Nyheter från SKR
 
 
Yttrande över remissen En gemensam angelägenhet
SKR är kritisk till de delar där kommissionen pekar på att ökad jämlikhet ska uppnås genom statlig styrning. Genom ett flernivåstyre, där kommuner och reginioer har möjlighet att efter lokala förutsättningat och lokal kännedom forma välfärden, har Sverige länge varit ett land med hög sammanhållning. Jämlik och lik är inte synonymer. En viktig faktor för jämlikhet är den kommunala självstyrelsen. Självstyrelsen värnar demokratin.
Det framgångsrika Sverige byggs lokalt - så även jämlikhet
 
Allvarligt läge i covidvården
Hälso- och sjukvården i alla regioner är i ett mycket allvarligt läge när intensivvårdsplatser och övriga vårdplatser fylls upp av svårt sjuka covidpatienter.
Bemanningsläget tuffare än någonsin
 
Ekonomirapporten
Trots en enorm coronarelaterad belastning på i synnerhet vård och omsorg blev det rekordresultat i sektorn 2020. Orsakerna till detta är flera. Även 2021 beräknas resultatet i kommuner och regioner bli relativt starkt till följd av återhämtningen i ekonomin och 2021 års nivå på genrella statsbidrag. Men stora utmaningar väntar runt hörnet. För att klara dessa är långsiktighet, förbättrad och förtroendefull stalig styrning och omställning till nära vård nödvändigt.
13 miljarder lägre verksamhetskostnader pandemikrisens effekt
 
Uppföljning Nära vård
En uppföljning av omställningen till Nära vård är nödvändig för att veta att rätt saker görs vid rätt tid och ger effekt. Dagens utvecklingsmått, indikatorer men även studier är anpassade efter gårdagens vård och omsorg. Insatser görs nu för att hitta rätt metoder och mått för att följa omställningen.
Omställningen följs på Vården i siffror
 
Remissyttrande Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan
SKR välkomnar regeringens ambition att skapa fler och mer flexibla vägar till läraryrket samt ökad relevans och kvalitet i lärarutbildningen. Trots lovvärda intentioner har SKR dock invändningar mot hur flera av förslagen är utformade.
Dimensionering behöver ta hänsyn till lokala behov
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Översiktskurs i offentlig upphandling
En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 1 juni 2021 klockan 9:00-16:00
 
Förhandlat förfarande vid upphandling av välfärdsteknik
SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik erbjuder kommuner att delta i en utbildningsserie om möjligheter och nyttan med att använda förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog inom upphandling av välfärdsteknik.
Välkommen 19 maj 2021 klockan 9:00-12:00
 
Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa – Samverkan och samarbete
Webbinariet syftar till att ge erfarenhetsutbyte kring organisering av insatser vid lättare psykisk ohälsa baserat på utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (SOU 2017:01).
Välkommen 20 maj 2021 klockan 14:30-16:30
 
Nytt från omvärlden
 
 
Välfärdskommissionen vill kartlägga kostnaderna för valfrihetssystemen i välfärden
Under de senaste åren har det införts allt fler valfrihetssystem i välfärden. Regeringens Välfärdskommission vill nu se en genomlysning för att öka kunskapen om systemens konsekvenser, särskilt hur utvecklingen påverkar kostnaderna i kommuner och regioner.
Viktigt att säkerställa att vi använder våra gemensamma resurser på bästa sätt - Regeringen
 
Betydande miljöpåverkan från offentliga inköp
År 2019 uppgick de offentliga inköpens klimatpåverkan till 23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det visar en aktuell miljöspendanalys. Kommunerna och de kommunala bostads- och fastighetsbolagen stod för drygt hälften av den totala klimat- och miljöpåverkan. I miljöspendanalysen redovisas även förändrad landanvändning och utsläpp av inandningsbara artiklar.
Tio myndigheter står för hälften av den statliga påverkan - Upphandlingsmyndigheten
 
Så upphandlar Växjö innovationer
Växjö kommun utvecklar en samverkansmodell för att upphandla innovation. Först ut är nya lösningar för snöröjning och AI-styrd uppvärmning.
Att upphandla innovationspartnerskap på det här sättet är banbrytande - Inköpsrådet
 
Återhämtningsbonus i vård och äldreomsorg
För insatser som främjar ett hållbart arbetsliv avsätter regeringen 300 miljoner kronor under 2021. Bidraget ska gå till projekt som syftar till förbättrad arbetsmiljö eller utveckla befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller. Även privata vård- och omsorgsgivare kan ta del av bidraget via kommunen eller regionen.
Beslutet grundar sig på Januariöverenskommelsen - Regeringen
 
Digital klinik för migrän växer snabbt
Det digitala utbudet av nischade sjukvårdstjänster fick under förra året ett tillskott. Nu arbetar 15 neurologer på deltid för att ge behandling digitalt till patienter med svår huvudvärk och migrän.
Vårdgivaren är ansluten som underleverantör inom vårdvalet för primärvård Halland - Dagens Industri
 
Friskolornas riks­förbunds yttrande över promemorian Ökad kvalitet i lärar­utbildningen och fler lärare i skolan
Lärarbristen är stor och en av de största utmaningar som skolan står inför. Bristen på lärare omfattar inte bara behöriga lärare utan även skickliga lärare, vilket nödvändigtvis inte är samma sak. Alla möjligheter behöver användas för att attrahera fler till läraryrket.
Förbundets övergripande synpunkter och sammanfattning - Friskolornas Riksförbund
 
Aktuell debatt
 
 
”Ställ om hela den svenska sjukvården”
Dagens sätt att finansiera och styra den svenska vården utgör i allt högre grad hinder för en nödvändig modernisering. 21 regioner försöker alla uppfinna hjulet på sitt håll – till orimligt hög kostnad, skriver Roger Molin.
Hög tid för starkare och mer samordnad statlig styrning - SvD
 
"Valfriheten tål en rättvis utvärdering"
Välfärdskommissionen ska utvärdera valfriheten i välfärden. Valfriheten tål att skärskådas. Men granskningen indikerar att det är valfriheten som är problemet.
Välfärdsföretagen eller företrädare för den idéburna välfärden finns dock inte representerade i kommissionen - Barometern
 
"400 000 fler patienter har listat sig på privat drivna vårdcentraler"
En kartläggning i tidningen Dagens Medicin visar att trenden de senaste fem åren är att allt fler patienter listar sig hos privat drivna vårdcentraler. En något stabilare läkarbemanning, som i sin tur ger kontinuitet för patienterna, kan vara huvudorsaken.
Ökat med 11 procent under de senaste fem åren - Vårdföretagarna
 
"Skolpengens omfattning måste få variera"
Ibland är att göra olika just det som skapar likvärdighet. Skolpengen illustrerar tydligt hur lokala förutsättningar måste få styra. Behoven hos en elev i Sorsele ser helt annorlunda ut än hos en elev i Vadstena.
Olika förutsättningar påverkar kostnaderna - SKR
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se