Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om aktuell information om slutförda FoU-projekt, pågående samarbete, aktuellt arrangemang, kort från SKR samt axplock från omvärlden.
 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Ny idéskrift: Kapacitetsutredningar – skollokaler
FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor har finansierat arbetet med idéskriften ”Kapacitetsutredningar – skollokaler”.

I denna idéskrift beskrivs nyckelfaktorer som behöver beaktas vid kartläggning av kapaciteten och arbetsprocessen som samordnar olika kompetenser och roller inom kommunens organisation. Inspirerande exempel från kommuner har också samlats in.

Målgrupp för skriften är beslutsfattare och tjänstepersoner som på olika sätt arbetar med skolans fysiska miljöer inom kommunernas skol- och fastighetsorganisationer.

Idéskriften Kapacitetsutredningar – skollokaler kan läsas och laddas ner i SKR:s webbutik
Två nya vägledningar: Hyresvärdsupphandling samt Byggentreprenad på annans fastighet
Fastighetsrådet och FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor har finansierat arbetet med två vägledningar som en fristående uppföljning efter publiceringen av ”Gäller LOU vid hyra av lokal?” 2019.

De två nya vägledningarna Hyresvärdsupphandling respektive Byggentreprenad på annans fastighet ger både fördjupad information om de olika upphandlingsalternativen och innehåller bilagda exempel på förfrågningsdokumentation som inspiration och diskussionsunderlag för kommunernas och regionernas lokala utvecklingsarbete av upphandlingsprocesserna.

Hyresvärdsupphandling – vägledning (2021) kan läsas och laddas ner i SKR:s webbutik

Byggentreprenad på annans fastighet – vägledning (2021) kan läsas och laddas ner i SKR:s webbutik

Gäller LOU vid hyra av lokal? (2019) kan läsas och laddas ner i SKR:s webbutik
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.

Grattis till vinnarna av Energislaget!
Hur får man användare av offentliga fastigheter att minska sin energianvändning? Och hur kan data som samlas in från fastigheter nyttjas för att minska energianvändningen? Det var utmaningarna som högskole- och universitetsstudenter gav sig i kast med under digitala hackatonet
Energislaget som genomfördes den 20-21 februari.

Energislaget genomfördes som del av det EU-finansierade projektet Energieffektivisering i offentlig sektor – EnOff.
Läs mer om vinnarna av Energislaget
 
Arrangemang
 
 
Branschdagarna 2021 – uppdaterat program och sänkt pris!
Programmet för årets digitala Branschdagarna har uppdaterats och konferensavgiften har sänkts till 1 400 kronor per deltagare. Du som redan anmält dig kommer självfallet endast betala den sänkta avgiften.

Branschdagarna är en exklusiv årlig konferens för alla medlemmar i FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor även kallad Kommunfonden. Konferensen genomförs den 11-12 maj och deltagarna kommer även kunna titta på inspelade och textade avsnitt till och med den 30 september 2021.
Läs mer och anmäl dig på SKR:s webbplats
Läs mer om Kommunfonden och se om din kommun är medlem på SKR:s webbplats

Konferens om sociala investeringar
Sociala investeringar är avgränsade satsningar som både ger bättre utfall för målgruppen och leder till minskade samhällskostnader på längre sikt. Den 12 mars bjuder SKR, tillsammans med RISE Social & Health Impact, in till en digital heldagskonferens om sociala investeringar med lärdomar från Sveriges första sociala utfallskontrakt och andra exempel.
Digital heldagskonferens om sociala investeringar 12 mars

Markanvisning, Exploatering och Hyresundantag – frågor om LOU och fastigheter
SKR bjuder in till en förmiddagskurs där vi fördjupar oss i frågor kring hyresundantaget i LOU och hur/om LOU ska tillämpas vid exploatering.
Välkommen att delta via webbsändning 16 mars 9.00-12.15
 
Mer från SKR
 
 
Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet
SKR har, tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, publicerat Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2020. Årets tema är förebyggande av bostadsbränder – riktade åtgärder.
Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2020

EU:s Taxonomi för hållbara aktiviteter och energidirektiven
EU-kommissionens definition av hållbara aktiviteter antas få långtgående ”smittoeffekter” på både EU-medel och EU-reglering. Konsultationen i december fick över 46000 svar. Förslaget är problematiskt på flera sätt. Bioenergi klassas som endast övergångsvist, biodrivmedel i transporter godkänns inte, mycket höga energikrav ställs på VA och för byggnader ställs en stor mängd detaljkrav som kan bli mycket administrativt betungande. En del väntas få genomslag i direktiven för förnybar energi (RED) och energieffektivisering (EED), vilka båda varit på konsultation till 9 februari och där SKR svarat, även via våra paraplyorganisationer SGI Europe och CEMR.

Kommissionens förslag på taxonomi väntas i april och innan dess ska dess Plattform för hållbara finanser konsulteras om hur finansiering kan underlättas även för aktiviteter som inte är helt i linje med taxonomin. SKR arbetar med frågan tillsammans med flera nätverk för regioner, kommunbanker, nationellt och på EU-nivå.

SKR:s svar på konsultationen EU-Taxonomi för hållbara aktiviteter
Grön taxonomi ska göra det enklare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar (RK – Finansdepartementet)

Information om ramavtal Fordonshinder
Ramavtalet erbjuder olika typer av hinder för skilda behov. SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, vill klargöra att avtalet även går att använda för avrop av andra hinder än de upphandlade referensprodukterna så länge de uppfyller ställda krav på till exempel bevis på krocktest.
Läs mer om avtalet på SKI:s webbplats
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Den robusta sjukhusbyggnaden – ny vägledning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har släppt en ny vägledning Den robusta sjukhusbyggnaden. Dokumentet är en förhandsutgåva av en kommande vägledning, en så kallad "public review", vilket innebär att innehållet kan komma att ändras utifrån synpunkter som inkommer. Vägledningen kommer att utges i etapper på MSB:s webbplats, nu publiceras det inledande kapitlet som är en viktig introduktion som bör läsas av alla som behöver vägledningen. I februari 2021 kommer en komplett förhandsutgåva.

Syftet med vägledningen är att hjälpa till med att skapa förutsättningar för att planera, projektera, bygga och förvalta sjukhusbyggnader som är driftsäkra. Driftsäkerheten ska bidra till en hög patientsäkerhet för vården i vardag, kris och krig.
Läs mer och ta del av vägledningen på MSB:s webbplats

Stöd i upphandling till samhällsviktig verksamhet
Upphandlingsmyndigheten har tillsammans med MSB tagit fram stöd till aktörer för att göra robusta upphandlingar.
Läs mer och ta del av materialet på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Socialstyrelsen: Checklista för att hindra smitta på äldreboenden
Socialstyrelsen har tagit fram en checklista för att stödja arbetet med att hindra att smitta kommer in och sprids på äldreboenden i covid-19-pandemin. Med i checklistan finns reflektionsfrågor om bl.a. personal, kompetens, lokaler, utrustning, kontakt och besök.
Läs mer på Socialstyrelsens webbplats
Socialstyrelsens checklista

EU-projekt om luftkvalitet i skolor
Fler än 100 skolor i åtta europeiska länder har medverkat i projektet CleanAir@School initiative, som organiserades av European Environment Agency (EEA) och European Network of the Heads of Environmental Protection Agencies (EPA). Projektresultatet är publicerat och det beskriver hur skolelever har varit involverade i projektarbetet kring luftkvaliteten.
Schools across Europe share results of their air quality projects — European Environment Agency (europa.eu)
Citizen science initiative CleanAir@School — European Environment Agency (europa.eu)

Skatteverkets nya tjänst Söka taxeringsvärde
Skatteverket har utvecklat en ny e-tjänst som gör det möjligt att få uppgifter om beslutade taxeringsvärden direkt på Skatteverkets webbplats. Tjänsten heter ”Söka taxeringsvärde”. Genom att ange år, kommun och fastighetsbeteckning får man fram taxeringsvärde och delvärden, värde per värderingsenhet samt typ av taxeringsenhet för vald fastighet och år.
Läs mer på Skatteverkets webbplats
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

Branschdagarna 11-12 maj 2021- Information och intresseanmälan

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se