Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Avfall
 
 
Ordning och reda på avfallet
Miljödepartement har tagit fram en promemoria M 2021/00207 med förslag på skärpningar och ändringar inom avfallsområdet ”Ordning och reda på avfallet. Det är möjligt att inkomma med synpunkter innan den 14 maj. Aktuella remissinstanser.
 
Tillsyn och kontroll
 
 
Material i kontakt med livsmedel
webbmötet Tillsyn & Taxor den 25 mars fokuserar vi på det nya kontrollområdet Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Kommunerna föreslås få kontrollansvaret för företag som bedriver tillverkning, förädling och distribution av den här typen av material och produkter. 
Läs Livsmedelsverkets nyhetsartikel om det nya kontrollområdet
 
Nationell strategi för miljöbalkstillsyn
Fokusområdena för den nationella strategin för miljöbalkstillsynen är nu klara. Du som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken är nu välkommen att ge inspel kring lämpliga tillsynsaktiviteter, vilket stöd som behövs för respektive fokusområde och hur dessa skulle kunna följas upp. Parallellt söker de tillvägledande centrala myndigheterna synpunkter på era behov av tillsynsvägledning inför tillsynsvägledningsplanerna. Ni är välkomna att lämna era inspel och synpunkter via länken från och med den 22 mars.
 
Energi och klimat
 
Vägledning för kartläggning av klimatpåverkande utsläpp
Inom arbetet med den nationella färdplanen för en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045 har Byggföretagen tagit fram en vägledning för företag att kartlägga och beräkna sina utsläpp. Denna kan ge stöd även till kommuner och regioner i avsaknad av nationell standard och presentation av emissionsfaktorer på uppdrag av någon statlig myndighet. SKR ser positivt på att Byggföretagen tagit fram detta. Ett problem är dock om bokförings­perspektivet för redovisning också ligger till grund för investeringsbeslut. Då favoriseras elbaserade lösningar och underskattas värdet av energieffektivisering i det nordeuropeiska elsystemet. Frågan diskuteras närmare i en tidigare SKR rapport Klimatkonsekvenser av energilösningar.
 
Krav på Individuell mätning och debitering för flerbostadshus
Från 1 juli 2021 finns krav på flerbostadshusen med högst energianvändning att installera individuell mätning och debitering (IMD) för värme eller att som alternativ visa att detta inte är lönsamt eller att energieffektivisera. Material som delvis riktar sig till fastighetsägare finns från den utbildning för energi- och klimatrådgivare som genomförts av Energimyndigheten och Boverket.
Kommunernas byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet. Boverket jobbar på vägledning till BN.
 
Boverkets vägledning om klimatdeklarationer
Lag om krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader, föreslås gälla från januari 2022. Den innebär att byggherren måste redovisa byggnadens klimatpåverkan innan kommunen kan meddela slutbesked. Boverket förklarar nu lagförslaget och ger mer information på boverket.se.
 
Proposition om elnätsutbyggnad 23 mars
Proposition för att korta ledtider för elnätsutbyggnaden väntas 23 mars, utifrån Energimarkandsinspektionen rapport om kapacitetsutmaningen i elnäten och SOU om Modernare tillståndsprocesser från 2019. Förslaget kan även ses i relation till den nationella elektrifieringsstrategin.
 
Klimatklivet – ansökningsperioder 2021
Klimatklivet ger investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Har du en idé om en åtgärd för att minska samhällets klimatpåverkan? Årets ansökningsperioder är i april, augusti/september och november.
Mer information finns på Naturvårdsverkets webbsida.
 
Utvecklingen av energisystemet från Energiföretagen, NEPP och Värmemarknad Sverige
Energiföretagen har presenterat tidslinjer för att konkretisera omställningen till nettonollutsläpp 2045,  "Färdplan Energi - Dags för en fossilfri omstart".

Forskningsprojektet NEPP, lyfter att Sverige behöver investera runt 1000 miljarder kronor i elnät och elproduktion till 2050, vilket kommer att förstärka målkonflikter och behov av ansvar. Se rapporter om eleffekt, investeringsvilja i kraftproduktion, vägval etc.

Forsknings- och samarbetsprojektet Värmemarknad Sverige har fått ny hemsida. Nyare bidrag omfattar ett PM om hur den svenska värmemarknaden kan påverkas av den nya EU-taxonomin och ett resultatblad om drivkrafter för investeringar i förnybar elproduktion samt arbete för att minska plast till energiåtervinning.
 
Hållbarhet
 
 
Kommunerna arbete med biologisk mångfald
IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket kartlagt kommunernas arbete med biologisk mångfald. Kartläggningen visar att det är en stor stor variation både i det strategiska arbetet och när det gäller specifika åtgärder.
 
Klimatanpassning
 
 
Hur kan vi anpassa samhället till klimatförändringarna?
En av de stora utmaningarna vi står inför är att anpassa samhället till de klimatförändringar som redan sker och förväntas förvärras med ett förändrat klimat. En gemensam satsning på klimatanpassning av byggd miljö utlyses av Vinnova och Formas med start den 31 mars. Satsningen består av två utlysningar där det går att ansöka om medel för forskningsprojekt från Formas och innovationsprojekt från Vinnova.
Mer information om Vinnovas erbjudande
Mer information om Formas erbjudande
 
Konferenser och seminarier
 
 
SKR - Årshjulet – om taxearbete för kommunala miljökontor 19 mars
Temat för konferensen är att belysa vilka viktiga hållpunkter som finns under året och illustrera hur årshjulet ser ut för det kommunala taxearbetet. Hur kan kommuner undvika att börja för sent med taxeprocessen, skapa acceptans och förståelse för taxan samt undvika vanliga misstag? Vad innebär det egentligen att förankra och kommunicera taxan på ett bra sätt med politiken? Var med och lyssna till SKR:s experter och representanter från kommuner som delar med sig av sina erfarenheter. SKR redogör också kort för vad som händer kring den aktuella frågan om efterhandsdebitering. Vad händer på nationell nivå och vad behöver kommunerna tänka på.
Mer information och anmälan
 
Hållbar konsumtion – Kommuner och regioners väg till Agenda 2030 den 30 mars
Om nio år ska de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 vara uppfyllda. Kommuner och regioner har en viktig roll i att Sverige ska kunna uppnå målen. Fairtrade Sverige bjuder in till en digital konferens, utan kostnad, den 30 mars kl. 09.00 - 12.00 med särskilt fokus på Hållbar konsumtion och produktion. Sista anmälningsdag är den 25 mars.
Mer information och anmälan
 
SKR - Miljö- och hållbarhetsstrateger den 20 maj och 14 september
Vi bjuder in till ett nätverksmöte för alla miljö- och hållbarhetsstrateger den 20 maj kl 09.00 - 11.00 kring aktuella frågor. Boka redan nu i almanackan. Vår höstkonferens bli den 14 september – en heldag! Allt blir digitalt! Välkomna! Vi återkommer med program och anmälningslänkar senare i vår.
 
Grundkurs i klimatanpassning 4-5 maj
Anmälan är öppen till vårens virtuella grundkurs. Först till kvarn samt max tre deltagare per organisation. SMHI har även sänt direktinbjudan till de på regionerna som de hade kontakt med i samband med undersökningen ifjol om regionernas arbete med klimatanpassning.
Mer information och anmälan hos SMHI
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
 
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se