Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Cirkulär ekonomi
 
 
Handlingsplan för cirkulär ekonomi
Regeringen har beslutat om den första handlingsplanen för cirkulär ekonomi och den presenterades i januari av miljö-och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan De drygt hundra åtgärderna och myndighetsuppdragen omfattar industriomställning, materialförsörjning, teknikutveckling och avfallshantering. Naturvårdsverket ska ge förslag på inblandning av återvunnen råvara (kvotplikt för material), Upphandlingsmyndigheten ska se till att offentlig upphandling används mera aktivt för cirkulära lösningar och Konsumentverket ska utarbeta en strategi för mer klimatsmart konsumtion och se till att konsumenter får bättre information om hållbara val. Regeringen kommer också att öka tillsyn och insatser för att hindra brottslighet inom avfallsområdet.
 
Cirkulär ekonomi i avfallsplaneringen
Allt fler kommuner har mål och åtgärder i avfallsplanen som går längre än den traditionella avfallshanteringen och avser tidigare stadier i en produkts livscykel. Vanligast är återanvändning, minskat svinn och information till hushållen. En tydlig ökning finns för upphandling av produkter och främjande av tjänster för att låna, hyra och dela. SKR har låtit undersöka hur kommunerna arbetar med implementering av cirkulär ekonomi i avfallsplaner.
Här finns dokumentation från SKRs konferens på temat den 19 januari 2021
 
Dricksvatten
 
 
Genomförande av det nya EU-direktivet om kvaliteten på dricksvatten och om bättre tillgång till dricksvatten för alla i unionen
Regeringen har tillsätt en utredning som ska föreslå hur införandet av direktivet ska ske. Det finns ett antal viktiga frågeställningar bl.a. införandet av riskbaserad bedömning av dricksvattensäkerhet. Den ska tillämpas på allt från tillrinningsområde, vattentäkt, vattenverk, ledningsnät och in i fastigheterna. Andra viktiga frågor är vilka myndigheter som ska vara ansvariga och hur Sverige ska tillämpa möjligheterna till flexibilitet d.v.s. undantag på regelkrav för vissa verksamheter. Utredaren Anders Bengtsson, f.d. chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen i Växjö, ska vara klar 1 september 2021. SKR medverkar i expertgruppen genom Michael Öhlund.
 
Energi och klimat
 
 
Elnätskapacitet – SKR-svar om Ei förslag
SKR lyfter vikten av tidig dialog kring elnätsutbyggnaden och bättre villkor för lokal produktion av kraftvärme för att motverka kapacitetsbristen i sitt yttrande. Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten och PM Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet är på remiss till 8 mars. Ett av flera viktiga förslag för att komma till rätta med bristsituationen är bättre planering genom nätutvecklingsplaner och tidiga dialoger mellan olika aktörer.
Förslaget ska ses i relation till en mängd olika rapporter och initiativ, såsom den nationella elektrifieringsstrategin. En proposition om Moderna tillståndsprocesser för elnäten väntas 23 mars.
Här finns dokumentation SKRs seminarium Elnätskapacitet och kommunal planering från den 26 januari 2021.
 
Hållbarhet
 
 
Elda med ved i kamin, spis och ugn
Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Genom att elda på ett sätt som gynnar miljö, hälsa och plånbok kan du minska utsläppen med upp till 50 procent och bidra till att luften blir bättre där du bor, enligt Naturvårdsverkets webbsida. Information till kommunerna för ytterligare spridning.
 
Markanvisningar och miljökriterier
 
 
SKR-stöd om markanvisningar
Nu finns ett stöd för kommunernas arbete med avtal för planrelaterad försäljning av kommunalt ägd mark: Markanvisningar – grundläggande förutsättningar. Här beskrivs kortfattat de juridiska förutsättningarna för markanvisningar, praktiska råd och användning av olika begrepp. T.ex. kring kvalitets- och miljökriterier som kommunen ställer på byggherrar. Vi hoppas att materialet ska vara användbart för de som arbetar med detaljplanering och exploatering i kommunerna.
SKR har tidigare utarbetat information om och underlag för exploateringsavtal, det vill säga avtal som omfattar genomförandefrågor i samband med detaljplanering på privat ägd mark.
 
På gång inom EU
 
 
EU:s Taxonomi för hållbara aktiviteter och energidirektiven
EU-kommissionens definition av hållbara aktiviteter antas få långtgående ”smittoeffekter” på både EU-medel och EU-reglering. Konsultationen i december fick över 46000 svar. Förslaget är problematiskt på flera sätt. bioenergi klassas som endast övergångsvist, biodrivmedel i transporter godkänns inte, mycket höga energikrav ställs på VA och för byggnader ställs en stor mängd detaljkrav som kan bli mycket administrativt betungande. En del väntas få genomslag i direktiven för förnybar energi (RED) och energieffektivisering (EED), vilka båda varit på konsultation till 9 februari och där SKR svarat, även via våra paraplyorganisationer SGI Europe och CEMR.

Kommissionens förslag på taxonomi väntas i april och innan dess ska dess Plattform för hållbara finanser konsulteras om hur finansiering kan underlättas även för aktiviteter som inte är helt i linje med taxonomin. SKR arbetar med frågan tillsammans med flera nätverk för regioner, kommunbanker, nationellt och på EU-nivå.
SKR:s svar på konsultationen EU-Taxonomi för hållbara aktiviteter
Grön taxonomi ska göra det enklare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar (RK - Finansdepartementet)
 
Revidering av EU:s luftkvalitetsdirektiv – enkät om mätning, modellering och åtgärdsprogram
Enligt planen kommer EU-kommissionen att lägga fram ett förslag till nytt direktiv i slutet av 2022. En enkät har skickats ut för att få återkoppling från medlemsländerna. Frågorna fokuserar på hur dessa bestämmelser har genomförts, var det finns otydligheter/svagheter och hur dessa på åtgärdas. Sista svarsdag är den 22 februari 2021.
Mer information om revideringen av luftkvalitetsdirektiven
 
Tillsyn och kontroll
 
 
Livsmedel
Under pandemin covid 19 har det uppstått frågor både om hur livsmedelskontrollen kan bedrivas, hur kommunerna kan agera när kontroll inte kan utföras och frågor om verksamheternas avgifter. På hemsidan svarar SKR på några vanliga frågor om vad som gäller för kontrollavgifter inom livsmedelslagstiftningens område och hur kommuner kan hantera företag med minskad verksamhet.
 
Vatten
 
 
Samråd om vattenförvaltningen 2021–2027
Vattenmyndigheterna föreslår nya åtgärder för de kommande sex årens vattenförvaltning och bjuder in till samråd. SKR bedömer att det är viktigt att kommuner och regioner studerar förslagen till åtgärder och miljökvalitetsnormer och svarar på samrådet, inte minst eftersom det enligt förslaget tillkommer nya uppgifter.
 
Regeringen måste stärka Sveriges vattenmiljöarbete i EU
I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver SKR:s ordförande Anders Knape och Svenskt Vattens ordförande Elisabeth Unell att svenska intressen bättre måste tas tillvara i EU när det gäller vatten­rening och avlopp.
 
Konferenser och seminarier
 
 
Monitoring and evaluation: How to measure progress in the work with the SDGs at local level? Webbinarium den 17 februrari
I den sista och avslutande sessionen i Nordregios webbinarie-serie ’Taking the 2030 Agenda to the local level’ kommer vi att få höra olika exempel på hur nordiska kommuner och regioner använder indikatorer för att följa upp sitt arbete med Agenda 2030. Eventet riktar sig till kommuner och regioner i de nordiska länderna och genomförs som vanligt på engelska och är helt kostnadsfritt.
Mer information och anmälan 17 februari 2021
 
SKR - Presidiedagar 2021 för plan-bygg, och miljönämnder:
18 mars – tema miljö- och hälsoskyddsfrågor
23 mars – tema planering och byggande

Under två halvdagar informerar vi om aktuella utredningar, myndighetsutövning och juridik inom våra områden. SKR:s experter och förbundsjurister samt representanter från berörda departement medverkar. Var med och lyssna under en eller båda halvdagarna. Vi vill uppmuntra deltagande kopplat till egna diskussioner och möten. Det är därför möjligt för betalande deltagare att se materialet under en period efteråt. Konferensen är webbsänd.
Mer information och anmälan 18 mars 2021
Mer information och anmälan 23 mars 2021
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
 
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se