Stereotypa attityder mot politiker digitalt
Den 2 juni genomförs ett webbinarium för att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda. SKR och Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) har gjort en studie kring hur allmänheten pratar om politiker i digitala miljöer. Du får en redogörelse av vad du kan utsättas för på sociala medier inom ramen för det demokratiska samtalet.
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
 
Redovisa intäkter för politisk verksamhet
Alla politiska partier, sidoorganisationer, ledamöter och ersättare som under 2020 haft intäkter över 23 650 kronor ska intäktsredovisa till Kammarkollegiet. Sista dag att redovisa är den 1 juli 2021. Vid utebliven eller försenad redovisning riskerar man böter. Är du osäker på om du ska redovisa kan du göra ett test på Kammarkollegiets webbplats och få svar direkt.
Testa om du ska intäktsredovisa på Kammarkollegiets webbplats 
 
Ledarprogram för toppolitiker
Stöd i samarbete och arbetsfördelning mellan ledande politiker och chefer
För att uppnå det gemensamma uppdraget och öka genomslag och resultat av politiken behövs ett samarbete mellan politiker och chefer. Att styra och leda tillsammans kräver en strategi för samspelet.

Ett stödmaterial om att styra och leda bättre tillsammans, har vuxit fram utifrån erfarenheter som SKR har gjort genom workshops med både ordförande och direktörer från samma kommun eller region, processledning med främst kommunledningar samt genom Ledarprogrammet för toppolitiker. Materialet bygger på dessa erfarenhetskunskaper och den forskning, som SKR har tagit initiativ till inom området. Förhoppningen är att den ska vara ett stöd i ert gemensamma arbete.
STÖD FÖR ATT STYRA OCH LEDA bättre TILLSAMMANS
Toppolitikerprogrammet - ny start i höst
Programmet för toppolitiker är ett etablerat ledarprogram med fokus på att stärka dig i uppdraget att styra, leda och utveckla demokratin i kommunen eller i regionen.

Vi träffas fyra gånger, två dagar/tillfällen, med följande teman:
  • styrning och ledning
  • samspel och kommunikation
  • det politiska ledarskapet
  • demokrati och omvärlden
Programmet startar den 28 oktober och avslutas 8 april 2022. Sista anmälningsdag 15 september 2021. Vi genomför programmet utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och föreskrifter.
Läs mer och anmäl dig
Mentorprogrammet
Få stöd av en egen mentor under ett år som matchas med dig utifrån dina behov. Programmet bygger på att du och din mentor träffas eller har kontakt cirka en gång per månad. Fokus är på mentormötet och det är ingen gemensam samling.
 LÄS MER OM MENTORPROGRAMMET
 
Livesändning från Europadagen 2021
Välkommen att följa en livesändning som uppmärksammar Europadagen den 10 maj kl. 9.00–14.00 (Europadagen den 9 maj infaller i år på en söndag).

På tema demokrati och framtid uppmärksammas Europadagen genom fem webbinarier. EU:s framtidskonferens lanseras och en digital medborgardialog mellan ungdomar och EU-toppar genomförs. De politiska ungdomsförbunden debatterar sina EU-visioner på hälso-, klimat- och demokratiområdet. Dessutom förs ett samtal om hur demokratin mår idag, hur gränslös den inre marknaden ska vara och en utmärkelse till årets europé delas ut.

Medverkar gör bland andra Anders Knape, ordförande SKR, Andreas Norlén, Riksdagens talman, Hans Dahlgren, EU-minister och Ylva Johansson, EU-kommissionär.

LÄS MER PÅ EUROPADAGEN 2021
 
Nationell valkonferens 2021
SKR och Valmyndigheten bjuder dig som arbetar med valets genomförande in till en gemensam digital valkonferens den 21 september. Det kommer att bli en spännande dag med både föreläsningar och seminarier.

Syftet med konferensen är att skapa samsyn hos valadministrationen och ytterst bidra till kvalitet vid valen 2022. Konferensen skapar en plattform för att lyfta möjligheter och utmaningar för valets genomförande och ge ökad kunskap och inspiration. Tillsammans diskuterar vi de frågor som är mest aktuella i valsverige inför 2022, men även inför kommande val.


Utdrag ur programmet:
  • Vad är nytt inför valen 2022? Vilken utveckling ser vi för valen 2024 och 2026?
  • Digitala röstkort och röstlängder – Vad är på gång i Sverige och vad kan vi lära av våra nordiska grannar? 
  • Ökad fokus på säkerhetsfrågor – Vad krävs av valadministrationen
  • Standardisering och enhetlighet – Hur skapar vi en röstningsmiljö som alla känner igen?
  • Hur står sig det svenska valsystemet och det svenska valförfarandet internationellt - Vad fungerar bra och vad bör reformeras? 
Medverkande under dagen är representanter från Valmyndigheten och SKR, men även externa talare, bland andra talman Andreas Norlén, kultur- och demokratiminister Amanda Lind och valforskaren Henrik Ekengren Oscarsson.
ANMÄL DIG HÄR
 
Digitala möten i kommuner och regioner
 
SKR har tagit fram en rapport om hur politiska möten i kommuner och regioner genomfördes och fungerade under pandemiåret 2020.

Under vintern genomfördes en enkätundersökning som besvarats av 275 kommuner och 17 regioner, vilket ger en svarsfrekvens på 95 respektive 85 procent. Av de svarande har nio av tio fattat beslut som möjliggör digitala fullmäktigemöten och 69 procent av kommunerna och 76 procent av regionerna har genomfört digitala möten. 90 procent av kommunerna och 85 procent av regionerna anser att de digitala mötena har fungerat mycket eller ganska bra.

En av de stora utmaningarna, som lyfts i såväl SKR:s enkätundersökning som vid erfarenhetsseminarier, med digitala politiska möten är vad som krävs för att samtliga deltagare ska anses se och höra varandra enligt lagstiftningens mening.
 
SKR har tidigare i år hemställt hos regeringen att det finns ett akut behov av att förtydliga bestämmelserna för digitala politiska sammanträden. SKR anser bland annat att det bör räcka att ledamöterna kan följa det som är centralt för sammanträdet i ljud och bild samt att de kommunala och regionala organen själva får ta ställning till olika tillämpningsfrågor som kan uppkomma vid deltagande på distans.
 
Presidieträff om det demokratiska samtalet
SKR bjuder in till fullmäktiges presidiekonferens via det digitala verktyget Zoom. Webbinariet kommer att lyfta vikten av att värna det demokratiska samtalet och hur kommuner och regioner kan arbeta förebyggande mot hat och hot mot förtroendevalda.

Lyssna till Halmstads kommun som har ett tydligt arbete för att förebygga hot och hat mot förtroendevalda och hur fullmäktige utvecklat sitt arbete.

Finns det metoder som vi kan använda för att påverka det demokratiska samtalet i positiv riktning? Carl Heath, som var regeringens särskilda utredare för att värna det demokratiska samtalet, reflekterar kring sina erfarenheter i ämnet. Ta del av hur Karlstads kommun har arbetat för att stötta förtroendevalda genom bland annat utbildningar och checklistor.

Mer info och anmälan
 
Demokratiresan – en podcast om demokrati
Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen.

I Demokratiresans senaste avsnitt förs ett samtal om vikten av ett strategiskt kommunikationsstöd vid medborgardialog i komplexa frågor. Eskilstuna, som deltar i SKR:s nätverk för medborgardialog med fokus på trygghet, delar med sig av sina erfarenheter.

DEMOKRATIRESAN
 
 
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se