Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om slutförda och pågående FoU-projekt och samarbeten, kurser och arrangemang, inspirerande exempel från medlem, mer från SKR samt några axplock från omvärlden.
 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Ny rapport från Chalmers Centrum för vårdens arkitektur: Framtidens vårdbyggnadsstruktur
Fastighetsrådet har finansierat Chalmers Centrum för vårdens arkitektkurs (CVA) arbete med rapporten Framtidens vårdbyggnadsstruktur. Studien fokuserar på hur behoven och utformningen av hälso- och sjukvårdens fastigheter förändras i takt med att vården ställer om till vård närmare patienterna, Nära vård.
Läs och ladda ner rapporten på CVA:s webbplats
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Nytt projekt: Fastighetssystem – säkerhets- och informationssäkerhetskrav, risker och åtgärder
Samarbetet Offentliga fastigheter har initierat och fattat beslut om genomförande av projektet Fastighetssystem – säkerhets- och informationssäkerhetskrav. Syftet med projektet är att stödja offentliga fastighetsägare i arbetet med informationshantering i olika fastighetssystem.

I projektet ingår presentation av en praktisk metod för att hantera ökade säkerhets- och informationssäkerhetskrav i fastighetssystem genom en processorienterad informationskartläggning. Projektet belyser även fysisk säkerhet (tillgänglighet och åtkomst till nätverk), organisatoriska och personella frågor samt informationssäkerhet (tillträde till information).
Projektet planeras starta i april 2021 och vara slutfört våren 2022.

Efterlysning: Vi efterlyser deltagare till en referensgrupp för projektet. Medlemmar i Offentliga fastigheter, d.v.s. deltagare i statliga Samverkansforum, alla regioner och de kommuner som är medlemmar i Kommunfonden, FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, är välkomna att meddela sitt intresse. Ett par digitala referensgruppsmöten planeras.

Kontakta projektledare Bo Baudin, bo.baudin@skr.se om du är intresserad av att delta.

Inbjudan till granskning: FoU-projekt Pilot stödmaterial för krav på digitala leveranser
FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor (Kommunfonden) har under perioden 2019-2021 arbetat fram ett stödmaterial innehållande principer och förslag till kravställning och hantering av fastighetsinformation ur ett livscykelperspektiv.

Arbetet har bedrivits parallellt och i samverkan med projektet ”Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö”- Ett strategiskt projekt inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Projektets resultat kommer att publiceras och presenteras i samband med Kommunfondens konferens Branschdagarna 2021, den 11-12 maj.

Inbjudan till granskning: I samband med att projektets styrgrupp genomför en granskning, bjuder vi härmed in er läsare att delta i en granskningsprocess.

Kontakta projektledare Bo Baudin, bo.baudin@skr.se om du är intresserad av att delta i granskningsprocessen.

Inbjudan till granskning: FoU-projekt Gränsdragningslista för kommuner och regioner
FoU-fonderna för regionernas respektive kommunernas fastighetsfrågor har under perioden 2019-2021 arbetat fram en uppdaterad gränsdragningslista omfattande de vanligaste fastighets- och byggnadsdelar som en markanläggning eller byggnad består av. En gränsdragningslista används för att ta reda på vilka föremål i en lokal som ska bekostas av hyresvärden respektive hyresgästen.

Projektets resultat kommer att publiceras och presenteras i samband med Kommunfondens konferens Branschdagarna 2021, den 11-12 maj.

Inbjudan till granskning: I samband med att projektets styrgrupp och referensgrupp genomför en granskning, bjuder vi härmed in er läsare att delta i en granskningsprocess.

Kontakta projektledare Erika Englund, Region Västmanland, erika.englund@skr.se om du är intresserad av att delta i granskningsprocessen.
 
Kurser och arrangemang
 
 
SKR i samarbete med KTH – Fastighetsföretagande i offentlig sektor
Mellan den 24 augusti och 18 november genomförs KTH:s och SKR:s gemensamma kurs (7,5 högskolepoäng) Fastighetsföretagande i offentlig sektor, denna gång digitalt under 13 halvdagar.

Syftet med kursen är att du ska få grundläggande kunskap om centrala ekonomiska frågor som berör fastighetsföretagens styrning på kort och lång sikt. Du får möjlighet att lära dig mer om fastighetsekonomi och att utveckla ett företagsekonomiskt synsätt i din yrkesroll.

Högskolekursen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom en offentlig fastighetsorganisation, exempelvis fastighetschefer, fastighetsintendenter, förvaltare, förvaltningschefer, byggnadschefer eller motsvarande.
Läs mer och anmäl dig här
 
Inspiration från medlem
 
 
Grattis till årets förskole- och skolbyggnad!
Vi vill gratulera Göteborgs stad vars projekt Lindholmens tekniska gymnasium, LTG, har utsetts till Årets förskole- och skolbyggnad!

Läs mer på Göteborgs stads webbplats
 
Mer från SKR
 
 
På gång inom EU
Läs om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner; EU:s återhämtningsplan, EU:s gröna giv, Renoveringsvågen, EU:s taxonomi samt en rad andra frågor som ligger på unionens bord under våren.
På gång inom EU våren 2021
SKL Kommentus Inköpscentral, SKI
 
Ramavtal avslutat för leverantör på Möbler 2017
SKI har efter en tids avropsstopp beslutat att avsluta ramavtalet med Eden Wood Sweden AB. Avslutet gäller från och med 2021-02-19 och inga nya order eller förfrågningar kan längre göras inom ramavtalet Möbler 2017 hos leverantören.

Läs mer på SKI:s webbplats

Är ni avropsberättigade?
Alla kommuner, regioner och deras bolag kan bli kund hos SKI. För att vara säker på att din verksamhet kan använda ramavtalen kan du enkelt kontrollera att ni är avropsberättigade.
Kontrollera om ni är avropsberättigade
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Testperiod för Boverkets klimatdatabas
Inför införande av klimatdeklarationer av byggnader har Boverket tagit fram en klimatdatabas för klimatdeklarationer. Databasen ska nu testas och det går att lämna synpunkter fram till den 7 maj 2021.

Vid framtagande av klimatdeklarationer kan antingen specifik klimatdata eller generisk klimatdata användas. Om generisk klimatdata ska användas måste data hämtas ur Boverkets klimatdatabas för klimatdeklarationer.
Läs mer och testa klimatdatabasen på Boverkets webbplats

Vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden – hela förhandsutgåvan klar
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, publicerade den 27 januari 2021 delar av vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden och nu finns en komplett version tillgänglig.

MSB kommer senare under våren att bjuda in till ett webbinarium för att fånga upp eventuella synpunkter och slutlig version planeras vara klar i sommar.
Läs mer och ladda ner vägledningen på MSB:s webbplats

Utredning om det civila försvaret
Nu är utredningen om civilt försvar, ”Struktur för ökad motståndskraft”, ute på remiss. Bland annat är kommuner och alla regioner remissinstans och svar ska lämnas senast den 11 juni.

I utredningen hanteras bland annat:
  • Förslag om ny lag om kommuner och regioners beredskap
  • Finansiering av regioners arbete med krisberedskap och civilt försvar
  • Högre regional nivå som ska ge möjlighet att styra regionerna vid höjd beredskap
  • Sektorsansvar för Socialstyrelsen avseende Hälsa, vård och omsorg
  • Rapporteringsstrukturer
  • med mera

CVA:s webbinarier
Chalmers centrum för vårdens arkitektur, CVA, fortsätter med digitala seminarier även i år.
Läs mer på CVA:s webbplats

DTCC webbinarieserie
Digital Twin Cities Centre – Sveriges nationella kompetenscenter för digitala tvillingar av städer och samhällen & Chalmers bjuder in till en serie kostnadsfria webbsända seminarier. Nästa seminarium handlar om affärs- och prismodeller och går av stapeln den 17 mars kl. 12.30-13.30.
Läs mer på DTCC:s webbplats

Korta fakta om DTCC:
Vinnovafinansierat kompetenscenter som startade 2020. Drivs av ett konsortium bestående av 31 partners. Från offentlig sektor deltar från start; Höganäs kommun, Härryda kommun, Göteborgs stad, Linköpings kommun, Lunds kommun, Västra Götalandsregionen samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Centret välkomnar fler och under våren 2021 etableras en nationell referensgrupp med fokus på kommuner, regioner och nationella myndigheter.

Kontakta Bo Baudin, bo.baudin@skr.se om du är intresserad av att delta i nätverket.
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

Branschdagarna 11-12 maj 2021- Information och anmälan

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se