Nyheter från SKR
 
 
Budgetförutsättningar för åren 2021–2024
SKR presenterar en ny skatteunderlagsprognos, för kommunal verksamhet och bl.a. sammanvägt prisindex. Jämfört med den prognos vi presenterade i december (cirkulär 20:57) räknar vi nu med starkare utveckling av skatteunderlaget 2020–2022 men svagare 2023.
Cirkulär - viktig information från SKR
 
Statsbidrag utbetalda av Kammarkollegiet
Vissa av de statsbidrag som regeringen beslutar om betalas ut av Kammarkollegiet. På Kammarkollegiets webbplats finns nu särskilda informationssidor om bidrag till kommuner och regioner.
Vissa bidrag som kräver rekvisition och återrapportering
 
Vårdgivarregister viktiga för kvaliteten på HVB-hem
SKR välkomnar regeringens beslut om att inrätta ett nationellt vårdgivarregister för HVB-hem. Det ger kommuner bättre förutsättningar att säkerställa vård och omsorg för placerade barn.
- Det är ett efterlängtat besked för alla kommuner och ett behov som vi från SKR påtalat under en längre tid, säger Arion Chryssafis, ordförande SKR:s beredning för socialtjänst och individomsorg.
SKR välkomnar förslag om vårdgivarregister för HVB-hem
 
Andelen inhyrd vårdpersonal minskar i regionerna
Under 2020 minskade kostnaderna för inhyrd personal i vården i förhållande till de totala personalkostnaderna. Ett resultat av regionernas långsiktiga gemensamma arbete och av pandemin.
Gemensam upphandling ska bidra till ökad kontroll
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Översiktskurs i offentlig upphandling
En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 16 april 9.00 - 16.00
 
Markanvisning, Exploatering och Hyresundantag – frågor om LOU och fastigheter
SKR inbjuder till en förmiddagskurs där vi fördjupar oss i frågor kring hyresundantaget i LOU och hur/om LOU ska tillämpas vid exploatering.
Välkommen att delta via webbsändning 16 mars 9.00 - 12.15
 
Nytt från omvärlden
 
 
Så kan upphandling bättre bidra till att nå klimatmålen
Upphandlingsmyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram åtgärdsförslag för hur offentliga upphandlingar ytterligare ska kunna bidra till att klimatmålen nås. Förslagen är i huvudsak sådana som regeringen och statliga myndigheter kan driva och besluta om. Det handlar bland annat om att staten ska visa vägen, tydligare lagstiftning och att höja upphandlande organisationers kompetens kring effektiv och hållbar upphandling.
26 förslag för hur staten kan göra skillnad för klimatet - Upphandlingsmyndigheten
 
Ändringar i konkurrenslagen och ny konkurrensförordning
Ändringarna i konkurrenslagen och den nya konkurrensförordningen som träder i kraft den 1 mars 2021 är en följd av ett EU-direktiv från 2018 som syftar till att harmonisera tillämpningen av konkurrensreglerna inom EU.
Beslut om konkurrensskadeavgift och utredningssskadeavgift - Konkurrensverket
 
Förslag om återhämtningsbonus till vård och omsorg
Regeringen vill avsätta totalt 300 miljoner kronor till en återhämtningsbonus för personalen inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. Medlen ska användas till att utveckla nya eller befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller samt möjliggöra arbetstidsförkortning. Bidraget ska komma såväl privata som offentliga versamheter till del. Förslaget skickas nu på remiss.
Återhämtningsbonus för vård- och omsorgspersonal - Regeringen
 
Skrotar upplägg för boende
Höganäs kommun ger upp försöken med en helhetslösning vid upphandling av äldreboende efter beslut att avbryta processen ännu en gång.
Avbryter upphandlingsförfarandet sedan både juridiska hinder och höga kostnadsnivåer vägts in - Upphandling 24
 
Checklista för hållbar upphandling
Så här i början på året flödar inspirationen, dagarna blir ljusare och energin återvänder. Allt är nytt, allt är möjligt! Passa på att sätta upp en plan för hur ni ska jobba med hållbar upphandling under 2021! Här kommer en checklista som passar både för er som vill komma igång och er som varit igång ett tag, skriver Camilla Alfredsson.
Styrning, målsättning och ambitioner - Inköpsrådet
 
Nyckeltal om effektivitet för regioner
RKA har lanserat nyckeltal för regioner som samlat kan säga något om produktivitet och effektivitet inom hälso- och sjukvård i jämförelse med varandra.
Om nyckeltalen i Kolada - RKA
 
Förslag på beloppsgräns för efterannonsering
Sedan den 1 januari 2021 finns en utökad skyldighet att efterannonsera upphandlingar. Upphandlingsmyndigheten har fått många frågor om det innebär att alla upphandlingar ska efterannonseras och tvingats konstatera att rättsläget är oklart. Nu har lagstiftaren presenterat ett utkast till lagrådsremiss där en nedre beloppsgräns på 100 000 kronor föreslås.
Remissvaren ska ha kommit in senast den 31 mars - Upphandlingsmyndigheten
 
Aktuell debatt
 
 
"Se inköpen som ett ledningsverktyg"
När fem regioner i Mellansverige hösten 2019, efter en upphandling, skulle byta leverantör av förbrukningsartiklar inom vården gick det inte som planerat. Sjukhus stod utan varuförsörjning och operationer ställdes in. Några månader senare drabbades vi av en mycket allvarligare och mer långvarig kris: coronapandemin. Det finns mycket att lära sig av det som hänt det senaste året. Nu är tillfället att göra nödvändiga förändringar för att vi ska stå rustade när nästa kris kommer.
Då blir inköpen en central del av lösningen på framtidens utmaningar - Upphandlingsmyndigheten
 
"Tydliggör rollfördelningen i arbetsmarknadspolitiken"
Arbetsmarknaden står inför de största utmaningarna under överskådlig tid. Samtidigt pågår omläggningen av arbetsmarknadspolitiken och reformering av Arbetsförmedlingen. Samhällets gemensamma kraft behöver nu läggas på ett fungerande arbete för arbetslösa och arbetsgivare i hela lander.
För det behövs besked från Regeringen om hur rollfördelningen ska se ut - SKR
 
"Dags att sätta stopp för experimentet med kommunal konkurrens"
Kommunernas medverkan i Arbetsförmedlingens upphandling är ineffektiv och leder till sämre förutsättningar för en effektiv arbetsförmedling. Det är dags att sätta stopp för experimentet, skriver Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert.
Skattefinansierade aktörer som inte kan gå i konkurs välter spelplanen - Svenskt Näringsliv
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se