Nyheter från SKR
 
 
Positivt med fast omsorgskontakt inom hemtjänsten
SKR anser att alla som har hemtjänst oavsett ålder ska erbjudas en fast omsorgskontakt men att det inte måste vara en person med yrkestitel undersköterska som är kontakten.
Fast omsorgskontakt innebär ökad trygghet
 
Automatiserat beslutsfattande behövs i välfärden
SKR välkomnar förslaget som öppnar upp för automatiserat beslutsfattande i kommuner och regioner, i det nu överlämnade betänkandet till regeringen. Men bör inte användas när beslutet handlar om upphandling.
Minskade kostnader och kortare väntetider
 
Rekordhögt förtroende för sjukvården är ett kvitto
Förtroendet för sjukvården har aldrig varit som högt som nu enligt senaste Förtroendebarometern. Ändå hörs röster i debatten om att ett förstatligande vore att föredra. En slutsats som rimmar illa.
Förbättringar med RKA:s nyckeltal
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Översiktskurs i offentlig upphandling
En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 16 april 9.00 - 16.00
 
Konkurrenspräglad dialog vid upphandling av välfärdsteknik
SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik erbjuder kommuner att delta i en utbildningsserie om möjligheter och nyttan med att använda förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog inom upphandling av välfärdsteknik.
Välkommen 13 april 13.00 - 16.00
 
Nytt från omvärlden
 
 
Region Sörmland skärper definitionen av digital vård
Region Sörmland definierar tydligare vad digital vårdkontakt innebär , ersättning ska endast ges för kvalificerad vård, ej rådgivning. Den nya definitionen inkluderar textbaserad kommunikation som sker med säker inloggning, vilket innebär att vårdkontakt via chatt också kommer att omfattas av patientavgiften 100 kronor.
Förändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 - Region Sörmland
 
Dataskydd och upphandlade avtal
Skyddet för personlig information och den personliga integriteten är en aspekt av informationssäkerhet vid upphandlade avtal. I den fjärde delen i serien om upphandling och informationssäkerhet går Martin Brinnen och Magnus Ehn, Advokatfirman Kahn Pedersen, igenom hur myndigheter, utifrån GDPR, bör arbeta med personuppgifter.
Glöm inte dataskyddsombudet och konsekvensbedömningar - Inköpsrådet
 
Konkurrensverket ifrågasätter behovet av tillsyn av auktorisationssystem
Konkurrensverket har yttrat sig över promemorian "Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post". Konkurrensverket har inga invändningar mot att den nuvarande lagen ersätts av en ny lag utan koppling till upphandlingsreglerna, men ifrågasätter om det finns behov av den föreslagna tillsynen.
Fortsätta att fungera som ett valfrihetssystem enligt LOV - Konkurrensverket
 
Vad har IVO sett 2020?
Nu har IVO:s regeringsrapport ”Vad har IVO sett 2020?”överlämnats. Här redogör IVO för de viktigaste iakttagelserna från tillsyn och tillståndsverksamhet. Under 2020 utgjorde vård och omsorg av äldre personer det enskilt största riskområdet.
Lägstanivån för låg i vård och behandling av boende på äldreboenden - IVO
 
Fyra åtalas i den skånska IT-affären med Vårdexpressen
Fyra personer åtalas för mutbrott och oegentligheter i samband med Region Skånes upphandling av IT-systemet Vårdexpressen. Bland annat ska anställda i regionen haft hemlig kontakt med en ledande person på företaget under upphandlingen.
Kan också ha inneburit risker för patienterna - Läkartidningen
 
Högre beloppsgräns för efterannonsering efterfrågas
Upphandlingsmyndigehten välkomnar förslaget om en nedre beloppsgräns för efterannonsering under tröskelvärdena. Men man skulle hellre se en högre gräns än den som föreslås.
Efterlyser sanktionsmöjligheter vid underlåtenhet att efterannonsera - Upphandlingsmyndigheten
 
Vården ur befolkningens perspektiv 2020
Vårdanalys har undersökt hur befolkningen i Sverige anser att hälso- och sjukvården fungerar och jämfört med svaren från befolkningen i tio andra länder. Syftet med undersökningen är att identifiera förbättringsområden i svensk hälso- och sjukvård ur befolkningens och patienternas perspektiv.
En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder - Vårdanalys
 
Känslig upphandling blir säkrare
Aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet måste ingå säkerhetsskyddsavtal med sina leverantörer. Det som anses vara olämpliga förfaranden kan stoppas. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.
Utökade befogenheter att stoppa såväl planerade som pågående olämpliga förfaranden - Upphandling 24
 
Stärkt krisberedskap inom hälso- och sjukvården
Regeringen ger Socialstyrelsen tre uppdrag för att utveckla och stärka hälso- och sjukvårdens kapacitet vid kris och krig. Det handlar bland annat om att effektivisera resursutnyttjande, bidra till att förbättra regionernas beredskapsplanering samt att ta fram nationella övningsplaner. Överenskommelse med SKR om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar - Regeringen
 
Aktuell debatt
 
 
"Lena Micko – det är dags att reformera välfärdssystemet"
En proposition om idéburen välfärd ska läggas fram i maj. Nysta uppmanar regeringen att förändra spelplanen till förmån för de icke-vinstdrivande idéburna aktörerna.
Det är dags för en ny stor reform av välfärdssystemet - Altinget
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se