Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om pågående FoU-projekt och samarbeten, kurser och arrangemang, mer från SKR samt några axplock från omvärlden.
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
Vad händer i EnOff-projektet?
 
EU-finansierade projektet Energieffektivisering i offentlig sektor – EnOff – vill öka samarbetet mellan offentlig sektor och näringslivet i Östra Mellansverige för att ställa krav på energieffektiviseringar i upphandlingar.

Kvinnorna som leder energiomställningen
En jämställd bransch skapar enligt forskning mer lönsamma företag och bättre arbetsklimat. Ändå är energi- och installationsbranschen allt annat än jämställd. Enligt statistik från 2018 (Installatörsföretagen) är andelen kvinnor som jobbar som VVS-montörer eller elinstallatörer knappt 2 %. På ingenjörsprogrammet i energiteknik på Mälardalens högskola är bara 18 % av studenterna kvinnor.

Läs intervju med Katarina Härner,fastighetschef i Enköpings kommun som berättar om hur det är att arbeta som kvinna inom det offentliga i fastighetsbranschen.
Intervju med Katarina Härner

Ny möjlighet att delta i EnOff-webbinarium Energieffektivisering i offentlig sektor
Den 14 april välkomnar EnOff-projektet kommuner och regioner i Östra Mellansverige till ett nytt kostnadsfritt webbinarium om EnOff-modellen – en modell för upphandling av energieffektiviseringsprojekt inom offentlig sektor.
Läs mer och anmäl dig på Energikontoret i Mälardalens webbplats
 
Kurser och arrangemang
 
 
KTH-kurs Fastighetsföretagande i offentlig sektor inställd
Kursen Fastighetsföretagande i offentlig sektor som skulle ha genomförts under hösten 2021 är tyvärr inställd på grund av sjukdom. Ny kursomgång planeras under år 2022.
 
Mer från SKR
 
 
SKL Kommentus byter namn till Adda
I vår byter SKL Kommentus namn till Adda. De starka banden till ägaren Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) består, liksom målet att genom avtal och tjänster inom strategisk försörjning frigöra resurser till välfärden och bidra till ett hållbart samhälle.
Läs mer på SKL Kommentus webbplats
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Fortsatt kompetensbrist inom fastighetsbranschen
Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU, har genomfört en undersökning bland sina medlemmar där de frågat hur rekryteringsbehovet ser ut på fem års sikt. Undersökningen visar att rekryteringsbehovet är stort även om det bedöms något mindre än när en liknande undersökning gjordes 2019.
Läs mer och ladda ner rapporten på FU:s webbplats
Rapporter från Belok
 
Belok-förstudie angående gröna hyresavtal
Under 2020 har Belok genomfört en förstudie för att ta reda på hur Grönt hyresavtal och företagens miljöcertifieringar kan samverka och underlätta i hållbarhetsarbetet. Förstudien fokuserade även på möjligheter kring incitamentsavtal och utveckling av Grönt hyresavtal som passar väl för livsmedelslokaler.
Förstudien är nu klar och finns att läsa på Beloks webbplats

Smarta stadsdelar
För att öka kunskapsläget och bana väg för samverkan mellan smart teknik och smarta tjänster för hållbar utveckling har Belok genomfört en förstudie avseende smarta stadsdelar. I förstudien redogörs bland annat för några olika plattformar, verktyg, goda exempel, erfarenheter, affärsmodeller, hinder, lösningar samt förslag på följeforskning kopplat till smarta stadsdelar.
Läs mer och ladda ner förstudien på Beloks webbplats
Möjlighet att söka stöd i Klimatklivet
Naturvårdsverket har samlat information som ska stödja den som vill söka stöd i Klimatklivet. Information finns exempelvis om vad som ska finnas med i ansökan, lönsamhetskalkyl samt mall för att beräkna utsläppsminskningar.
Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

Vilken effekt ger det att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling?
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en modell där det går att räkna på vad den samhällsekonomiska effekten kan bli när en individ får sysselsättning genom ett offentligt kontrakt.
Läs mer och använd kalkylatorn på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Handbok i kommunal krisberedskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, håller på att ta fram en handbok i kommunal krisberedskap. Handboken vänder sig till alla som arbetar med krisberedskap eller inom verksamheter som alltid behöver fungera - som skola, vård och omsorg, dricksvatten och renhållning.
Färdiga delar är:
  • Övergripande processer
  • Dricksvatten
  • Räddningstjänsten
  • Fysisk planering
  • IT
  • Skydd mot pågående dödligt våld i publik miljö
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

Branschdagarna 11-12 maj 2021- Information och anmälan

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se