Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Äga avfall - en del av den cirkulära ekonomin SOU 2021:24
Utredningen om verksamheters kommunala avfall, Äga avfall- en del av den cirkulära ekonomin, SOU 2021:24, kallad Frivalsutredningen, har kommit med sitt betänkande. Frival handlar om att låta verksamheter själva välja vem som ska hämta och behandla det avfall som idag faller under det kommunala ansvaret.
 
Covid-19
Regeringen föreslår att tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs till och med den 30 september 2021. Kommuner, regioner och länsstyrelser föreslås få totalt 65,6 miljoner kronor för att utföra tillsyn i enlighet med lagen. Förslaget är just nu på remiss.
 
Miljömålspriset – Årets inspiratör
Nu har Naturvårdsverket gått ut med vilka som är nominerade till Årets inspiratör och omröstningen är öppen fram t.o.m. den 2 maj. Läs mer och rösta på din favorit här.
 
Vårbudgeten
Kommuner, regioner och länsstyrelser föreslås få 65 miljoner kronor för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Kommuner och regioner föreslås få cirka 60 miljoner till januari 2022 för det fortsatta uppdraget av Covid-19-lagen. Livsmedelsstrategin ska stärkas med 24 miljoner och likvärdighet och effektivitet i livsmedelskontrollen ska öka.

Länsstyrelserna föreslås få 20 miljoner för att samordna det regional klimatarbetet. 40 miljoner kronor ska stärka kunskapen om klimatets förändring och dess effekter samt samordning av arbetet med klimatanpassning.

Naturvårdsverket får 10 miljoner kronor för kunskapshöjande insatser kring nedskräpning. Havs- och vattenmyndigheten ges 10 miljoner för insatser kring strandstädning. Naturvårdsverket föreslås få ytterligare 10 miljoner kronor för skötsel och förvaltning av skyddad natur och insatser för friluftsliv.
Läs mer om 2021 års ekonomiska vårproposition här.
 
Dricksvatten
 
 
PFAS-dom i Ronneby kommun
Tingsrätten i Blekinge har dömt Ronneby Miljö & teknik för att det kommunala dricksvattnet förorenats med PFAS från Försvarsmaktens anläggningar. Läs mer om domen här.
 
Energi och klimat
 
En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden SOU 2021:21
Klimaträttsutredningen har lagt fram förslag som innebär att alla som tillämpar miljöbalken ska arbeta för att minimera klimatförändringarna. Genom att verksamhetsutövare och de som vidtar åtgärder själva ska föreslå och genomföra de åtgärder som behövs verkar miljöbalken även i förebyggande riktning. Utredningen ska arbeta vidare kring att underlätta för elnätsutbyggnad samt planering för transporteffektivt samhälle.
 
Förslag från den nationella elektrifieringsstrategin
Den nationella elektrifieringsstrategin har presenterat förslag på målbild och inriktning för det fortsatta arbetet med strategin, baserat på 12 punkter för en framgångsrik elektrifiering.
Resultatet från förstudien presenterades på ett digitalt intressentmöte den 30 mars. Propositionen Moderna tillståndsprocesser för elnät som syftar till att korta ledtider för utbyggnad är nu hos Lagrådet.
 
Uppdrag om lokal och regional klimatomställning
Regeringen har inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen uppdragit åt Länsstyrelsen i Uppsala län att med stöd av Naturvårdsverket och Statens energimyndighet ta fram underlag med analyser och förslag till styrmedel och andra åtgärder som bidrar till en lokal och regional klimatomställning i hela landet.
 
EU-konsultation om byggnaders energiprestanda
Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) är på konsultation från EU-kommissionen till 22 juni. Översynen är en del av renoveringsvågen för att fördubbla energirenoveringstakten till 2030. SKR avser att svara både själv och genom sina paraplyorganisationer CEMR och SGI Europe. Frågorna i konsultationen omfattar harmoniserade energikrav i nationella byggregler, minimikrav på byggnaders energiprestanda, kriterier för djuprenovering, definition av nollutsläppsbyggnader, renoveringsstrategier, livscykeldata och rapportering, klimatanpassning, elektromobilitet, indikator för smart readiness, energideklarationer, building renovation passports, renoveringskrav på offentliga byggnader, finansiering samt energifattigdom.
 
EU-förslag på gång kring energi och klimat
En ny version av EU:s ”Taxonomi för hållbara aktiviteter” för klimatmålen väntas från Kommissionen den 21 april. Flera av de tidigare förslagen för bioenergi, skog, vattenkraft, VA, byggnader och transporter var mycket problematiska för svenskt klimat- & miljöarbete, och i några fall väntas förbättringar och förenklingar. Förslaget är kraftigt omdebatterat.
Ett första förslag till Taxonomi för EU:s övriga 4 miljömål väntas på konsultation 25 juni-23 juli. I juni väntas Kommissionen presentera ett paket av förslag för att nå EU:s skärpta klimatmål för 2030 inom ”Fit for 55”. Bland annat väntas förslag till reviderade direktiv för förnybar energi (RED) och energieffektivitet (EED).
 
Klimatanpassning
 
 
IIIEE lanserar kunskapsportal för klimatomställning i städer
International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) har lanserat en ny webbportal för lärande om städer, hållbarhet, styrning och innovation. Portalen, ett initiativ av bland andra Viable Cities satsning Sharing Cities Sweden, samlar lärare och organisationer från hela världen för att dela kunskap för hållbar stadsutveckling. Portalen, City Futures Academy, erbjuder MOOCs (massive online open courses) som handlar om hur man driver förändringar i städer för en hållbar och klimatvänlig framtid. Exempel från Viable Cities finns med i kursmaterialet. Kurserna är gratis och öppna för alla.
 
Livsmedel
 
 
Hållbara livsmedelssystem
Jordbruksverket har presenterat regeringsuppdraget om hållbara livsmedelssystem. Läs rapporten här.
 
Tillsyn och kontroll
 
 
Nya bestämmelser om livsmedelsavgifter
Riksdag och regeringen har fattat beslut om ändringar i lagar och förordningar som påverkar hur kommunerna kan ta ut avgifter inom livsmedelskontrollen. Bland annat införs efterhandsdebitering och det nya begreppet annan offentlig verksamhet. SKR avser att lansera ett nytt underlag till taxebestämmelser och mall för beräkning av handläggningskostnad under tidig höst 2021. Se till att prenumerera på sidan för att inte missa ny information.
 
Konferenser och seminarier
 
 
SKR - Tillsyn & Taxor den 29 april
På Tillsyn & Taxor den 29 april är det återigen dags för frågestund om SKR:s taxeunderlag inom miljöbalken och livsmedelslagstiftningens områden. SKR:s sakkunnige Michael Öhlund kommer inledningsvis ha en presentation med fokus på avgiftsnivåer och därefter är det fritt fram att ställa frågor om våra underlag.
Mer information och anmälan
 
Grundkurs i klimatanpassning den 4-5 maj
Anmälan är öppen till vårens virtuella grundkurs. Först till kvarn samt max tre deltagare per organisation. SMHI har även sänt direktinbjudan till de på regionerna som de hade kontakt med i samband med undersökningen ifjol om regionernas arbete med klimatanpassning.
Mer information och anmälan hos SMHI
 
Miljömålsdagarna den 5-6 maj
Välkommen till årets digitala miljömålsdagar. Miljömålsdagarna är en viktig mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål, som beslutsfattare, miljöchefer, miljö- och hållbarhetsansvariga, strateger samt miljösamordnare. Temat för årets miljömålsdagar är livsmedel.
Mer information och anmälan hos Länsstyrelsen Södermanlands län
 
SKR - Vattenförsörjning i samhällsplaneringen den 7 maj
Välkomna till ett halvdagsseminarium om hur kommuner kan arbeta för att trygga vattenförsörjningen i ljuset av ett förändrat klimat.
Mer information och anmälan
 
SKR - Miljö- och hållbarhetsstrateger den 20 maj och 14 september
Vi bjuder in till ett nätverksmöte för miljö- och hållbarhetsstrateger i kommuner den 20 maj kl 9-11. Denna gång tar vi upp synergier och konflikter i Agenda 2030 målen samt de nya miljö- och klimatnyckeltalen på www.Kolada.se. Ingen kostnad. Välkomna!
Mer information och länk till mötet

Vår höstkonferens den 14 september blir en digital heldag! Vi återkommer med program och anmälningslänk senare i vår.
 
SKR - Agenda 2030 – hållbar utveckling tillsammans med näringslivet den 9 juni 
Hur kan kommunen och regionen stödja och samverka med näringslivet i Agenda 2030? Vilken roll kan näringslivsperspektivet spela i kommunens hållbarhetsarbete och vilken roll kan näringslivsfunktionen ta? 
Mer information och anmälan
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
 
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se