Utvärdera din kommun med Kommunkompassen - några lediga tider kvar i höst!
 
Det finns fortfarande några lediga tider kvar för en Kommunkompass-utvärdering under hösten 2021!

Vilka förutsättningar har just er kommun för att hantera dagens och framtidens utmaningar?

Ta vara på chansen och gör en utvärdering om hur styrning, ledarskap och samverkan fungerar hos er. Som resultat får ni en rapport med utpekade styrkor och utvecklingsområden som fungerar som ett ypperligt underlag för att ta er styrning till nästa nivå. 
 
Ta del av Höganäs och deras utvecklingsresa med Kommunkompassen
Höganäs kommun har under de senaste åren gjort två utvärderingar och gjort en intressant utvecklingsresa däremellan. Ta del av Höganäs resa i ett videoklipp som redovisar deras resultat. Du kan också ta del av kommunens egen redovisning av förbättringar de gjort mellan de två utvärderingarna. Vill du istället läsa hela rapporterna, finns de och övriga kommuners rapporter tillgängliga på SKR:s hemsida.
 
SCB:s Medborgarundersökning 2021
 
Nu kan kommuner anmäla sig till SCB:s medborgarundersökning som genomförs hösten 2021. Medborgarundersökningen har fått en helt ny form och har utvecklats i samråd med SKR och deras nätverkskommuner.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Vad är de nöjda med och vad kan förbättras?

Sista dag för att beställa och skicka in kommunspecifika tilläggsfrågor, kommunspecifik enkätframsida, beställning av utökat urval och övriga tilläggsbeställningar är den 23 april. Sista dag för anmälan till standardundersökningen är den 8 juni.
 
 
Dags att anmäla sig till KKiK 2021!
 
Jämförelsenätverket Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) går in på sitt 16:e år!

Från och med i år kommer deltagande i KKiK och det nätverk som arbetet bedrivs inom endast omfatta kommuner som anmält sig och betalat avgift för deltagande. Kostanden är 4000 kronor per kommun, i enlighet med SKRs avgiftspolicy. I detta ingår nätverksarbetet, utveckling av KKiK, rapporter, stödmaterial, nyhetsbrev osv.
 
Hur går en anmälan till KKiK till?
Ni anmäler er genom att skicka en referenskod och kontaktuppgifterna till en referensperson, helst er kommuns projektledare för KKiK, som vi kan kontakta kring fakturering.

Sänd uppgifterna till Leif Eldås. 
 
Nästa projektledarträff är den 29 april 
För de kommuner som anmält sitt deltagande i KKiK är det projektledarträff den 29 april 13.00-16.00. Programmet kommer i huvudsak att fokusera på revidering av de tre mätområdena och dess nyckeltal, utifrån inkomna synpunkter och förslag på utveckling.
 
Nya nyckeltal för att analysera regionens effektivitet
 
Sedan tidigare har RKA tagit fram effektivitetsnyckeltal för kommuner. RKA har nu även lanserat nyckeltal som beskriver effektivitet för regioner med inriktning på hälso- och sjukvård. Nyckeltalen ligger i Koladas Jämföraren. På hemsidan finns även en vägledning för hur nyckeltalen ska användas. 
 
Lansering och genomgång av nyckeltalen - ta del av seminariet i efterhand
Nyckeltalen lanserades den 22 mars på ett digitalt seminarium. Delar av seminariet har spelats in och finns att se på RKA:s hemsida.
 
Matnyttiga seminarier inom Strategi för hälsa
 
Sveriges viktiga välfärdsverksamheter - skola, socialtjänst, vård och omsorg, hälso- och sjukvård behöver ledas, styras och samordnas för att främja hälsa och förebygga ohälsa för hela befolkningen. Detta genom att arbeta med gemensamma mål, arbetsmetoder och uppföljning av resultat. 

SKR gör under året ett antal webbsändningar för att förmedla inspiration och lärande om samverkan som gör skillnad. Här är några som ser särskilt spännande ut:
  • 11 maj kl.08:30 Våga satsa uppströms – hälsa som investering i utmanande tider.
Hur får kommuner och regioner kraft att satsa på mer förebyggande och hälsofrämjande arbete trots ett begränsat ekonomiskt utrymme och en pågående pandemi? Arrangeras gemensamt av Strategi för hälsa, Nära vård och Kraftsamling för psykisk hälsa i samband med att SKR släpper vårens ekonomirapport.
  • 23 september Analyskraft som gör skillnad
Hur kan kommuner och regioner omsätta kunskap om befolkningens hälsa på ett samlat och kraftfullt sätt? Representanter från kommuner och regioner medverkar tillsammans med SKR och Rådet för kommunala analyser (RKA).
Länk och ytterligare information läggs upp på hemsidan närmare tillfället.
 
Vill du veta mer om Strategi för hälsa?
Läs mer om Strategi för hälsa på SKR:s hemsida.
 
Visst är du medlem i vårt Nätverk för resultat?
 
SKR erbjuder dig möjlighet att delta i ett nätverk för att få stöd att utveckla styrningen i din kommun.

Nätverk för resultat riktar sig främst till dig som arbetar på ledningsnivå och är controller eller kvalitetsstrateg. I nätverket får du möjlighet att tillsammans med SKR och andra kommuner diskutera och jobba tillsammans med aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning med fokus på att styra för resultat.
 
Inte medlem i nätverket idag men vill bli det?
 
 
Rapporter från omvärlden
 
Integrering av  Agenda 2030-målen i styrning
Sara Gustafsson, bitr. professor på Linköpings universitet och föreståndare på Centrum för kommunstrategiska studier har gjort en studie kring hur de globala Agenda 2030 målen har integrerats i Växjö kommuns styrning.  
 
Förebyggande arbete riktat till unga sparar miljoner åt kommunerna
Sedan 2019 har Länsstyrelsen Stockholm på uppdrag av regeringen arbetat för att förbättra förutsättningarna för främjande och förebyggande arbete. I samband med detta har Uppsala universitet, på uppdrag av Länsstyrelsen, gjort en samhällsekonomisk utvärdering av det främjande och förebyggande arbetet i Norrtälje respektive Botkyrka kommun.
 
Redaktör

Linda Nordberg
linda.nordberg@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se