Senaste nytt från Storsthlm - Kommuner i samverkan
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Social välfärd & hälsa
Vikten av samordning – speciellt i kristider
 
Vesna Jovic, ny kommundirektör i Järfälla kommun och tidigare socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR är en av åtta ledamöter i Coronakommissionen. På senaste strategiska nätverket för socialtjänst deltog hon för att berätta om deras senaste delbetänkande som handlar om åtgärderna som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19 med fokus på äldreomsorgen.

– Det är otroligt viktigt med samordning, speciellt i kristider. Vi kan se att det har fungerat bättre nu under pandemin eftersom det har behövts, men det måste fungera långsiktigt och man måste fortsätta samarbeta på olika nivåer för att säkerställa att det inte försvinner efter pandemin, menar Vesna.

Läs mer om kommissionens slutsatser och förslag på åtgärder på Storsthlms webbplats
intervju med meeri Wasberg, haninge kommun
"Ska vi fortsätta vara en tillväxtregion måste nya arbetstillfällen skapas"
 
Meeri Wasberg (S) är kommunstyrelsens ordförande i Haninge kommun, med drygt 93 000 invånare. Vi har pratat med henne om vilka möjligheter och utmaningar som tillväxten innebär för Haninge och för Stockholmsregionen.
 
Vad behöver näringslivet i Haninge för att utvecklas framåt?
Det handlar om att ligga steget före och identifiera ny företagsmark, ha smidiga planprocesser men även om mjuka värden som att dialogen mellan kommun och näringsliv ska flyta på. Vi behöver också en bättre matchning mellan arbetssökandes kompetens och företagens behov. Därför gör vi i Haninge nu en flerårig satsning på kostnadsfri affärsutvecklings- och rekryteringsstöd till lokala företag för att därigenom kunna skapa cirka 1000 jobb under uppdragstiden.
 
Om man ser på satsningen ur ett regionalt perspektiv, på vilket sätt bidrar det till hela regionens utveckling?
De bästa idéerna är oftast stulna. En liknande satsning på affärsutvecklings- och rekryteringsstöd till företag har gjorts i Botkyrka kommun med goda resultat. Pandemin har blottat brister i vår gemensamma välfärd, i vår krisberedskap och inte minst inom äldreomsorgen och tillgången på geriatrisk vård, men den har även synliggjort ekonomins beroende av vanliga hushålls köpkraft. Ska Stockholmsregionen fortsätta vara en tillväxtregion att räkna med gäller det att nya arbetstillfällen skapas, då tror jag att kommunerna kommer att spela en än viktigare roll framöver!

Läs hela intervjun med Meeri på Storsthlms webbplats.
energikontoret Storsthlm
Tiopunktsprogram mot trängsel i elnätet – en handledning för kommuner
 
Sedan oktober 2019 har Energikontoret Storsthlm drivit projektet Eleffektiva kommuner för att motverka problemen med effektbrist i elnätet. Nu har projektet gått i mål och projektets slutsatser sammanfattas i rapporten Tiopunktsprogram mot trängsel i elnätet – en handledning.

Syftet med handledningen är att hjälpa kommuner att jobba med de utmaningar energisystemet i Stockholmsregionen står inför.

– De viktigaste lärdomarna från projektet har varit att det finns ett stort behov av ökade kunskaper och transparent information om problematiken med effektbrist. Kommunerna har en väldigt viktig roll både som ansvariga för den fysiska planeringen och som energianvändare och fastighetsägare, säger projektledare Johan Nyqvist.

Läs hela texten och ladda ned handledningen på Storsthlms webbplats.
social välfärd & hälsa
Nu gäller överenskommelsen om ungdomsmottagningar
 
En ny överenskommelse om samverkan och uppdrag på ungdomsmottagningarna har nu antagits av alla kommuner i länet.

Överenskommelsen beskriver hur kommunerna i länet och Region Stockholm ska samverka för att skapa förutsättningar för en likvärdig, jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet.

– Ungdomarna ser inte organisationen bakom mottagningen, utan är hjälpta av en bred kompetens som ser helheten. Att ha ett brett fungerande nätverk är viktigt för ungdomsmottagningen och där tror jag att vi kan bli bättre med dubbel kompetens, säger Christina Bergefors, enhetschef ungdomsmottagningen i Södertälje.
 
Läs mer om överenskommelsen på Storsthlms webbplats
social välfärd & hälsa
 
Reviderad överenskommelse om patientnämndsverksamhet
 
Patientnämnden är vårdens fristående och opartiska instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig när det uppstått problem i kontakterna med vården. Storsthlms styrelse rekommenderar nu kommunerna i länet att anta en reviderad överenskommelse om samverkan inom patientverksamhet.
Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholms patientnämnd har sedan 2003 en överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet, som innebär att ansvaret att bedriva patientnämnd har övergått från kommunerna till regionen.
Nu har överenskommelsen uppdaterats, där det framgår tydligare vilka lagar som gäller. Det har även lagts till en beskrivning om Storsthlms roll, som är att företräda alla kommuner i länet gällande uppföljning och utvärdering.

Läs mer om den reviderade överenskommelsen på Storsthlms webbplats
Om patientnämnden på Region Stockholms webbplats
 
digitalisering
"Tillsammans kan vi utgöra en kraft för förändring"
 
Den 10 mars bjöd Storsthlm in till ett webbinarium om kommunal molntjänstanvändning för att ge kommunerna i regionen ett tillfälle att utbyte erfarenheter, lösningar och funderingar. Hela 24 av länets 26 kommuner deltog i mötet.

I och med pandemin har kraven och förväntningarna från invånare såväl som medarbetare stegrat medan kommuner och regioner tvingats begränsa, eller till och med stoppa, utvecklingen på grund av juridiken.

– Tillsammans är nyckeln här! En gemensam tolkning av juridiken att hålla sig i när den egna organisationen ska ta ställning till användningen av tjänsterna är inte bara hjälpsamt för organisationen utan kostnadseffektivt för offentlig sektor, sa Ulrika Nordqvist på Sundbybergs stad.

Läs mer om kommunal användning av molntjänster på Storsthlms webbplats.
social välfärd & hälsa
 
Förberedelser för införandet av Lifecare SP
 
På grund av pandemin har införandet och utbildningen av Lifecare SP, det nya IT-stödet för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS), pausats till efter sommaren. Förberedelser för införandet pågår dock som vanligt. Digitala informationsmöten anordnas löpande.

Läs mer om Lifecare på Storsthlms webbplats.
Sammanfattning från styrelsemötet 11 mars
 
Den 11 mars godkände styrelsen årsredovisningen för 2020. Styrelsen fattade beslut om att rekommendera kommunerna att anta en överenskommelse som reviderats; Samverkan inom patientnämndsverksamhet. Styrelsen beslutade också att yttra sig över en remiss om näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen och en remiss om länsplan för regional transportinfrastruktur.

Läs hela styrelsesammanfattningen
aktuellt
Storsthlm söker ny förbundsdirektör
 
Nu söker vi en förbundsdirektör till Storsthlm – ett av offentlig sektors viktigaste uppdrag i länet.

Läs mer tjänsten och vem vi söker på Storsthlms webbplats
kalendarium
Kommande digitala evenemang
 
Mötesplats Stockholmsregionen

Den 29 april är ni välkomna till vårens digitala upplaga av Mötesplats, som Storsthlm för första gången arrangerar tillsammans med Region Stockholm. Fokuset under konferensen kommer att ligga på erfarenheter av pandemin, samarbete och utveckling av gemensamma regionala frågor.

Läs programmet och anmäl dig här! 
 
Det händer i mellanrummen

Den 19 mars deltar Catrin Ditz, processledare digitalisering, i Offentliga rummets seminarium "Det händer i mellanrummen" om hur organisationer kan hitta vägar och få samverkan och samordning att fungera, trots de gränser som finns inom och mellan organisationer.

I det här seminariet får vi ta del av olika organisationers erfarenhet av samverkan. Vad är det som verkar fungera och vad gör vi när det blir svårt? Vi får lyssna på olika exempel från kommuner i Stockholm samt i Region Västerbotten hur de samverkar. Vi tar också in forskarperspektivet.

Läs mer om webbinariet och anmäl dig här.
 
Digitaliseringens ekonomiska effekter

Välkommen till ett webbinarium med idésspridning och inspiration om effekter på ekonomin genom digitala satsningar.

Fokus är digitaliseringens ekonomiska effekter - eller andra mätbara effekter. Det finns exempel på både lyckade och mindre framgångsrika digitaliseringssatsningar i kommuner. 

När: Fredagen den 16 april, kl. 09:00-12:00
Var: Digitalt.
Målgrupp: Storsthlms strategiska nätverk för kommunal ekonomi och digitalisering, men även för dig som söker inspiration och kunskap i ämnet i din roll som medarebetare i kommunal förvaltning.

Läs programmet och anmäl dig här!
kalendarium
Kommande möten och nätverksträffar
 • Strategiskt nätverk samhällsbyggnad, 19 mars
 • Strategiskt nätverk utbildning, 23 mars
 • Strategiskt nätverk socialtjänst, 26 mars
 • Storsthlms arbetsutskott, 30 mars
 • Politisk styrgrupp vuxenutbildning och arbetsmarknad, 13 april
 • Möte med Storsthlms styrelse, 15 april
 • Kommundirektörsmöte, 16 april
 • Digitaliseringens ekonomiska effekter, 16 april
 • Möte med KS-ordförande och Storsthlms arbetsutskott, 20 april
 • Styrgrupp för Energikontoret Storsthlm & Energi- och klimatrådgivningen, 22 april
 • Strategiskt nätverk digitalisering, 22 april
 • Strategiskt nätverk samhällsbyggnad, 23 april