2021 års insatser beslutade
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
 
Tillsammans har vi kraft att göra skillnad
 
Kunskapsstyrningssystemets roll i att bekämpa pandemin, patienters medverkan i utvecklingen av vård och hälsa och kopplingen till de nya vårdinformationssystemen är tre centrala frågor under 2021.

Läs Mats Bojestigs hela krönika

Mats Bojestig, ordförande
Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
 
Årets nationella insatser för liv och jämlik hälsa
 
Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård beslutade den 25 februari 2021 att ställa sig bakom de nationella programområdenas (NPO) och nationella samverkansgruppernas (NSG) verksamhetsplaner. De nationella programområdena planerar för totalt ett 140-tal insatser under 2021.

Ladda ner översikt eller läs mer på respektive webbsida för NPO eller NSG
 
Lärandeträffar den 18 maj och 26 oktober
 
Lärandeträffarna vänder sig till nationella programområden och nationella samverkansgrupper med syfte att dela erfarenheter och kunskap. Inbjudan med anmälningslänk skickas ut separat.
 
Två nya vårdförlopp godkända
 
Två nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är nu godkända: osteoporos sekundärprevention efter fraktur och nydebuterad hjärtsvikt. Det innebär att regionerna nu kan fatta beslut om att påbörja införandet.

Mer information om vårdförloppen
 
Kunskapsstöd för cancer och graviditet på remiss
 
Nationella vårdprogram för hudlymfom och sköldkörtelcancer, samt riktlinje för graviditet i vecka 41, är ute på öppen remiss mellan 15 februari och 15 april 2021.

Information om remisserna och hur du lämnar remissvar
 
Kommande webbinarier
 
18 mars: Distanskontakter – evidensläge och beprövad erfarenhet
Om effekterna av distanskontakter, och om distanskontakter ger likvärdig kvalitet som ett fysiskt besök. Arrangör: Primärvårdskvalitet. NPO lung- och allergisjukdomar och NAG stroke medverkar.

16 april: Konferens om patientrapporterade utfallsmått i hälso- och sjukvården
Vad kan vi lära oss från insamlingen av EQ-5D inom de nationella kvalitetsregistren? Digital halvdagskonferens arrangerad av QRC Stockholm, Region Stockholm och Nationella Kvalitetsregister, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

20 april: Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp hjärtsvikt
NPO infektionssjukdomar och NAG hjärtsvikt går igenom delarna i vårdförloppet, och varför de ser ut som de gör.

24 april: Covid-19 efter pandemin – hur hanterar vi fortsatta vårdbehov?
Utmaningarna med långvariga eller sena symtom efter en avslutad covid-19-infektion. Nationell arbetsgrupp för uppföljning efter covid-19 medverkar. Arrangör: Socialstyrelsen.

Aktuella webbinarier och konferenser
 
Nationella kunskapsstöd för primärvården färdiga att användas
 
Nu finns ungefär 280 rekommendationer i Nationellt kliniskt kunskapsstöd att använda i patientmötet i primärvården. Under våren ska alla 350 rekommendationer bli färdiga.

Rekommendationerna uppdateras löpande
 
Nationell samverkan för god vård av långtidssjuka i covid-19
 
Socialstyrelsen ska utveckla ett stöd för hälso- och sjukvården för patienter med långvariga symtom efter genomgången covid-19-infektion. I uppdraget ingår att samarbeta med kunskapsstyrningssystemet inom hälso- och sjukvård.

Stöd att utveckla verksamheter, processer och vårdkedjor
 
Se webbinarier om vaccin och vaccination mot covid-19
 
25 februari och 2 mars hölls webbinarier riktade till personal i hälso- och sjukvården som arbetar med att ordinera vaccin mot covid-19. Du kan nu se webbinarierna i efterhand och ladda ner presentationerna som användes.

Ta del av webbinarierna i efterhand
 
Kunskapsstöd vid covid-19
 
Rekommendationer för vård under pandemin publiceras löpande på kunskapsstyrningens webbplats. Senast publicerade rekommendationer:
  • Tandvård: aerosolsmitta
  • Lung- och allergisjukdomar: smittförebyggande åtgärder vid FEV1/FEV6-mätning, spirometri och nebulisatorbehandling
  • Barn och ungdomars hälsa: uppdaterade rekommendationer vid barnhälsovård
Rekommendationer och riktlinjer vid covid-19
 
Nationell kraftsamling mot fetma hos barn och unga
 
Socialstyrelsen, Swelife, Riksförbundet hälsa oberoende av storlek och Nationellt programområde barn och ungdomars hälsa krokar nu arm för att hejda den oroväckande ökningen av barn och ungdomar med fetma.

Fetma orsakar stort lidande hos allt fler unga
 
Hallå där, Sofia Medin
 
Sofia Medin är koordinator i Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet). Rådet har till uppgift att utvärdera och samordna inköp av framför allt nya medicintekniska produkter och utfärda rekommendationer till regionerna. MTP-rådet är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, och en samverkan mellan regionerna.

Intervju med Sofia Medin
 
Ny rapport om att arbeta med Patientkontrakt
 
Som en del i arbetet med Patientkontrakt finns så kallade testbäddar. Det är ett sätt att arbeta nära personer med patienterfarenhet, för att på ett innovativt sätt utveckla Patientkontrakt. Nu presenterar Region Jönköping sitt arbete med testbäddar i en ny rapport.

Läs rapport om testbäddar
 
Se konferens om nationellt vård- och insatsprogram för adhd
 
Den 11 februari anordnade Nationellt programområde psykisk hälsa en konferens i samband med lansering av det nationella vård- och insatsprogrammet för adhd. Du kan nu se en inspelning av konferensen.

Se konferensen i efterhand
 
Yrkesresan utvecklar socialtjänstens kunskapsstyrning
 
Mer än 75 procent av landets kommuner är nu anslutna till Yrkesresan; ett koncept för kompetensutveckling inom socialtjänsten. Målet  är att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten genom att samla och sprida bästa tillgängliga kunskap.

Första Yrkesresan lanseras hösten 2021
 
Om nyhetsbrevet
 
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Om nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Kontaktuppgifter sjukvårdsregionala samordnare