SKR:s nyhetsbrev om Regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Digital infrastruktur på landsbygden byggs för långsamt
 
RISE har tagit fram en ny rapport där det konstateras att den bristande tillgången till digital infrastruktur kan försvåra den digitala omställningen för offentlig sektor, de gröna näringarna och för små och medelstora företag på landsbygden. Rapporten Ytterbyn 2030 - en scenarioanalys av framtidens uppkopplade samhälle och konsekvenserna av utebliven fiberutbyggnad är framtagen på uppdrag av Svenska Stadsnätsföreningen.
 
 
 
Strukturbildsarbete i Region Sörmland 
 
Regionens första strukturbild är på plats - den visar ortsstruktur och funktionella samband, en flerkärnighet som möjliggör hållbar utveckling i hela Sörmland. Utvecklingen av strukturbildsarbetet sker i nära samarbete med kommunerna för att stärka kopplingen mellan strategin och översiktsplanerna och för att bebyggelseutvecklingen ska samspela med utvecklingen av infrastrukturen och kollektivtrafiken. 
Strukturbild Sörmland

 
Ett större grepp krävs för en reell förändring av strandskyddet
 
Förslagen i betänkandet Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd innebär inte någon förändring av strandskyddet i grunden. SKR vill se en reell förändring och skriver i remissvaret att ett enklare strandskyddssystem med tydlig lokalpolitiskt ansvar och tillit till den kommmunala beslutsnivån, inte skulle vara någon motsättning till ett väl fungerande strandskydd.    

Strandskyddet måste förändras i grunden
 
 
 
I korthet 
 
Forskning och innovation - myndighetsuppdrag
Regeringen håller på att bygga upp den nationella organisationen för genomförandet av EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont Europa) och har fördelat uppdrag på ett flertal olika myndigheter rörande olika delar av programmet. 
Uppdrag att ansvara för Horisont Europa

Investeringsfrämjande arbete
Investeringsfrämjande verksamhet på lokal, regional och nationell nivå är av betydelse för att få utlandsägda företag att utveckla sin befintliga verksamhet eller att förlägga ny verksamhet till Sverige. En av prioriteringarna i den nya nationella strategin för hållbar regional utveckling 2021-2030 är därför internationalisering och investeringsfrämjande för ökad export. Här har regionen arbete en viktig roll tillsammans med berörda aktörer.
SKR:s skrivelse till statsrådet Jennie Nilsson

Angeläget med ett rikt kulturliv och meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter
SKR är positiva till regeringens utökade stöd till idrott och kultur för 2021 och ser fram emot en fortsatt dialog med regeringen om hur medlen bäst kommer till nytta.
Extra stöd till kultur och idrott

Välfärdens digitala infrastruktur
Digg, Myndigheten för digital förvaltning, ska bistå regeringskansliet med beräkningar av kostnader och vilka resurser som kan frigöras i välfärden när det gäller välfärdens digitala infrastruktur. Ett kompletterande uppdrag till arbetet med förvaltningsgemensamma digital infrastruktur.

Analys om förutsättningar för kommuner och regioner
 
 
Kommande evenemang
 
 
 
Högskola och samhälle i samverkan 2021
I år är det dags igen för konferensen Högskola- Samhälle i Samverkan - HSS 2021 - den här gången är det Malmö universitet som är akademisk värd. Fokus på frågor kring - Vilket samhälle vill vi ha? Möjligheter och nya samverkansformer? Vad behöver vi utveckla och satsa på inför nästa utvecklingssteg? Konferensen blir helt digital och programmet körs heldag.
När 6 maj - heldag
Var Digitalt
Hur Läs mer om konferensen och anmäl dig!
 
 
Hur kan kommunen och regionen stödja och samverka med näringslivet i Agenda 2030? 
Vilken roll kan näringslivsperspektivet spela i kommunens hållbarhetsarbete och vilken roll kan näringslivsfunktionen ta? SKR bjuder in till en heldagmed syfte att öka kunskapen kring Agenda 2030 och visa möjliga vägar för att arbeta tillsammans med näringslivet och lyfta de ekonomiska perspektiven i Agenda 2030. Medverkande bl.a. Gabriel Wikström, nationell samordnare Agenda 2030
När 9 juni Kl. 09.00-16.00
Var Digitalt
Hur Agenda 2030 - hållbar utveckling tillsammans med näringslivet
 
 
Regional utveckling 2021 
Årets tema: Regionalt utvecklings- och tillväxtarbete kopplat till näringsliv och omställning.
Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig
När 5 maj Kl. 09.30-15.30
Var Digitalt
Hur Regional utveckling 2021
 
 
Lästips 
 
 
Förtroendet för politiker på väg upp - SOM institutet
Det finns glimatar av ljus, SOM-undersökningen 2020 pekar på flera delar som tycks gå åt rätt håll. Bedömningarna av utvecklingen i Sverige, regeringens arbete och den svenska demokratin har blivit mer positiva. Forskarnas presentationer kan du se här:    
Det ideologiska landskapet - med mera
 
Politologernas blogg - statsvetenskaplig analys av svensk politik
Forskarbloggen Politologerna utgörs av åtta forskare i statsvetenskap som skriver analyser om svensk politik utan att bedriva partipolitik. Där hittar du Mätningarnas mätning och debatt om svensk politik. De finns också på twitter o facebook. 
Liberaler gillar inte SD
 
Regionala förutsättnigar och tillväxtprocesser
Tillväxtverket har i sin rapport för 2020 tagit fram statistik och analyser av regionala förutsättningarna och tillväxtprocesser. Där kan du få en sammanhållen bild av läget och trender. Materialet är också en fördjupning av underlaget till regeringens budgetproposition.
Tillstånd och trender för regional tillväxt 2020

Framtidens näringspolitik
Tillväxtanalys slutrapport om stora kunskapsintensiva investeringar som är på agendan för framtidens näringspolitik. Det berör också politiken för utbildning, forskning och innovation. 
Vilken roll har offentlig sektor för stora kunskapsintensiva investeringar?

En bit kvar för att nå bredbandsmålen
Den 26 mars presenterade Post- och Telestyrelsen, PTS, sin mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2020. Rapporten visar att bredbandsmålet om en tillgång på 95 procent till 2020 inte uppnås. 
En geografisk översikt av tillgången till bredband och mobiltelefoni i Sverige
 
Redaktör
Lisbet Mellgren
Lisbet.mellgren@skr.se
08-452 78 22
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se