våren 2020. Regionerna arbetar för att begränsa behovet av inhyrd personal.
Läs hela nyheten på skr.se
90 % nöjda med sjukhusvården de fått
 
Under våren 2021 genomfördes Nationell Patientenkät inom sjukhusvården. Resultaten visar att patienterna i stor utsträckning varit nöjda. 155 000 personer har delat sina erfarenheter av den vård de fått på något av Sveriges sjukhus.
Majoriteten av patienterna, drygt 90 procent, har goda upplevelser av sina besök eller sjukhusvistelser, och anger att de fått ett bra bemötande av vårdpersonalen. Detta trots ett hårt tryck på sjukhusvården under pandemin.
Läs hela nyheten på skr.se
 
Evenemang
 
 
Framtidsspana om nära vård
den 2 december

Omställningen till nära vård kommer att göra skillnad för alla invånare och hjälpa oss att klara välfärdens utmaningar.
Det ställer krav på nya sätt att styra, leda och arbeta utifrån invånarnas behov. Varmt välkommen till en digital träff där vi möts för att tillsammans fira årets framgångar, framtidsspana och dela lärdomar!
Mer information och anmälan

 
Forskningsfrukost om nära vård
Första fredagen varje månad bjuder SKR på digital frukostföreläsning om aktuell forskning inom nära vård-området, följt av reflektions- och frågestund.
Den 3 december är temat ”Personcentrering – ungdomar med återkommande smärta”.
Gäst: Ulrika Wallbing, adjunkt och doktorand (se bild ovan).
Välkommen! 
Mer information och anmälan

 
 
Seminarieserie om social hållbarhet
 
Välkommen till en digital seminarieserie med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Ta del av nationella, lokala och regionala initiativ som möter gemensamma samhällsutmaningar på nya sätt.
  • 22 november: Nya sätt att använda befolkningsdata för stärkt hälsa.
  • 1 februari 2022: Ekonomi och effektivitet som drivkraft för främjande och förebyggande arbete.
  • 25 april 2022: Stadsplanering och hälsa – en bättre stad för hela livet.
Seminarieserien arrangeras av Mötesplats social hållbarhet, ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. SKR i samarbete med Folkhälsomyndigheten. 
Mer information och anmälan
 
Effektivitet, kvalitet och hälsofrämjande
– tre sidor av samma mynt?
 
Välkommen till seminarium den 30 november om hur förändringar i demografi gör att finansieringen av välfärden är en av de stora framtidsfrågorna. Ett långsiktigt hälsofrämjande och förebyggande arbete kan sänka kostnader och öka kvalitet i kommunens samtliga verksamheter.
Hur kan kommunens effektivitet och hälsofrämjande hänga ihop? Hur styr vi för att använda pengarna på bästa sätt? Grästorps och Borås kommun berättar om sitt arbete. 
Mer information och anmälan
 
Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete – jämlik hälsa och social hållbarhet
 
En tredagars kurs med start den 2 december. Kursen baseras på lokala och regionala erfarenheter samt pedagogik och organisationsteorier som sätter ord på den ”tysta kunskap” som ofta används i förändringsarbete. Stort utrymme ges för reflektion och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. 
Mer information och anmälan
 
Utbildning till Barnrättsstrateg 2022
Utbildningen är en fyradagars utbildning, förlagd under drygt tre månader. Deltagarna får övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete.
Målgrupp: Personer inom kommuner och regioner som arbetar direkt eller indirekt med barn.
Läs mer och anmäl dig här
Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet
En ny utbildning för dig som arbetar i hälso- och sjukvården och vill veta mer om vad du kan göra för att arbeta förebyggande och minska risken för vårdskador.
Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen i dialog med bland andra regionernas kunskapsstyrning och SKR.
Mer på Socialstyrelsens webbplats

 
 
Webbinarium om inloggning på delade enheter i kommun
Att flera medarbetare turas om att använda samma mobil är vanligt inom exempelvis hemtjänsten. Men hur hanterar man inloggning på delade enheter?
Den 18 november genomför Inera ett webbinarium som handlar om inloggning på delade enheter för personal som jobbar i en kommun. Tre kommuner delar med sig om en lösning som de har tagit fram.
Mer information och anmälan
On-lineutbildning om förändringsledning
SKR:s kompetenscenter för välfärdsteknik har tagit fram en webbutbildning som hjälper chefer och verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg vid införandet av välfärdsteknik.
Utbildningen innehåller evidensbaserad teori, konkreta exempel från verkligheten och en praktisk del med mallar och verktyg.

Mer information och anmälan
 
Länsdialoger med Strategi för hälsa
 
Under hösten 2021 och våren 2022 genomför SKR en landsomfattande turné om Strategi för hälsa i alla 21 län. Fokus är att skapa gemensam kraft i det främjande och förebyggande arbetet genom att föra dialog med förtroendevalda och chefer som har en roll i samverkan mellan kommuner och region. Under oktober månad har det varit länsdialog i Kalmar län, Västerbottens län och Jönköpings län.
Är du nyfiken och vill veta mer? Kontakta  gärna Jesper Ekberg på SKR, samordnare Strategi för hälsa.
 
Lyssna på
 
 
Invånarens perspektiv i Nära vård-podden
 
Vilka lärdomar kan vård och omsorg dra av Skatteverkets kulturresa från fruktad fogde till omtyckt myndighet? Mycket är svaret! I senaste avsnittet av Nära vård-podden berättar Marie Lindström, SKR:s kommunikationsdirektör, om att skifta till invånarens perspektiv, kulturresor och kommunikation som verktyg.
Om Nära vård-podden
 
Redaktör
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00