Senaste nytt från Gymnasieantagningen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
I Gymnasieantagningens nyhetsbrev samlar vi aktuella händelser och information som rör Gymnasieantagningen Storsthlm. I detta nummer kan du bland annat läsa om den preliminära antagningen, förändringar på ansökningswebben och hur sena val kommer att hanteras i Indra.
aktuellt
Högt tempo i antagningsarbetet!
 
Karin Soffiantini-Yildiz. Foto: Bengt Säll. 
Nu är det full fart, både hos oss på Gymnasieantagningen och ute på skolor och förvaltningar. Pandemin fortsätter att påverka skolan, vilket även får följder för antagningsarbetet. Till exempel ändras tidplanen för att ge skolorna mer tid till betygsimporten, ett beslut som har tagits i samråd med gymnasieantagningens styrgrupp. De förändrade datumen hittar ni längre ner i nyhetsbrevet.

Stabiliseringsprojektet av Indra fortgår, och snart tar vi nästa steg för att förbättra prestandan, tillgängligheten och stabiliteten. Alla förändringar under pågående antagningsperiod kan såklart upplevas som jobbiga, men det är nödvändiga åtgärder som kommer att leda till ett bättre antagningssystem, både för eleverna och för oss som arbetar i systemet.

Den som är uppmärksam ser att jag har en ny titel. Från och med den 1 april är jag verksamhetschef för gymnasieregionen på Storsthlm. Det innebär att uppdraget som chef för Gymnasieantagningens kansli knyts ihop med ansvaret för strategiska frågor som kopplar till den gemensamma gymnasieregionen. Det känns fantastiskt kul, spännande och lite svårt. Jag är så stolt att få fortsätta den här utvecklingsresan tillsammans med er och med Gymnasieantagningens medarbetare.

Karin Soffiantini-Yildiz
Verksamhetschef Gymnasieregionen
NYHETER I INDRA
Förändringar och nytt utseende på ansökningswebben
I december uppgraderades Gymnasieantagningens webbplats för att bli mer tillgänglig och lättanvänd. Nu har turen kommit till ansökningswebben i Indra, som får ett nytt utseende i samband med viktiga stabiliseringsåtgärder. 

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer höga krav på tillgänglighetsanpassning av webbplatser. Den nuvarande ansökningswebben i Indra lever dock inte upp till lagstiftningens krav, vilket innebär att den behöver ett ansiktslyft. Detta görs i samband med andra viktiga åtgärder i syfte att stabilisera Indra. Till exempel kommer ett "mellanlager" att skalas bort för att minska risken för överbelastning av systemet, något som är angeläget att åtgärda innan omvalsperioden stänger. Därför kommer uppgraderingen av ansökningswebben att ske antingen onsdagen den 5 eller 12 maj (besked om exakt datum kommer veckan innan).

I samband med uppgraderingen uppdateras även alla instruktioner och manualer på webben om hur eleverna ska göra. 

Välkommen på demo av nya ansökningswebben i Indra
När: Måndagen den 3 maj, kl. 10-10.30. 
Var: Microsoft Teams Live, inbjudan och länk skickas separat.
(Tillfället spelas in för dig som inte har möjlighet att vara med).
AKTUELLT
Ändrad tidplan för betygsimport
Tidplanen har justerats något för att underlätta för skolorna att klara kritiska uppgifter och beslut med anledning av pandemin. Eftersom elever också kan söka till gymnasieskolor utanför Storsthlms gymnasieregion, så följer betygsrapporteringen även de nationella rekommendationer som Sveriges Kommuner och Regioner har upprättat.

Nya datum:
Sista dag för import av slutbetyg årskurs 9: 14 juni (tidigare 11 juni).
Sista dag för import av sommarskolebetyg till slutantagningen: 18 juni (tidigare 17 juni).

Läs mer om betygsregistrering (Personalsidorna)
AKTUELLT
Resultat av preliminära antagningen
Torsdagen den 15 april publiceras de preliminära antagningsgränserna för eleverna samt antagningsstatistiken på Gymnasieantagningens webbplats. 

Den preliminära antagningen är en lägesrapport och visar sökande elever hur de ligger till i konkurrensen med andra sökande. 

På webben hittar du information som riktar sig till eleverna, bland annat en film som visar var man hittar sina poäng:

Information om den preliminära antagningen och instruktionsfilm (Elevsidorna)

Preliminär antagningsstatistik (Elevsidorna)

Vilka ingår i den preliminära antagningen?
Alla elever som söker till nationella program samt elever som söker till introduktionsprogram för grupp av elever.

Vilka ingår inte i den preliminära antagningen?
Elever som söker till utbildningar med särskilt antagningsförfarande ingår inte i den preliminära antagningen:
  • Introduktionsprogram som utformas för enskild elev
  • Sökande med utländska betyg
  • Sökande med särskilda omständigheter (så kallad Fri kvot)
  • Vissa International Baccalaureate, IB
  • Gymnasiesärskolan.
AKTUELLT
Mer om preliminär antagning för dig som är studie- och yrkesvägledare
Det finns smarta funktioner i Indra som du kan använda för att hålla koll på hur det går för dina elever. Nedan följer en länklista till våra bästa tips:

Preliminär antagning i Indra (Personalsidorna)
På personalsidorna hittar du övergripande information om den preliminära antagningen. Till exempel vad betyder alla statusmeddelanden? Och vad behöver eleverna tänka på när de ändrar sitt val?

Preliminärt antagningsresultat i listor (Indramanualen)
Preliminärantagningslistan visar utfallet av den preliminära antagningen. Listan är statisk och här hittar du alla dina elevers val, antagningsresultat och antagningspoäng. Kom ihåg att du kan exportera listan till Excel och filtrera på det du vill se.

Jobba med elevkortet i Indra (Personalsidorna)
Beroende på elevens gymnasieval och vilka ärenden som finns kring en elev kan det finnas diverse flikar i elevkortet med information, exempelvis "Prel. ant." och "Färdighetsprov".
AKTUELLT
Mer om preliminär antagning för gymnasieskolor och förvaltningar
Som mottagande gymnasieskola och förvaltning har du möjlighet att  se det preliminära antagningsresultatet i listor i Indra:
  • För gymnasieskolorna i vyn Antagning > Antagningsresultat preliminärt och i vyn Ansökan > Sökande till gymnasieskolan
  • För förvaltningen i vyn Elever > Sökande per kommun
Sökande per kommun (Indra-manualen)
Som förvaltning har du möjlighet att ta del av hemkommunens och skolkommunens elevers antagningsresultat.  

Fler planeringsverktyg för mottagande skolor (Nyhetsbrevet, 7 februari) 
I förra nyhetsbrevet gick vi igenom alla planeringsverktyg som mottagande skolor kan använda sig av, till exempel en lathund för hur du som huvudman tar fram antagningsstatistik efter den preliminära antagningen i Indra analys.
AKTUELLT
Omvalsperiod 15 april till och med 17 maj
Under omvalsperioden kan alla sökande elever lägga till, ta bort och ändra ordningen på sina val. Efter att omvalsperioden stänger den 17 maj räknas alla ändringar som sent inkomna val, det vill säga att eleven hamnar sist i kön oavsett sitt meritvärde.

Det är viktigt att eleverna under den här perioden går igenom sin ansökan noggrant, kontrollerar sina val och granskar hur de ligger till, samt gör ändringar om något behöver justeras i deras ansökan.

Nulägeslistan
Som studie- och yrkesvägledare kan du i realtid följa dina elevers ansökningar under omvalet via Nulägeslistan i Indra och i elevens elevkort under fliken "Ansökan". 
Nulägeslistan i Indra (Indramanualen)

Utbildningar som inte startar
Om eleven har sökt en utbildning som inte startar har de fått ett meddelande om detta via mejl och i Indra. Det är viktigt att eleven tar bort utbildningen från sin ansökan så att det inte påverkar elevens rangordning när valen prövas i slutantagningen. Som studie- och yrkesvägledare kan du se detta i kolumnen "Status" i nulägeslistan.
AKTUELLT
Talerätten - eleven bestämmer själv
Enligt Skollagen (29 kap 12 §) har den som fyllt 16 år rätt att själv föra sin talan vid ansökan till gymnasieskola. Det innebär att det är sökande elev själv som väljer och är ansvarig för sin ansökan.

Det innebär också att eleven har skyldighet att hålla sig informerad om vad som gäller rörande gymnasievalet. Denna rätt gäller även om den sökande inte har uppnått 16 års ålder.

 
ATT GÖRA I INDRA
Äntligen tillgänglighetsanpassade blanketter!
Nu är alla antagningsunderlag och mallar tillgänglighetsanpassade. Blanketterna finns både som ifyllningsbara Wordblanketter och PDF:er.

Utseendet och layouten har förändrats på blanketterna men innehållet är det samma, så blanketter som redan fyllts i och laddats upp i Indra gäller och behöver inte bytas ut.

Mallarna, det vill säga den överlämningsinformation som inte är antagningsunderlag samt målgruppsbeslut finns enbart som ifyllningsbara Wordblanketter. 

Blanketter (Personalsidorna)

Viktiga datum för uppladdning av blanketter i Indra:
 
 
 
5 maj: Blanketten för språkintroduktion ska laddas upp i Indra.

18 maj: Flera blanketter ska vara uppladdade i Indra: Särskilda skäl för förstahandsmottagande, Fri kvot/särskilda omständigheter, antagningsunderlag IM, särskilt behovsunderlag.

24 maj: Ansökan om dispens i engelska ska laddas upp i Indra.

3 juni: Blanketten för överlämningsinformation ska laddas upp.

Överlämningsinformationen blir synlig för mottagandeskola när eleverna antagits till sökt program. Tänk på att avlämnande skola vars elever söker utbildning i andra län, ska skicka antagningsunderlag och överlämningsinformation till det aktuella antagningskansliet. 

Information om landets antagningskanslier (Sveriges kommuner och regioner) 
NYHETER I INDRA
Ansökan om sent val görs direkt i Indra!
Det finns undantagsfall när elever måste göra en ändring i sin gymnasieansökan, eller en helt ny ansökan, efter att omvalsperioden har stängt. Från och med i år ska de göra ansökan om sent val direkt i Indra. 

Aktivera sent val
När eleverna loggar in på sin sida efter att ansökningswebben har stängt, kan de välja att aktivera funktionen "Sent val". Då möts de av en varning i form av en dialogruta som förklarar vad sent val innebär och vilka konsekvenser det kan få för deras ansökan. Eleven kommer bara kunna göra sent val under vissa perioder i Indra. Vi planerar att öppna för sent val i slutet av maj och återkommer med mer information då. 

Informera era elever!
Det är viktigt att informera era elever och deras vårdnadshavare om att ett sent val bara ska göras i undantagsfall. Ett sent val eller en sen ändring i ansökan, gör att eleven riskerar att hamna sist i kön för en gymnasieplats oavsett om de har högre meritpoäng. OBS! Även en ändrad ordning på valen räknas som ett sent val. 

Eleven ska kontakta SYV!
På webben uppmanar vi eleven att alltid kontakta sin studie- och yrkesvägledare eller Gymnasieantagningen innan de går vidare med sitt sena val. Det är viktigt att eleven får rådgivning om vad det sena valet innebär. 

Gör så här:
  • Eleven kan lägga till ett nytt sent val längst ner i ansökan. Då ändras inte den ursprungliga ansökan, och endast det nya valet räknas som sent inkommen. 
  • Eleven kan stryka ett val i sin ansökan. Det ligger då kvar som inaktivt, och på så sätt ändras inte ordningen på övriga val. 
Gör inte:
  • Ändra inte ordningen på elevens ursprungliga val, till exempel genom att flytta upp eller ner det nya valet eller ursprungliga val. Då ändras nämligen ordningen på alla val, och hela ansökan är förstörd och räknas som sent inkommen. 
Vilka elever har aktiverat funktionen sent val?
Som avlämnande skola ser du vilka elever som aktiverat funktionen sent val via "Nulägeslistan" och kolumnen "Senast ändrad". Som studie- och yrkesvägledare kan du bocka ur rutan "Sent ändringsval" i elevkortet under fliken "Kontaktuppgifter" om eleven inte vill gå vidare. 

Sent val (Elevsidorna)

Sent val (Personalsidorna)
ATT GÖRA I INDRA
Beslut som ska fattas i Indra
Från den 18 maj, efter omvalsperioden, kan beslutsfattare påbörja yttrande- och beslutshanteringen i Indra.

Hanteringen av yttrande ska ske skyndsamt så att mottagande kommun kan ta beslut och delge eleverna beslutet innan den slutliga antagningen.
Tänk på att många kommuner ute i landet har tidigare datum för den slutliga antagningen än vad Gymnasieantagningen Storsthlm har.

Beslutshantering (Personalsidorna)
ATT GÖRA I INDRA
Fler datum och uppgifter att hålla koll på!
15 april: Preliminär antagningspoäng visas och ansökan öppnar för omval.
 
17 maj: Omvalsperioden stänger.
 
18 maj: Sista dag att lägga in information om färdighetsprov.
 
18 maj:  Beslutshanteringen öppnar.

19 maj: Information om färdighetsprov skickas till eleverna.

1 juni: Sista dag att ladda upp LMA-kort och ange giltighetsdatum.

10 juni: Antagningsbesked skickas ut med post för sökande till Gymnasiesärskolan.

11 juni: Sista dag att registrera resultat från färdighetsprov.

11 juni: Sista dag för sökande till gymnasieingenjörsprogrammet att skicka in sitt examensbevis till Gymnasieantagningen.

14 juni: Sista dag att importera slutbetyg årskurs 9.

15 juni: Sista dag för skolorna att kontrollera importerade slutbetyg.

18 juni: Sista dag att importera sommarskolebetyg inför slutantagningen.

Alla viktiga datum (Personalsidorna)
AKTUELLT
Vad tycker eleverna om sin skola?
Den 15 april publiceras resultatet av årets elevenkät i år 2 på gymnasieskolorna i regionen. Här hittar du all information:

Totalrapport för länet (Storsthlms webbplats) 

Resultat per skola (Elevsidorna)
SUPPORT
Vanliga frågor och svar
Hittar du inte vad du letar efter på vår webbplats? Använd sökfunktionen och kom ihåg att filtrera resultatet på "Elev" och "Personal". 

Som default är resultatet filtrerat på "Elev". Vill du få upp innehållet på personalsidorna klickar du på "Personal". 

På vår webbplats hittar du även svaren på de vanligaste frågorna vi brukar få från elever och vårdnadshavare.

Frågor och svar (Elevsidorna)

Behöver du hjälp och support? Kontakta oss gärna.

Checklista för supportfrågor (Personalsidorna)
TILL SIST
Nästa nyhetsbrev kommer i juni!
Det sista nyhetsbrevet för det här antagningsåret kommer i juni. Då informerar vi om slutbetygshanteringen, slutantagningen, svarsregistreringen och reservantagningen.