Nyheter från SKR
 
 
SKL Kommentus är nu Adda
Nu har SKL Kommentus bytt namn till Adda. De starka banden till ägarna Sveriges Kommuner och Regioner består, liksom målet att genom avtal och tjänster inom strategisk försörjning frigöra resurser till välfärden och bidra till ett hållbart samhälle.
Associerar till att addera värde och nytta
 
Den digitala utomlänsvården ökar
SKR har sammanställt data för den digitala utomlänsvården. Det som bland annat framkommer är att fler vårdgivare tillkommer som erbjuder digitala vårdtjänster nationellt.
En del i arbetet relaterat till utvecklingen av digitala vårdtjänster
 
Tillskott underlättar pandemihanteringen
De pandemirelaterade tillskotten i regeringens vårbudget är nödvändiga. Statsbidragen är dock tillfälliga och framåt krävs ökad framförhållning och långsiktiga planeringsförutsättningar.
Satsning på kombinationsutbildningar
 
Nytt avsnitt av Podcast Nära vård
Syftet med podden är att genom samtal om Nära vård fördjupa kunskapen men också att visa både på det som fungerar och det som är svårt med att ställa om.
Speglar den förändring som behövs i omställningen mot Nära vård
 
Positivt med fast omsorgskontakt inom hemtjänsten
SKR anser att alla som har hemtjänst oavsett ålder ska erbjudas en fast omsorgskontakt men att det inte måste vara en person med yrkestitel undersköterska som är kontakten.
Ökad trygghet och kontinuitet
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Översiktskurs i offentlig upphandling
En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 1 juni 2021 klockan 9:00-16:00
 
Förhandling och dialog vid upphandling av välfärdsteknik
SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik erbjuder kommuner att delta i en utbildningsserie om möjligheter och nyttan med att använda förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog inom upphandling av välfärdsteknik.
Onlinekurs under perioden 26 april 2021 – 1 juni 2021
 
Nytt från omvärlden
 
 
Analys av regelverket för tillståndsprövning
I rapporten redovisas den analys som IVO har genomfört och de förslag och slutsatser som myndigheten har kommit fram till. Av regeringsuppdraget framgår att IVO ska analysera regelverket för tillståndsprövning. Uppdraget inkluderar också att IVO ska analysera avgiftsnivåerna samt ge förslag på åtgärder för att förbättra tillståndsprövningen.
IVO lämnar följande förslag - IVO
 
Uppdrag att inrätta en arena för innovationsupphandling
I linje med Upphandlingsmyndighetens förslag om ett Program för klimatomställning genom upphandling skapas nu en innovationsupphandlingsarena som ska öka förutsättningarna för nationell och internationell samverkan för fler innovativa offentliga affärer som bidrar till samhällets utveckling.
Utveckling av resurseffektiv cirkulär ekonomi - Upphandlingsmyndigheten
 
Konkurrensverkets yttrande över betänkandet "En gemensam angelägenhet"
Konkurrensverket har yttrat sig över Jämlikhetskommissionens betänkande "En gemensam angelägenhet" som innehåller ett stort antal förslag på många olika områden. Vi har fokuserat på de förslag som närmast berör Konkurrensverkets uppdrag att verka för en effektiv konkurrens mellan företag och om ett effektivt utnyttjande av offentliga medel.
Avstyrker förslagen om en central granskningsfunktion för läromedel - Konkurrensverket
 
Innovationsupphandling minskade kommuners miljöpåverkan
Ystads, Skurups och Trelleborgs kommuner hade behov av att hitta ett sätt att dela, låna, hyra ut och sälja möbler, tjänster och anställningar, både inom kommunen och mellan kommuner. Därför gjorde man en gemensam innovationsupphandling som resulterade i en delningsplattform.
Inköpen har minskat och så också miljöpåverkan - Upphandlingsmyndigheten
 
Värna ekosystemet och mångfalden
Det är viktigt för en upphandlare att känna till Agenda 2030 som är ett viktigt redskap för att ställa relevanta hållbarhetskrav. Upphandling är centralt för att kunna nå målen i Agenda 2030.
Malin Möller fokuserar på målen 15 och 16 i Agenda 2030 - Inköpsrådet
 
Redo för kris med hjälp av strategisk upphandling
För att ha beredskap när en kris inträffar arbetar Måltidsservice strategiskt med upphandling. Måltidsservice upphandlar och levererar mat till skolor, äldreboenden med flera i Uppsala kommun. När covid-19 pandemin slog till var de väl förberedda och kunde utan problem fortsätta med sin verksamhet.
De har planerat beredskapen utifrån olika scenarier - Upphandlingsmyndigheten
 
Skyddet för visselblåsare stärks
Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss om genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Förslaget innebär att skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats förstärks ytterligare.
Krav på rapporteringskanaler för att visselblåsa - Regeringen
 
Statsstöd till regionala flygplatser
Upphandlingsmyndigheten har uppdaterat sin vägledning om flygplatsfinansiering under covid-19. Stödet adresserar vilka möjligheter kommuner och regioner har att bigra till flygplatsfinansiering under krisen, enligt statsstödsreglerna.
Möjligheter för regioner och kommuner att ge statsstöd - Upphandlingsmyndigheten
 
Det svenska välfärdsexperimentet
I en ny bok presenteras nationalekonomisk forskning om privatiseringen av svenska välfärdstjänster. Sverige är unikt i bemärkelsen att delar av den skattefinansierade välfärden drivs av privata, vinstdrivande bolag. Effekter och konsekvenser av svensk marknadsstyrning bland annat med avseende på kvalitet och produktivitet presenteras. Men välfärden är inte en marknad som andra och det finns flera aspekter att ta hänsyn till när man studerar de utmaningar som välfärden kommer att han framöver.
Nyhetsbrev 1/21 - Institutet för Näringslivsforskning
 
Styrmedel kan påskynda omställningen till cirkulär ekonomi
Delegationens årliga rapport presenterades på onsdagseftermiddagen av Åsa Domeij som även lämnade över den till miljö-och klimatminister Per Bolund. -Det här är bara början, försäkrade Per Bolund som uttryckte att han var extra glad för att näringlivet är mottagliga för en omställning.
Värdefullt med inspel från näringslivet - Delegationen för cirkulär ekonomi
 
Aktuell debatt
 
 
”Gör det olönsamt för friskolor att anlita obehöriga lärare”
Skolpengen påverkas inte av andelen obehöriga lärare. Det gör att en högre andel ökar friskolornas vinstmarginaler. Eftersom obehöriga lärare har lägre löner och kan anställas nästan helt utan risk för arbetsgivaren, är det inte konstigt att försöken att öka andelen behöriga lärare konsekvent misslyckats, skriver Johan Enfeldt, Lisa Pelling och German Bender.
Leder sällan till några ekonomiska konsekvenser - DN
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se