Stöd för arbetet med digitalisering 
 
Digital omställning – mötesplats 22 april om kommunernas förutsättningar för digital utveckling inom samhällsbyggnadsområdet
Inom samhällsbyggnadsområdet pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att skapa en ny nationell infrastruktur för geodata. Kommunerna spelar en viktig roll i den nya infrastrukturen då man från och med 2022 åläggs att tillgängliggöra digital planinformation nationellt. Alla kommuner omfattas av omställningsarbetet och det finns ett stort värde i att lära av varandra. SKR startar därför en digital mötesplats med fokus på förutsättningar för digital omställning.
 
Under våren planerar vi för tre möten med start den 22 april. Då fokuserar vi på frågor om organisation och förankring. Varje mötesplats innehåller inspiration och lärande från andra men också möjligheter till fördjupade samtal. Mötesplatsen vänder sig till aktörer som på olika sätt arbetar för digital omställning inom de kommunala samhällsbyggnadsprocesserna. Mötesplatsen är kostnadsfri.
Ny rapport om digitala detaljplaner
SKR har tagit fram en vägledning för att stödja kommunerna i omställningsarbetet inför digitala detaljplaner. Rapporten går igenom vilka krav som kommer att ställas samt redovisar i olika checklistor vad som kan vara bra att göra och tänka på för att få eller skapa ett mervärde i den egna organisationen och i relation till invånarna.
 
SKR:s webbsända seminarier 
 
Välkommen att anmäla dig till vårens seminarier! All information uppdateras löpande här i vår kalender.
 
Nya lokaler – gökungen som äventyrar kvaliteten i välfärden
Välkommen till en lärande workshop om nyproduktion av välfärdsfastigheter och behovet av att radikalt ändra arbetssätt. Exempel presenteras från kommuner och privata aktörer. 
 • Datum: 15 april
 • Tid: 9.00 – 12.00
 • Kostnad: 500 kronor exklusive moms. 
 • Sista anmälningsdag: 8 april 2021
Läs mer och anmäl dig här 
 
Social bostadspolitik eller en politik så att alla kan bo bra
Hur bör en politik utformas och vilka åtgärder behövs så att alla kan få ett bra boende? Denna fråga diskuterar vi vid detta seminarium.
 • Datum: 29 april
 • Tid: 9.00 – 14.30
 • Kostnad: 2 300 kronor exklusive moms.
 • Målgrupp: Chefer, strateger, planerare/utredare i kommuner och regioner
 • Sista anmälningsdag: 28 april 
 
Regional utveckling 2021 
Den återkommande konferensen Regional utveckling har i år temat regionalt utvecklings- och tillväxtarbete kopplat till näringsliv och omställning. Konferensen är digital och arrangeras av SCB, Tillväxtverket och SKR. 
 • Datum: 5 maj
 • Tid: 9.30 – 15.30
 • Kostnad: 1 200 kronor exklusive moms.
 • Sista anmälningsdag: 29 april 
Läs mer och anmäl dig här 
 
Vattenförsörjning i samhällsplaneringen 
Välkomna till ett halvdagsseminarium om hur kommuner kan arbeta för att trygga vattenförsörjningen i ljuset av ett förändrat klimat.
 • Datum: 7 maj 2021
 • Tid: 9.00 – 12.00
 • Kostnad: 1 300 kronor exklusive moms.
 • Sista anmälningsdag: 5 maj 
Läs mer och anmäl dig här
 
PBL-taxa för bygglov och anmälan 
Ett seminarium för nya användare om SKR:s underlag för taxekonstruktion.
 • Datum: 3 juni
 • Tid: 13.00 - 16.00 (preliminärt) 
 • Kostnad: 1 300 kronor exklusive moms.
Mer information kommer!
 
Strandskyddet måste förändras i grunden
 
Strandskyddsutredningens slutbetänkande ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd” (SOU 2020:78) är ute på remiss fram till början av maj. SKR har yttrat sig om betänkandet. Läs de övergripande synpunkterna här. Hela SKR:s yttrande finns här
 
5G-nätet och fysisk planering
 
Nu har femte generationens mobilnät börjat byggas ut. SKR har därför sammanställt information kring kommunens roll inom fysisk planering kopplat till utbyggnaden av infrastrukturen för 5G och elektronisk kommunikation i stort. 
 
Du hittar bland annat svar på vanliga frågor om hur lovplikten ser ut för master och antenner, hur kommunerna kan arbeta strategiskt med 5G-utbyggnad och vilka verktyg kommunerna har för att samverka med operatörerna och skapa dialog kring samordning.
Läs mer här
 
Ny version av SKR:s underlag för geodata-taxa
 
För att kunna ta betalt för bland annat geodata behöver kommunen en taxa. Nu finns en ny version av SKR:s underlag för taxa för geodata-området. 
 
I betaversion 2 ingår underlag för att konstruera en taxa, stödmaterial och en redogörelse av de juridiska förutsättningarna för att kunna ta betalt för geodata och relaterade tjänster.
 
Handbok stöttar kommunernas arbete med krisberedskap
 
För att underlätta kommunernas arbete med krisberedskap tar MSB tillsammans med SKR fram en handbok där allt stöd samlas på ett och samma ställe. Hittills har tre kapitel publicerats om övergripande processer, dricksvatten och räddningstjänst. Nu kompletteras detta med:
 • IT
 • Fysisk planering
 • Skydd mot pågående dödligt våld i publik miljö
Handboken i kommunal krisberedskap hjälper kommuner att dra nytta av gjorda erfarenheter och kan vara ett stöd för dialog mellan beredskapssamordnare och verksamhetsansvariga. 
Ladda ner handboken här
 
Stöd från Boverket 
 
 
Webbseminarium: Nya regler för planbeskrivning till detaljplan
Den 1 januari 2021 kom nya föreskrifter och allmänna råd för planbeskrivningens innehåll och digitala funktionalitet. Reglerna påverkar alla som tar fram eller medverkar i framtagandet av detaljplaner. 
Den 15 april klockan 14.00-15.00 sänder Boverket ett webbseminarium om de nya reglerna.
Läs mer här
 
Ny krav på klimatdeklaration av byggnader
Regeringen planerar att införa krav på klimatdeklarationer vid uppförande av nya byggnader från 1 januari nästa år. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har.
Boverket samlar nu information om detta samt lanserar en klimatdatabas som stöd. 
 
Hur går det med regeringens mål för hållbar stadsutveckling?
 
Varje år tar Rådet för hållbara städer fram en rapport till regeringen med en redovisning av hur myndigheterna och organisationerna som ingår i Rådet ska samverka för att uppnå målen. Nu finns årets rapport publicerad.
 
Rådet för hållbara städer är ett forum bestående av elva statliga myndigheter samt SKR och länsstyrelsen. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling. Tillsammans har Rådet beslutat om en rad konkreta åtgärder som ska stärka kommunernas omställningsarbete. 
Läs mer här
 
Utlysning: Hur kan vi anpassa samhället till klimatförändringarna?
 
För att klimatanpassa städer och samhällens fysiska strukturer och den byggda miljön, inklusive grönytor, dagvatten och V/A infrastruktur behövs innovation och hållbara lösningar. Vi behöver planera och hitta kostnadseffektiva, flexibla metoder för att stärka resiliensen i befintlig och framtida bebyggelse och infrastruktur. Vinnova söker nu de som vill bidra i detta. Läs mer här
 
Utlysningen är en del av en gemensam satsning på klimatanpassning av byggd miljö mellan Vinnova och Formas. Satsningen består av två utlysningar där det går att ansöka för 2-åriga innovationsprojekt hos Vinnova med möjlighet till fortsatt finansiering och för 4-åriga forskningsprojekt via Formas. Läs mer om Formas utlysning
 
SMHI anordnar grundkurs i klimatanpassning 4-5 maj
 
Under två halvdagar får deltagarna kunskaper kring klimat, vad klimatanpassning är och varför det är viktigt. Praktiska tips för arbetet med klimatanpassning ingår, och värdefulla exempel från bland annat kommuner presenteras.
 
Klimatklivet – ansökningsperioder 2021
 
Klimatklivet ger investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Har du en idé om en åtgärd för att minska samhällets klimatpåverkan? Årets ansökningsperioder är i april, augusti/september och november.
Läs mer här
 
Ansvarig utgivare 
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se 
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se