De senaste publikationerna, författningarna, yttrandena och filmerna.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Publicerat av Boverket
 
Februari 2021
Nya publikationer
 
 
Förutsättningar för omvandling av lokaler till bostäder
Boverket har haft i uppdrag att se över om det finns hinder för att omvandla lokaler till bostäder genom att analysera befintliga regler och styrmedel. Boverket konstaterar att det inte finns några generella hinder i plan-, lov- och byggprocessen. Däremot kan det bli mindre lönsamt att omvandla lokalen till bostad, jämfört med att behålla lokalen som lokal.

Boverkets risk- och sårbarhetsanalys
I syfte att stärka myndighetens egen och samhällets krisberedskap ska Boverket enligt krisberedskapsförordningen arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser. Resultatet av arbetet har värderats och sammanställts i denna rapport.
 
Nya och ändrade författningar
 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2021:2) om utrustning för laddning av elfordon
Boverkets författningssamling BFS 2021:2. Ny grundförfattning.
 
Boverkets remisser
 
Inga remisser publicerades under februari.
 
Boverkets yttranden över andras remisser
 

Yttrande över Innovation genom information, SOU 2020:55

Yttrande över betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll, SOU 2020:49
 Yttrande ang förslag till nya allmänna råd och ny vägledning om bassängbad

Yttrande över Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Yttrande över Skärpt kontroll över explosiva varor

Yttrande över Förslag till förordning om stöd för gröna och trygga samhällen

Yttrande över betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - stärkt samordning och uppföljning, SOU 2020:27

Yttrande över Förlängning av omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

Yttrande över betänkandet Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet Ingen övergödning, SOU 2020:10

Länkarna ovan går direkt till pdf-filer.
 
Boverkets filmer
 
Klicka på bilden för att se filmen!
Boverket informerar om klimatdeklarationer
 
Regeringen vill införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Lagen, som föreslås gälla från januari 2022, innebär att byggherren måste redovisa byggnadens klimatpåverkan innan kommunen kan meddela slutbesked. 

På Boverkets webbplats finns uppdaterad information om den kommande lagen 
 
Om nyhetsbrevet
 
I nyhetsbrevet Publicerat av Boverket ser du publikationer, ändrade författningar, Boverkets remisser, yttranden över andras remisser och filmer som Boverket har publicerat under den senaste månaden. Nyhetsbrevet kommer ut i början av varje månad.
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Nyheter
 
Här hittar du Boverkets senaste nyheter.
Nyheter
Prenumerera
 
Läs tidigare utskick och prenumerera på våra andra nyhetsbrev.
Prenumerera