Nyheter från SKR
 
 
Miljardsatsning för god och nära vård
SKR och regeringen har ingått en överenskommelse för att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården, med särskild inriktning på nära vård. Satsningen omfattar 6,8 miljarder för 2021.
Genom den här överenskommelsen kan den viktiga utvecklingen inom vård och omsorg fortsätta
 
Kraftig kostnadsökning för köpt verksamhet i regionerna
Regioners köp av verksamhet ökade kraftigt under 2019, bland annat pådrivet ett omställningsarbete för ökad tillgänglighet, nära vård och digitalisering. Köp av verksamhet från privata utförare ökade med 5 miljarder kronor till 52 miljarder kronor, en ökning med 11 procent. Analysen publiceras i år på SKR:s webbplats med möjlighet till jämförelser av den egna regionen.
Hur mycket köper din region?
 
Ny samlad ingång för statistik på SKR:s hemsida
SKR samlar in, producerar, hanterar, publicerar och analyserar stora mängder uppgifter och statistik gällande medlemmarnas verksamheter. Nu har vi samlat länkar till SKR:s statistik, analysrapporter och ren data indelat efter ämnen. 
På SKR:s hemsida hittar du ytterligare information kring detta
 
Viktiga steg i förslag till ny socialtjänstlag
Möjligheten att ge insatser utan ansökan, utredning och beslut kan vara en väg att både nå personer som annars drar sig för att kontakta socialtjänsten och att frigöra socialtjänstens resurser till de med störst behov.
En kunskapsbaserad socialtjänst
 
Nätverk för upphandling som strategisk styrning
SKR driver nätverk för kommuner och regioner i syfte att utveckla strategiska styrformer för att genom upphandling och inköp uppnå bättre resultat och resursutnyttjande.
Datum, preliminära teman och förutsättningar
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Sociala investeringar
SKR och RISE Social & Health Impact Center bjuder in till en digital heldagskonferens om sociala investeringar med lärdomar från Sveriges första sociala utfallskontrakt och andra exempel.
Välkommen att delta via webbsändning 12 mars 10.00 - 16.00
 
Markanvisning, Exploatering och Hyresundantag – frågor om LOU och fastigheter
SKR inbjuder till en förmiddagskurs där vi fördjupar oss i frågor kring hyresundantaget i LOU och hur/om LOU ska tillämpas vid exploatering.
Välkommen att delta via webbsändning 16 mars 9.00 - 12.15
 
Nytt från omvärlden
 
 
Coronapandemin ur ett upphandlingsperspektiv
Under våren blev upphandling och statsstödsreglerna heta ämnen, när coronapandemin slog till med full kraft. Nu har vi sammanställt våra erfarenheter och insikter från de första sex månaderna av pandemin i en rapport.
Välutvecklad strategisk syn på offentlig upphandling - Upphandlingsmyndigheten
 
Identifiera hållbarhetsrisker i leveranskedjor i andra länder
För att underlätta för upphandlande organisationer lanserar Upphandlingsmyndigheten nu en lättillgänglig digital tjänst för att kunna identifiera hållbarhetsrisker, som kan finnas i samband med produktion i andra länder. En av många tråkiga effekter av den pågående pandemin är att dessa risker nu till och med har ökat. Det kan bero på att det är bråttom att få fram produkter som till exempel munskydd.
Offentlig sektor har en viktig roll att bidra till att minska riskerna i globala leveranskedjor - Upphandlingsmyndigheten
 
VGR svänger om karenskrav
Karenskravet i vårdupphandlingar kan vara på väg bort sedan Västra Götalandsregionen (VGR) svängt i frågan. En juridisk prövning har annars varit aktuell för att utmana kravet.
VGR har använt sig av ett krav på sex månaders karens - Inköpsrådet
 
Västerås riskerar mångmiljonböter
Västerås stad gjorde en otillåten direktupphandling när ett tilläggsavtal tecknades med den tidigare leverantören av it-driftstjänster. Det anser Konkurrensverket som yrkar på 4,5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.
Värdet av avtalet uppgår till minst 54,5 miljoner kronor - Upphandling 24
 
Nyckeltal för produktivitet och effektivitet på gång
Nya nyckeltal ska göra det lättare att jämföra regionernas effektivitet.
Målet är att de nya måtten ska synliggöra effektivitet och produktivitet i regionerna - Dagens Medicin
 
Regionerna ges fyra miljarder för uppskjuten vård under 2021
Kammarkollegiet har fått i uppdrag av regeringen att betala ut det tidigare aviserade stödet på fyra miljarder kronor till regionerna för att hantera kostnader från uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård 2021.
Stöd till regionerna för uppskjuten vård till följd av pandemin - Regeringen
 
Möjlighet att ansöka om ersättning för decembers merkostnader
Regeringen meddelar nu att regioner och kommuner får möjlighet att ansöka om ersättning för merkostnader som har uppstått till följd av pandemin även under december 2020. Regeringen avsätter också ytterligare en miljard kronor till stödet.
Ersättningsperiod för merkostnader till följd av covid-19 förlängs - Regeringen
 
Förslag på tillfällig lösning på problem med tillgång till skolstatistik
Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen. Förslaget syftar till att tillfälligt lösa problemen med sekretessen kring svensk skolstatistik sedan SCB förra året ändrade sin policy när det gäller sekretess för uppgifter om fristående skolor.
Tillfällig lösning ska säkerställa tillgång till skolinformation - Regeringen
 
Moms på bemanningspersonal
Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg som skulle lämnat sitt förslag i april har fått förlängd tid för uppdraget. Utredningen ska nu presenteras 1 juni 2021. Tills vidare har Riksdagen beslutat om ett tillfälligt statsbidrag på 210 miljoner kronor. Regionerna rekvierar medel hos Kammarkollegiet och kan användas för omförhandling av avtal med privata utförare inom hälso- och sjukvården som fått ökade bemanningskostnader.
Tilläggsdirektiv till Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg - Regeringen
 
Aktuell debatt
 
 
"Inga juridiska hinder för mer idéburen välfärd"
En utredning har lagt fram en rad förslag för att undanröja hinder för fler idéburna aktörer inom välfärden. Vi förväntar oss nu politiska beslut i enlighet med utredningens förslag. Det skriver Studieförbunden i samverkan, Nysta, Famna och Forum.
Idéburen välfärd gynnar alla - Alltinget
 
"Västra Götaland vill sluta betala för privata nätläkare"
Det grönblå styret i Västra Götaland vill från och med nästa år inte betala någon ersättning för digitala utomlänsbesök. Det skulle betyda att regionen inte kommer att betala för besök till exempelvis Kry eller Min Doktor.
Vi utmanar systemet - Läkartidningen
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se