Välkommen till Demokratidagarna 2021
SKR bjuder in till Demokratidagarna den 14-15 april 2021. I år genomförs konferensen digitalt över två halvdagar med start den 14 april kl. 9.00.
 
Här kan du lyssna till bland annat SKR:s ordförande Anders Knape, kultur- och demokratiminister Amanda Lind, civilminister Lena Micko, politiske redaktören Anna Dahlberg, journalisten Ginna Lindberg, Valmyndighetens Anna Nyqvist, forskarna Gissur Erlingsson, Jan Teorell och Sebastian Bay samt historikern Gunnar Wetterberg.
 
Utöver gemensamt program kan du välja att ta del av tolv olika seminarier på teman som demokratiutveckling, medborgardialog, mänskliga rättigheter, politiskt ledarskap, revison m.m.
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
 
Välkomna till Mänskliga Rättighetsdagarna
Kommuner och regioner har en viktig roll när det gäller att säkerställa de mänskliga rättigheterna i Sverige. Alla de olika uppdragen, som välfärdsaktör, demokratisk arena och arbetsgivare, kan på olika sätt kopplas till mänskliga rättigheter.

För att uppmärksamma kommuner och regioners arbete och sprida kunskap och erfarenheter är SKR för tionde året i rad en av medarrangörerna av Mänskliga Rättighetsdagarna, som är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. 

Temat för den digitala konferens som genomförs 19-21 april 2021 är ”Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?”. Flera kommuner och regioner arrangerar seminarier och SKR arrangerar tre seminarier:
  • Barnhälsovården och lokalsamhället – vad gör vi tillsammans?
  • Hur kan kommuner och regioner stärka nationella minoriteter?
  • Lokala samhällskontrakt för rättigheter och skyldigheter
Mer information och anmälan
 
Ledarprogram för toppolitiker våren 2021
Styra och leda i förändring
Ett fördjupningsprogram för dig som önskar verktyg för att leda långsiktiga komplexa förändringar. Kanske har du ett behov av att tänka nytt för att hantera utmaningarna efter pandemin samt bygga vidare på den positiva förändringskraften som skapats? Utvecklingen i din region eller kommun är den röda tråden i programmet.

Deltagarna ses vid tre tillfällen (två dagar/tillfälle) med följande teman:
  • hantera utmaningar och leda utveckling
  • uppnå resultat och effektivitet 
  • skapa delaktighet.
Programmet startar 20-21 maj 2021 och genomförs utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och föreskrifter. Sista anmälningsdag 15 april 2021.
Mer information och anmälan
Mentorprogrammet
Få stöd av en egen mentor under ett år. Programmet bygger på att du och din mentor träffas eller har kontakt cirka en gång per månad. Programmet pågår kontinuerligt och det tillkommer hela tiden nya toppolitiker som vill ha en mentor.
 LÄS MER OM MENTORPROGRAMMET
 
Styra och leda bättre tillsammans 
För att uppnå det gemensamma uppdraget och öka genomslag och resultat av politiken behövs ett samarbete mellan politiker och chefer. Att styra och leda tillsammans kräver en strategi för samspelet.

Ett stödmaterial om att styra och leda bättre tillsammans, har växt fram utifrån erfarenheter som SKR har gjort genom workshops med både ordförande och direktörer från samma kommun eller region, processledning med främst kommunledningar samt genom Ledarprogrammet för toppolitiker. Materialet bygger på dessa erfarenhetskunskaper och den forskning, som SKR har tagit initiativ till inom området. Förhoppningen är att den ska vara ett stöd i ert gemensamma arbete.

Läs mer
 
En revision som skapar trygghet och nytta
Revisionen i kommuner och regioner har en viktig roll att skapa insyn och möjliggöra ansvarsutkrävande. Men revisionen har fler syften än så. Revisionens granskning skapar trygghet eftersom den kan ge ett kvitto på hur väl rutiner och processer fungerar. Revisionen skapar också nytta genom att bidra till ett lärande och en positiv utvecklig i verksamheten.

Välkomna till en digital konferens den 20 april om kommunal revision som tar upp ämnen som granskning i Corona-tider, revisionens roll i att förebygga välfärdsbrottslighet och ny standard för granskning av kommunala räkenskaper.

Mer information och anmälan
 
Insamling om politikernas trygghet
 
Brottsförebyggande rådet (Brå) genomför vartannat år Politikernas trygghetsundersökning (PTU) på uppdrag av regeringen. Undersökningen vänder sig till alla ordinarie ledamöter i kommun- och regionfullmäktige samt riksdag, och handlar om förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld under 2020.

Föregående undersökning visade att var tredje förtroendevald utsattes för trakasserier, hot och våld under valåret 2018, och att utsattheten ökat över tid.
För att resultaten ska ge en så sann bild som möjligt av de förtroendevaldas situation är det viktigt att så många som möjligt deltar i undersökningen, oavsett om man varit utsatt eller inte. Resultaten används som kunskapsunderlag för att förhindra och hantera incidenter mot förtroendevalda.

Datainsamlingen avslutas den 30 april. Resultaten kommer att presenteras i en rapport som publiceras i oktober.
 
Inspiration samverkan med civilsamhället
I Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF:s, nya rapporter ”Regionerna och civilsamhället - stöd och samverkan” och ”Samverkan mellan kommun och civilsamhälle - en inspirationsrapport med exempel från sex kommuner” hittar lyfts exempel på hur kommuner och regioner arbetar med samverkan med civilsamhället.
Ta del av rapporterna
MUCF har även tillsammans med representanter för civilsamhället och offentlig sektor tagit fram en modell för samverkansprocess.
Läs mer om samverkansmodellen
 
Lokal demokrati i kommuner och regioner
SCB publicerar nu resultat från 2020 års undersökning om den lokala demokratin i kommuner och regioner. Det är femte mandatperioden som SCB genomför undersökningen där totalt 247 kommuner samt 16 regioner deltog.

I undersökningen om den lokala demokratin i kommuner och regioner undersöker SCB vilka möjligheter medborgarna har att påverka mellan valen. Även uppgifter om bland annat nämndorganisation, trygghetsarbete för de förtroendevalda, revision och samhällsinformation ingår i resultaten.
LÄS MER OM UNDERSÖKNINGEN
 
Demokratiresan – en podcast om demokrati
Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen.

I Demokratiresans senaste avsnitt görs en internationell utblick. Samtalet handlar om vad som händer inom medborgardialog och medborgarbudget i Portugal och Skottland. Hur har de processerna påverkats av det pandemi-år som varit?

DEMOKRATIRESAN
 
 
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se